BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywności i innowacyjności
Managerial Competencies in the Area of the Creativity and Innovations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 101-110, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Kwalifikacje menedżera, Kompetencje, Kreatywność, Kreatywność w zarządzaniu, Innowacyjność
Manager, Managerial qualifications, Competences, Creativity, Creativity in management, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreatywność i innowacyjność to działania, za pomocą których przedsiębiorstwo zmierza do sukcesu na rynku, a jednocześnie składniki kompetencji menedżerskich zwiększające skuteczność menedżerów w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Kreatywność postrzegana jest jako warunek konieczny (choć niewystarczający) innowacyjności. Natomiast innowacyjność można określić jako urzeczywistnienie (w procesach organizacyjnych, produktach, technologiach itp.) kreatywności. Swoistym łącznikiem pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością jest postawa proinnowacyjna, czyli rzeczywiste zainteresowanie wdrożeniem kreatywnych pomysłów połączone z gotowością do wzięcia odpowiedzialności za wdrożenie projektu. Jak wskazują wyniki badań, istnieje związek pomiędzy kreatywnością i innowacyjnością menedżerów a innowacyjnością organizacji. W artykule przedstawiono kreatywność i innowacyjność jako składniki kompetencji menedżerskich w procesie skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia. (abstrakt oryginalny)

Creativity, innovation and entrepreneurship are factors that lead the company to success in the market, as well as elements of managerial competence, increasing the effectiveness of managers in conditions of the dynamically changing environment. Creativity is a necessary, but not sufficient condition of the innovation. Innovation can implement creativity in organizational processes, products and technologies. A link between creativity and innovation is a pro-innovation attitude, that is a true interest in implementing creative ideas connected with readiness to take responsibility for the process of operationalisation and implementation. Pro-innovation attitudes can be reinforced by strengthening creativity of the individual. As the research findings indicate, there is a relationship between creativity of the individual and innovation of the company. The paper presents creativity, innovation and entrepreneurship as elements of managerial competence in the process of the effective business management in conditions of the changeable environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M., Growing Up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity, CEF, Buffalo 1989
 2. Bessant J., Tidd J., Innovation and Entrepreneurship, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2011.
 3. Chrapko M., Zarządzanie znalazło się w kryzysie [on-line, 2013-11-22] http://www.forbes.pl/zarzadzanie-znalazlo-sie-w-kryzysie,artykuly,153692,1,1.html
 4. Dacko-Pikiewicz Z., Kształcenie ustawiczne, [w:] Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej: absolwenci WSB na rynku pracy, red. R. Niestrój, J. Wódz, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008.
 5. Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.
 6. Epstein R., The big book of creativity games; McGraw Hill, New York 2000.
 7. Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 8. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 9. Kozielecki J., Człowiek oświecony czy innowacyjny, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1987, nr 1
 10. McGranahan D.A., Wojan T.R., Lambert D.M., The rural growth trifecta: outdoor amenities, creative class and entrepreneurial context, "Journal of Economic Geography" 2011, Vol. 11, Issue 3.
 11. Morawski M., Kompetencje menedżerów w procesie zarządzania wiedzą, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 12. Nawrat D., Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, [w:] Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji, red. J.D. Antoszkiewicz, A. Marjański, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, t. 14, zeszyt 4, Łódź 2013.
 13. Nęcka E., Twórczość, [w:] Psychologia, red. J. Strelau. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 14. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003.
 15. Oleksyn, T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 16. Sitko-Lutek, A., Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, Oeconomia, Wyd. UMCS, vol. 47, Lublin 2013.
 17. Targalski J., Francik A., Innowacyjność przedsiębiorstw - aspekty makro- i mikroekonomiczne, [w:] Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 1, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu