BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Damian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ coachingu na zarządzanie przedsiębiorstwem
The Impact of Coaching on Business Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 111-118, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kapitał ludzki, Coaching, Motywacja do pracy, Rozwój, Rozwój kariery zawodowej
Enterprise management, Human capital, Coaching, Work motivation, Development, Career development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o nowoczesne metody motywowania załogi stanowi nieodłączny element współczenego kierowania kapitałem ludzkim. W zarządzaniu zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzega się potrzebę wdrażania nowszych i skuteczniejszych metod motywowania kadr w celu zwiększania efektywności i poprawy wyników firmy. Menadżerowie przedsiębiorstw w stałym dążeniu do doskonałości i rozwoju swoich firm dostrzegają coraz skuteczniejszy wpływ coachingu na zwiększenie motywacji pracowników, a co za tym idzie - na wzrost dochodów firmy. Skutecznie wdrażany coaching, przy pomocy wysoko wyspecjalizowanych fachowców-coachów, posiadających uprawnienia uznanych w świecie szkół coachingu, a ponadto legitymujących się odpowiednimi dyplomami uczelni wyższych, również z zakresu coachingu, oraz z dużym doświadczeniem biznesowym, jest skutecznym antidotum na wszechoganiający nas kryzys. Kryzys, który można pokonać, począwszy od siebie samego. Coaching pomaga w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w życiu zawodowym i osobistym, uwalnia ludzki umysł i potencjał, wyzwala kreatywność liderów. Pozwala na szersze spojrzenie na dany aspekt sprawy, ale również na spojrzenie z tak zwanej "innej strony". W dzisiejszych czasach, gdy tak często pada słowo "kryzys" i myśli się o nim, to właśnie coaching okazuje się skutecznym remedium na pokonanie go. Skuteczny coaching prowadzi do wizji pożądanych sukcesów, a stąd już tylko krok do ich realizacji. (abstrakt oryginalny)

Business management, based on the modern methods of the staff motivation, is an inseparable element of the present-day human resources administration. In the human resources management more often is seen a need to introduce newer and more effective methods of the personnel motivation, to increase efficiency and improve the results of the company. Business managers, constantly striving to the perfection and development of their companies, notice, that coaching more and more affects on an appreciation of the motivation of their employees, and what is more on the increase of the company profits. Effectively introducing coaching, with the help of the high specialized experts - coaches, having faculties, given by word-wide known schools of coaching and having proper certificates of the universities, either in coaching, and a great business experience, is an efficient antidote for an all-embracing crisis. Crisis, which can be overcome, starting from ourselves. Coaching helps to achieve extraordinary results, either in the occupational and personal life, it can free human's mind and potential, can release leaders' creativity. It lets to see wider on a present aspect of the affair, and to see things from the other side. Nowadays, when so often we can hear a word "crisis", and we are still thinking about it, coaching is the efficient remedy to overcome it. To overcome it, mainly in our minds. An efficient coaching leads us to the visions of the desired success, and from this point there is only one step to realise it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010.
  2. Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1995.
  3. Grant A.M. , Enhancing Performance through Coaching: The Promiseof CBT, dokument zaprezentowany podczas I stanowej konferencji Australijskiego Związku Kognitywnej Terapii Behawioralnej (nsw) w Sydney, 1999.
  4. Klimek J., Hermeneutyka przedsiębiorczości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
  5. LEE G. Leadership Coaching: From Personal Insight to Organizational Performance, CPID London 2003.
  6. Materiały szkoleniowe: Coaching. Możliwości rozwoju, Coach ICF.
  7. Passmore J., Coaching doskonały, Muza S.A. 2012.
  8. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesności, Kraków 1998.
  9. Rosinski P., Coaching across Cultures, Nicholas Brealey, London 2003.
  10. Shazer de S. (1994), The Imaginary Pill Technigue, "Journal of Strategic and Systemic Therapies", 3/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu