BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzchowski Maciej W. (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Forecasting Financial Impacts of Zoning Plan
Źródło
Świat Nieruchomości, 2010, nr 4(74), s. 4-13, bibliogr. 4 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Prognozowanie
Town spatial development, Spatial development, Spatial planning, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono preferowane przez autora zasady analizy i oceny skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystujące metodę symulacji, uwzględniającą różne: a. sposoby wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości; b. formuły matematyczne; c. wyznaczniki rynku kapitałowego. Zaletą takiego prognozowania, stanowiącą jego immanentną cechę, jest powtarzalność eksperymentu symulacyjnego w tych samych warunkach (przeprowadzonego przy zastosowaniu tych samych założeń). Umożliwia to: szybką i jednoznaczną weryfikację uzyskanych wyników, porównanie uzyskanych wyników, z uzyskanymi przy zastosowaniu rozwiązań alternatywnych, w tym konkurencyjnych. W artykule skupiono się na tych metodach prognostycznych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie przez urbanistów w procesie oceny skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to: a. metody intuicyjne; b. metody kolejnych przybliżeń; c. metody taksonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the author's preferred methods for ana-lyzing and evaluating the financial consequences of adoption of the zoning plan, using the simulation method, taking into different ways: a. methods for defining the current market value of real estate; b. mathematical formulas; c. determinants of the capital market. The advantage of such a prediction, constitutes its inherent characteristic, experiment simulation is the repetition of in the same conditions (carried out using the same assumptions). This method allows you to: r prompt and clear verification of the results, comparison of obtained results with those obtained using alternative, even competitive, solutions. The article focuses on the forecasting methods that can be applied in practice by planners in the process of assessing the financial impact of the adoption of a local zoning plan. They are: a. intuitive methods; b. methods of successive approximations; c. taxonomic methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Bajerowski (red.) Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  2. Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  3. Fijałkowski T., Wywłaszczanie, kupno, sprzedaż, zamiana nieruchomości, gruntów, lokali, PWN. Warszawa 1994.
  4. Standardy zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. PFSRM. Wydanie ósme poszerzone. Warszawa czerwiec 2004 r. Patrz: STANDARD 1.1. Zasady stosowania standardów zawodowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu