BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez turystykę i rekreację
Rural Redevelopment Through Tourism and Leisure
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.17, s. 93-104, rys., bibliogr.34 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Obszary wiejskie
Tourism, Recreation, Rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca posiada charakter rozważań teoretycznych, jest na pograniczu opracowania przeglądowego i komparatystycznego. Celem pracy jest wykazanie związku pomiędzy rozwojem turystyki wiejskiej i rewitalizacją obszarów wiejskich. Głównymi problemami podkreślonymi w pracy są: aspekt związany z powodzeniem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, bariery lokalne w rozwoju turystyki wiejskiej, uwarunkowania rewitalizacji obszarów wiejskich z uwzględnieniem komponentów: turystyka, rekreacja, sport, a także zaproponowanie triady paradygmatycznej w podejściu do badań rewitalizacji obszarów wiejskicj(fragment tekstu)

Redevelopment is a process of spatial, engineering, construction, architectural, so-cial and economic transformations. Rural redevelopment is meant to bring the village back to life; the village which due to social and political changes lost its former social function while quite often came to a standstill economically corrupted. Action aimed at redevelopment should enliven and stimulate local communities so that the social and economic potential is restored. It is then important that a given rural area be identified as regards its chance to develop its devastated and waste facilities and land for tourism and leisure. The scope of development apart from the natural assets and interconnec-tions between nature and business should also account for cultural aspects, local com-munity entrepreneurship, specialist knowledge, type and amount of capital. Hence, while researching opportunities for redevelopments in tourism and leisure, three para-digms should be focused on: economic, cultural and natural. A perspective local area development plan should also account for demographic conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 2. Błąd M., Znaczenie programów odnowy wsi w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, IRWiR, Warszawa 2005.
 3. Budzich-Szukała U., Program LEADER w Polsce - sposób na aktywizację.
 4. FunduszWspółpracy i Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań 2003.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i rynku Pracy, Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności. 25.06.2013.
 6. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi, Notatka informacyjna: Wyniki badań GUS.
 7. Gotkiewicz W., Lewczuk A., Przedsiębiorczość właścicieli gospodarstw rozwojowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 554, "Rolnictwo" LXXXVII, Wrocław 2006
 8. Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowe-go).
 9. Jalinik M., Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PB., Białystok 2005.
 10. Jalinik M., Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wydaw-nictwo PB, Białystok 2003.
 11. Jalinik M., Podmioty turystyczne czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich SGGW, Kate-dra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe nr 45. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu volume II, Wydawnictwo. SGGW, Warszawa 2008.
 12. Jalinik M., Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PB., Białystok 2007. Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa.
 13. Mickiewicz P., Źródła i poziom dochodów w gospodarstwach rozwojowych, w: Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, red. A. Mickiewicz, Akademia Rolni-cza w Szczecinie, Szczecin 2001.
 14. Mossakowska E., Czynniki różnicujące rozwój alternatywnych źródeł dochodu na tere-nach wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu "Rolnic-two" LXXXVII nr 540, Wrocław 2006.
 15. Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., Zagospodarowanie przestrzenne wsi w pracach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 12. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2009.
 16. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 17. O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. K. Skalski. Wydanie elektroniczne: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010
 18. Pretty J., O rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
 19. Prochorowicz M., Rozwój działalności pozarolniczej na przykładzie gospodarstw rolnych w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica 284 (61), 2010.
 20. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2007-2013, opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, AgrotecPolska sp. z o.o., Agrotec spa, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2006.
 21. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Mini-sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 22. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa wrzesień 2009.
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-skich na lata 2007-2013 (DzU nr 38, poz. 220).
 24. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościo-wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2004.
 25. Sikorska-Wolak I., Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiej-skiej, red. Izabella Sikorska-Wolak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, SGGW, Warszawa 2008.
 26. Stolarska A., Dodatkowa działalność gospodarcza rodzin rolniczych czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VII, z. 1, Warszawa 2005.
 27. Strategia dla wiejskiej Europy, FAPA, Warszawa 1995.
 28. Wilczyński R., Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w: Pol-ska wieś 2008. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I.Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2008.
 29. Wilczyński R., Programy odnowy wsi w Polsce, w: Polska wieś 2008, Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2008.
 30. 1 World Urbanization Prospects. The 2005 Revision, Department of Economic and Social 2008 r. Affairs, United Nations, New York 2006.
 31. Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich, dokument Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2009.
 32. Ziobrowski Z., Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
 33. Zwoliński Ł., Wybrane cechy demograficzne ludności wiejskiej w latach 2000-2005, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu