BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hermann Karina (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Coal Fly ash Management in the Light of Polish and EU Legal Regulations
Gospodarowanie popiołami lotnymi z węgla w świetle regulacji prawnych Polski i UE
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 2(18), s. 62-68, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska, Regulacje prawne
Waste management, Environmental protection, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę obowiązujących w Polsce i UE aktów prawnych dotyczących gospodarowania popiołami lotnymi w aspekcie organizacyjnym i technicznym. Głównym celem było wskazanie odpowiedzialności i obowiązków prawnych podmiotów gospodarujących popiołami lotnymi oraz stworzenie modelu obiegu dokumentów i informacji pomiędzy tymi podmiotami. Ponadto w pracy przedstawiono techniczne uwarunkowania gospodarki popiołami lotnymi oraz opisano rolę i zadania organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The article includes the analysis of current legal acts in Poland and European Union, which concerns the management of coal fly ash in organizational and technical aspects. The main aim of this paper is to identify the responsibilities and the legal obligations of entities dealing with the coal fly ash management, and to create the model of the flow of documents and information between these entities. Moreover the paper shows technical conditions of management of coal fly ash and describes the role and tasks of the authorities that supervise the observance the environmental laws. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn, Konsorcjum REACH, no 1/2014.
 2. K. Galos, A. Uliasz-Bocheńczyk. "Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce". Gospodarka surowcami mineralnymi, Tom 21, Zeszyt 1/2005.
 3. K. Hermann, K. Kurus. "Wybrane problemy logistyki odpadów drobnoziarnistych stosowanych w podziemnych technologiach górniczych," in Górnictwo perspektywy, zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych, Ed. W. Biały, J. Brodny, S. Czerwiński, Gliwice, P.A.NOVA, 2014, pp. 87-98.
 4. K. Hermann, W. Biały "Supply system of fly ash for mining plants - analysis of the problem," in Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions, Ed. Kaźmierczak J., Gliwice, PA NOVA SA., 2014, pp. 64-77.
 5. Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa, GUS, 2011.
 6. Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa, GUS, 2012.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa, GUS, 2013.
 8. Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa, GUS, 2014.
 9. J. Palarski, F. Plewa, Z. Mysłek. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w górnictwie podziemnym. Gliwice, Wyd. Pol. Śl., 2012.
 10. Z. Piotrowski, A. Uliasz-Bocheńczyk. "Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych." Gospodarka surowcami mineralnymi, Tom 24, Zeszyt 2/1, pp. 73-85, 2008.
 11. Rocznik statystyczny przemysłu 2013, Warszawa, GUS, 2013.
 12. E. Strzałkowska. Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla. Gliwice, Wyd. Pol. Śl., 2011.
 13. G. Zapotoczna-Sytek. Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego, Monography. Warszawa, Wyd. Instytut Śląski, 2013.
 14. BN-79/6722-09 "Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Podział, nazwy i określenia".
 15. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347).
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001.112.1206).
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523).
 19. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 20. Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 686).
 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).
 22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).
 23. K. Kasprzyk, P. Pietrakowski. Wykorzystanie popiołów lotnych w gospodarce, Politechnika Wrocławska, www.spalanie.pwr.wroc.pl/badania/witryfikacja/popioly.htm
 24. M. Sklarzewska. Unieszkodliwianie, w tym składowanie odpadów, www.ekoportal.gov.pl
 25. www.cire.pl/pliki/2/2012_07_05_CIRE.pdf
 26. www.ekoportal.gov.pl/warto_wiedziec_i_odwiedzic/artykuly/wytworcaodpadow.html
 27. www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=informacje/kompetencje
 28. www.unia-ups.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-03-02-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu