BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych
Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1991, nr 103, 192 s., tab., rys., bibliogr. 170-182 s.
Słowa kluczowe
Rynek surowców, Gospodarka surowcowa, Energia, Rynek energetyczny, Rozprawa habilitacyjna
Materials market, Raw materials economy, Energy, Energy market, Habilitation thesis
Uwagi
summ., soderž.
Abstrakt
Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich zaprezentowano rolę i tendencje zmian w wykorzystaniu surowców i materiałów oraz określono istotę oszczędności surowcowo-materiałowych i problemy pomiaru potencjalnych ich rozmiarów w gospodarce. Rozdział drugi dotyczy przedsięwzięć oszczędnościowych, ich istoty, rodzajów, przesłanek oraz barier hamujących ich realizację w przemyśle. W trzecim rozdziale pracy zaprezentowano obszary i sposoby oszczędzania paliw, energii, stali i wyrobów hutniczych zarówno u ich producentów, jak i u odbiorców. W czwartym przedstawiono kryteria i metody doboru przedsięwzięć oszczędnościowych do realizacji oraz podjęto próbę weryfikacji tych metod w oparciu o przedsięwzięcia przynoszące oszczędności energii i wyrobów hutniczych. Rozdział piąty traktuje o doświadczeniach w zakresie stymulowania przedsięwzięć oszczędnościowych w krajach wysoko rozwiniętych w celu poszerzenia ich zakresu w gospodarce polskiej. (fragment tekstu)

In developed countries the economical use of raw materials and energy is thought, to be the basic method of balancing the raw material industry has always been given preference. As a result, the resources are running low, the exploitation of raw materials involves greater and greater capital intensity, and the environmental contamination is a serious problem. In view of these facts the economical use of raw materials becomes an objective necessity. Hence, the subject of the paper is the determination of the function of economical moves in balancing the raw material and materials markets. In order to determine the extent to which these undertakings may affect the market equilibrium, possible savings of raw materials, energy and materials in Polish economy were calculated. Then, the effectiveness of those moves in relation to the exploitation as an alternative method of satisfying the raw material needs was examined. From those studies it follows that the costs of saving 1 ton of raw materials or materials are several times lower than the costs of the exploitation. Besides, when comparing the time needed for the realization of the economical undertakings and the relevant pay-back period with the costs involved in developing the raw material base, the former solution proves to be much more profitable. All these facts point to the necessity of balancing the raw material and materials markets rather by means of economical moves than by exploiting raw materials and producing energy and materials. The scope of the economical undertakings is limited by the prices of raw materials, energy, and materials. The increase in the prices makes that scope wider. Its further widening depends on the inclusion of instruments stimulating the realization of the economical undertakings in the economic-financial system. It seems that these should be the instruments which would make it easier for enterprises to adapt to the rules governing the free market economy and to strengthen the competitiveness of their products in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albinowski S., Pułapka energetyczna gospodarki polskiej, KAW, Warszawa 1988.
 2. Albinowski S., Nadmierne zużycie energii w gospodarce polskiej i kierunki jego zmniejszenia, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 3.
 3. Andreasjan R., Energeticzeskij aspekt rozwitja i probiema cen na nieft, "Mirowaja Ekonomika i Miezdunarodnoje otnoszenije" 1984, nr 1.
 4. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa, PWN, Warszawa - Poznań 1988.
 5. Antosik J., Oszczędne gospodarowanie, walka z marnotrawstwem codzienną troską, "Kontrola Państwowa" 1987, nr 4.
 6. Balcerowski W., Rachunek ekonomicznej efektywności w restrukturyzacji gospodarki paliwowo-energetycznej, "Gospodarka Planowa" 1989, nr 2.
 7. Baka W., Góra S., Knyziak Z., Porwit K., Planowanie gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1975.
 8. Barnett H.J., Morse C., Ekonomika zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 1968.
 9. Barteczko K., Bocian A., Założenia strategii stabilizacji wewnętrznej (1986-1995), "Gospodarka Planowa" 1985, nr 2.
 10. Bartosik Z., Strukturalne problemy przemysłu polskiego, Ossolineum, Wrocław 1988.
 11. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1987.
 12. Bednarz L., Nafta, Problemy i perspektywy, PWE, Warszawa 1978.
 13. Bell D., Świat w roku 2013, "Ameryka" wiosna 1989.
 14. Białoń L., Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym PWN, Warszawa 1989.
 15. Błoński W., Charakterystyka cieplna budynków a oszczędność paliw, "Przegląd Budowlany" 1980, nr 6.
 16. Bobek J., Trend kapitałochłonności w procesie wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" 1974, nr 5.
 17. Bojarski M., Problemy metodyczne oceny efektywności w systemach energetyki, Ossolineum, Warszawa 1979.
 18. Bojarski W., Bariera energetyczna czy doktrynalna, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 2.
 19. Borkiewicz J., Kierunki oszczędzania materiałów i energii w budownictwie, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1984, nr .
 20. Bossak J., Japonia, Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym, PWN, Warszawa 1990.
 21. Bolkow L., Das ‚Solar Wasserstoff - Konzept', [w:] Die Energie aus der Sonne, Protokoll eines Kongresses der SPD Fraktion, Oktober 1987.
 22. Brown L.R., Jutro może być za późno, PWE, Warszawa 1982.
 23. Brown L.R., Chandler W., State of the World 1984 A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society, Norton and Company, New York-London 1984.
 24. Bryx E., Co dalej z państwowymi normatywami zużycia surowców i materiałów, "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 6.
 25. Bychawski S., Rychlik S., Indeksy cen produkcji budowlanej, "Inwestycje i Budownictwo" 1988, nr 10.
 26. Byrski B., Gospodarka materiałowa, AE, Kraków 1981.
 27. Cieślakowski E., Trudności rachunku oszczędności materiałowych, "Gospodarka Materiałów" 1973, nr 13.
 28. Cherubin W., Realizacja przedsięwzięć z zakresu racjonalizacji gospodarki energetycznej, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1986, nr 3.
 29. Czarnek J., Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle, PWF, Warszawa 1982.
 30. Czarnecki T., Oszczędność stali w przemyśle samochodowym USA, "Sygnały CINTE" 1986, nr 3-9.
 31. Czierskaja S., Intensiwnyj razwoj i intiensifikacja pradukcji, "Ekonomiczeskije Nauki" 1984, nr 5.
 32. Czupiał J., Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-inwestycyjnych, PWN, Warszawa 1988.
 33. Dasmann R.F., Milton J.P., Freeman P.H., Ekologiczne podstawy rozwoju ekonomicznego, PWN, Warszawa 1980.
 34. Dembowski J., Zasoby naturalne a granice wzrostu, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 5.
 35. Dembowski J., Światowa gospodarka surowcami mineralnymi, PWE , Warszawa 1978.
 36. Dembowski J., Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1989.
 37. Devine P.J., An Introduction to Industrial Economics, London 1985.
 38. Dobozi J., Surowcowe uwarunkowania polityki gospodarczej Europy Zachodniej i Wschodniej, "Ekonomista" 1979, nr 3.
 39. Dulęba J., Wilk M., Udział kosztów infrastruktury i wartości strat w środowisku w koszcie społecznym węgla, [w:] Ceny a koszty pozyskania pierwotnych nośników energii w Polsce, Materiały konferencyjne, AGH, Kraków 1987.
 40. Drogi i dylematy reformy gospodarczej, praca zbiorowa pod red. U. Libury-Grzelońskiej, PWE, Warszawa 1981.
 41. Drucker P.F., Innovation and Entrepreneursnip, Practice and Principles Harper and Row, Publishers New York, 1986.
 42. Drucker P.P., The Changed World Economy, "Foreign Affairs", 1986.
 43. Dziubińska-Michalewicz M., Materiałochłonność i energochłonność gospodarki polskiej na tle innych krajów, "Gospodarka Materiałowa" 1983, nr 22.
 44. EG Formuliert energieziele für 1995, "Energie" 1985, nr 9.
 45. Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, praca zbiorowa pod red. J. Gajda, PWE, Warszawa 1988.
 46. Evans C.J., Surviving by Adopting to Change. "Metal Bulletin Monthly" 1983, nr 151.
 47. Evolution of the Specific Consumption of Steel, Economic Commision for Europe, United Nations, New York 1984.
 48. Filasiewicz A., Prognoza, program, plan, WP, Warszawa 1977.
 49. Filipowicz J., Danielewski J., Soliński J., Problemy energetyczne Polski na tle światowych tendencji rozwojowych. Komitet Problemów Energetyki PAN, Warszawa 1984.
 50. Filipowicz J., Marecki J., Energetyka jako czynnik i bariera rozwoju gospodarczego, "Nauka Polska", 1988, nr 1-2.
 51. Finanse w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1986.
 52. Florczak T., Upowszechnianie materiało- i energochłonnych technik wytwarzania, "Gospodarka Materiałowa" 1983, nr 2.
 53. Fronczak K., Elektroniczna gra o wszystko, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 11.
 54. Gajda J., Programowanie rozwoju gałęzi przemysłu, AE, Kraków 1971.
 55. Gajda J., Górka K., Wybór bazy surowcowej w programowaniu rozwoju branży przemysłowej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1976, nr 76.
 56. Galbraith J.R., Społeczeństwo dobrobytu - państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 57. Galbraith J.R., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979.
 58. Gamba R.G., Caplin D.A., Mulckhuyse J.J., Industrial Energy Rationalisation in Developing Countres Published for the World Bank, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1986.
 59. Górka K., Chomątowski S., Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, AE, Kraków 1985.
 60. Górski J., Spory w ekonomii burżuazyjnej na temat roli państwa w sterowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi, "Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis", Łódź 1987, nr 72.
 61. Gwiazda A., Ekonomia podaży czyli redivivus neoliberalizmu, "Wektory" 1988, nr 2.
 62. Hansen B., Przegląd systemów równowagi ogólnej, PWN, Warszawa 1976.
 63. Herrer W., Sadowski W., W nowym trudnym świecie, "Życie Gospodarcze" 1984, nr 39.
 64. Herrer W., Sadowski W., Zderzenia z barierami rozwoju, PWE, Warszawa 1989.
 65. Hutnictwo ogólne, praca zbiorowa, red. Byrtus F., Wyd. Śląsk Katowice 1977.
 66. JJSJ sees merit in conticost, "Metal Bulletin" 1987, nr 6287.
 67. Ilczuk J., Towar rynkowy: energia, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 27.
 68. Iskra W., Czynniki surowcowo-energetyczne, "Życie Gospodarcze" 1973, nr 13 i nr 41.
 69. Jatrov S., Problemy sniżenija energojemkosti, "Ekonomiczeskaja Gazeta" 1985, nr 2.
 70. Kaczmarek T., Oszczędność energii w przemyśle chemicznym według metody firmy Du Pont, "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 10.
 71. Kalecki M., Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PUH, Warszawa 1974.
 72. Kalisiak J., Badanie efektywności ekonomicznej postępu technicznego, PWN, Warszawa 1973.
 73. Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu. PWE, Warszawa 1980.
 74. Kapustka A., Inwestycje i postęp techniczno-ekonomiczny w reformie gospodarczej, TNOiK, Warszawa 1982.
 75. Karewicz L., Metody określania efektywności inwestycji oraz kierunki ich modyfikacji, "Inwestycje i Budownictwo" 1984, nr 10.
 76. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 77. Karpiński A., Ekonomiczne wyzwania przyszłości, PWE, Warszawa 1987.
 78. Karpiński A., Prognozowanie-programowanie-planowanie aktualne tendencje w Polsce i na świecie, "Gospodarka Planowa" 1989, nr 3.
 79. Karpuś P., Zmiany strukturalne a rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1978.
 80. Kendrick D., Meeraus A., Alatorre J., The Planning of Investment Programs in the Steel Industry. A World Bank Research Publication. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1984 .
 81. Kierski B., Energochłonność materiałów i konstrukcji budowlanych w RFN, "Inżynieria i Budownictwo" 1983, nr 7.
 82. Kieperman G.J., Pawłow W.Z., Spektrow A.N., Planirowanije ekonomii materialnych resursów w maszinostrojenii, Wyd. 'Maszinostrojenije', Moskwa 1986.
 83. Kolipiński J., Człowiek-gospodarka-środowisko-przestrzeń, PAN, Warszawa 1978.
 84. Kopecki K., Jutro energetyczne Polski, WP, Warszawa 1981.
 85. Kowalczyk J., Metody i aspekty oszczędzania w przemyśle ciągnikowym, "Gospodarka Materiałowa" 1986, nr 15-16.
 86. Kozłowski A.Z., Rozwój nowoczesnych materiałów niezbędnym czynnikiem restrukturyzacji produkcji, "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 23-24.
 87. Kulpa W., Pojęcie i pomiar oszczędności materiałowych, "Gospodarka Materiałowa" 1984, nr 11.
 88. Kucharska-Stasiak E., Moro L., Energia jako czwarty czynnik produkcji, "Inwestycje i Budownictwo" 1988, nr 1.
 89. Kwejt J., Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa. PWE, Warszawa 1980.
 90. Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1974, ton I.
 91. Lesz M., Oszczędność podstawowych surowców - centralną sprawą gospodarki, "Gospodarka Materiałowa" 1983, nr 5.
 92. Lesz H., Oszczędność energii kategorycznym imperatywem, "Gospodarka Planowa" 1988, nr 11.
 93. Lesz M., Rok 2000, Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989.
 94. Levittone K., Zastosowanie metalurgii pozapiecowej w celu osiągnięcia najniższych zawartości zanieczyszczeń stali, Biuletyn informacyjny - Hutnictwo Światowe 1986, nr 1.
 95. Lis S., Problemy jakości wyrobów hutniczych w świetle analizy pokontrolnej, "Kontrola Państwowa" 1987, nr 5.
 96. Lissowski W., Zastosowanie relacji majątek-praca-produkcja w programowaniu rozwoju przemysłu, PWE, Warszawa 1962.
 97. Łubniewski R., Czy oszczędność jest opłacalna, "Gospodarka Materiałowa" 1986, nr 23-24.
 98. Łukaszewicz A., Polska reforma gospodarcza, Planowanie PWE, Warszawa 1982.
 99. Machura-Bocian G., Potrzeba modyfikacji rachunku efektywności inwestycji, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 5.
 100. Mała Encyklopedia Techniki, PWN, Warszawa 1973.
 101. Mały Słownik Cybernetyczny, PWN, Warszawa 1973.
 102. (101) Marciniak S., Rafalski R., Efektywność przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, PWE, Warszawa 1983.
 103. Marecki J., Wójcik J., XII Kongres Światowej Konferencji Energetycznej, "Gospodarka paliwami i Energią" 1985, nr 2.
 104. Markowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, PWE, Warszawa 1989.
 105. Mażys S., Kapitałochłonność produkcji w Polsce, "Ekonomista" 1970, nr 2.
 106. Meadows D.H., i inni, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 107. Mejro C., Podstawy gospodarki energetycznej, WNT, Warszawa 1980.
 108. Mejro C., i inni, Energetyka dziś i jutro, WNT, Warszawa 1986.
 109. Melich A., Podstawy teorii gospodarowania, PWE, Warszawa 1985.
 110. Miastkowski L., Systemy cen w drugim etapie reformy gospodarczej, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 4.
 111. Michajłow G., Z problematyki oszczędności w zużyciu metali, "Gospodarka Materiałowa" 1978, nr 14.
 112. Michajłow G., Kierunki wykorzystania surowców w przemyśle USA, "Gospodarka Materiałowa" 1987, nr 10, nr 13-14.
 113. Michna J., Jak wyjść z impasu energetycznego, "Polityka", 1988, nr 5.
 114. Mikołajczyk Z., Struktury i obszary racjonalizacji, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 20.
 115. Nasiłowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL, PWE, Warszawa 1974.
 116. Naisbitt J., Megatrends, Warner, Hew York 1984.
 117. Naisbitt J., Zehn neue ‚Megs Trends', Wirtschaft und Produktivität IV, 1986.
 118. Ney R., Wykorzystanie zasobów surowców mineralnych, "Nauka Polska" 1983, nr 3-4.
 119. Ney R., Oddziaływanie górnictwa na środowisko, "Wektory Gospodarki" 1989, nr 6.
 120. Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna, GUS, Warszawa 1988.
 121. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych, PWE, Warszawa 1974 (zbiór przepisów).
 122. Oddziaływanie instrumentów specjalistycznych na racjonalizację gospodarowania materiałami, paliwami i energią w przedsiębiorstwie przemysłowym, praca zbiorowa pod red. M. Sołtysik, AE, Kraków 1989.
 123. Olivier D.S., Is Britain Missing the Materials Revolution? "Electrical Review" 1985, nr 5.
 124. Ostrowski M., Zostało nam tylko 10 lat, "Polityka" 1989, nr 43.
 125. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, PWE, Warszawa 1978.
 126. Oszczędność energii zmniejsza nakłady inwestycyjne, "Inwestycje i Budownictwo" 1988, nr 1.
 127. Pajestka J., Czynniki i współzależność rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu, PWE, Warszawa 1981.
 128. Pajestka J., Sposób funkcjonowania Gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa 1979.
 129. Pasierb S., Jak długo racjonalizacja zużycia energii pozostanie tylko szansą, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 18.
 130. Pawnuk J., Soehrick E., Turkiewicz K., Możliwości ograniczenia zużycia energii cieplnej w kopalniach węgla kamiennego, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1987, nr 3.
 131. Pecci A., Przyszłość jest w naszych rękach, PWN, Warszawa 1987.
 132. Pietrzkiewicz T., Problemy prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1570.
 133. Pietrzkiewicz T., Programowanie rozwoju w planowaniu centralnym, PWE, Warszawa 1983.
 134. Plumpton A., From costs to tariffs, "Electrical Power Enginner" 1984, nr 3-4.
 135. Płocica S., Kotowicz J., Machura G., Założenia i kierunki modyfikacji metod oceny efektywności inwestycji w gospodarce, "Inwestycje i Budownictwo" 1985, nr 4-5.
 136. Polska: reforma, dostosowanie i wzrost, Raport Banku Światowego, 'Interpress', Warszawa 1988.
 137. Poradnik przygotowania analizy przemysłowych projektów inwestycyjnych, ZUT, Zrzeszenia Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1989.
 138. Prandecka B., Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa 1983.
 139. Programowanie rozwoju gospodarczego, praca zbiorowa pod red. T. Pietrzkiewicz, PWE, Warszawa 1975.
 140. Programowanie rozwoju wyrobów konsumpcyjnych trwałego użytku, praca zbiorowa pod red. S. Sudoła, WUT, Toruń 1983.
 141. Racjonalizacja gospodarowania surowcami i materiałami w przedsiębiorstwie przemysłowym, praca zbiorowa pod red. M. Sołtysika, AE, Katowice 1985.
 142. Radecki J., Statystyka gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 1973.
 143. Radzikowski W., Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, PWE, Warszawa 1979.
 144. Rajpolt A., Czynniki kształtujące wysoką stalochłonność dochodu narodowego w Polsce, "Wiadomości Hutnicze" 1981, nr 8-9.
 145. Ramowa metodyka oceny ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych KP przy RM, Warszawa 1988 (maszynopis powielony).
 146. Roberts M., Energetic ways to cut costs, "Manag. Today" 1983, nr 5.
 147. Roczniki Statystyczne GUS 1982-1988, GUS, Warszawa (kolejne wydania).
 148. Rodzaj S., Stan i perspektywy produkcji wyrobów spiekanych z proszków metali, "Kontrola Państwowa" 1988, nr 1.
 149. Rozewicz Z., Przyczyny i co dalej, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 9.
 150. Rudnicki R., Energia przecieka, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 26.
 151. Rychlik S., Indeksy cen produkcji budowlanej, "Inwestycje i Budownictwo" 1988, nr 10.
 152. Sarjusz-Wolski Z., Kierunki doskonalenia metod gospodarki częściami zamiennymi, "Gospodarka Materiałowa" 1986, nr 17.
 153. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1970.
 154. Secomski K., Światowe i krajowe granice rozwoju a zasoby naturalne i ochrona środowiska, "Ekonomista" 1984, nr 4.
 155. Sedwick W.C., Recent developments in energy conservations at BCS Teesids Works, "Steel Times" 1984, nr 4.
 156. Siemianowski J., Zużycie energii elektrycznej w Polsce na tle krajów gospodarczo rozwiniętych, "Energetyka" 1985, nr 1.
 157. Sierpińska M., Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa" 1987, nr 23-24.
 158. Sierpińska M., Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetnienia. "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1985 , nr 209.
 159. Sierpińska M., Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa" 1989, nr 1.
 160. Sierpińska M., Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 10.
 161. Skinner B.J., Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa 1978.
 162. Skowronek C., Wesołowski S., Oszczędzanie materiałów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1974.
 163. Skowronek C., Efektywność gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 1987.
 164. Skowronek C., Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989.
 165. Sołtysik M., Programowanie rozwoju przemysłu, AE, Katowice 1986.
 166. Sołtysik M., Uwagi o skuteczności działań proefektywnościowy w sferze gospodarowania surowcami i materiałami, "Gospodarka Materiałowa" 1986, nr 19.
 167. Sowyer M.C., The Economies of Industry and Firms, London 1981.
 168. Spruch W., Ekonomiczna analiza efektywności postępu technicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1967.
 169. Spruch W., Mierniki oceny postępu technicznego w przemyśle WSNS, Warszawa 1973.
 170. State of the World. A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society, W.W. Norton Company, New York, London 1990.
 171. Strategy for Energy Use in the Iron and Steel Industry, Economic Commission for Europe United Nations, New York 1983.
 172. Stehlik J., Surowcochłonność i energochłonność gospodarki, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 4.
 173. Stępień M., Progresywność norm zużycia surowców i materiałów, "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 19.
 174. Sudoł S., Przedsiębiorstwo przemysłowe, PWE, Warszawa 1988.
 175. Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1978.
 176. Saving Money by Lething Others Manage Energie "Electrical Review" 1985, nr 2.
 177. Szargut A., Skumulowana energochłonność górnictwa węglowego, "Energetyka" 1989, nr 3.
 178. Szpilewicz A., Energia a rozwój gospodarczy świata, PWE, Warszawa 1982.
 179. Szpilewicz A., Determinanty energochłonności, "Gospodarka Planowa" 1986, nr 4-5.
 180. Szpilewicz A., Bariera doktrynalna, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 42.
 181. Sztyber W.B., System cen a reforma cen, "Gospodarka Planowa" 1989, nr 2.
 182. Szyszko L., Finansowe narzędzia sterowania procesami inwestycyjnymi, PWN, Warszawa 1990.
 183. Szwedowski S., Efektywność ekonomiczna nowych technik wytwarzania, PWE, Warszawa 1976.
 184. The mini in middle - age, "Metal Bulletin" 1984, nr 6879.
 185. The Financial Evoluation of Energy Costs and Projects, Van Nortrand Reinhold Company, New York 1985.
 186. Timofiejuk J., Stopa wzrostu gospodarczego, Metody liczenia, PKE, Warszawa 1973.
 187. Toffler J., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 188. Tomala J., Relacje kapitałowe w teorii wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1963.
 189. Tomorowicz J., Innym się udało, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 30.
 190. Topiński A., Nierównowaga rynkowa a przedsiębiorstwa, "Gospodarka Planowa" 1989, nr 3.
 191. Tuszewski S., Rola hutnictwa żelaza w przemianach strukturalnych, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 6.
 192. Urbanek T., Efektywność systemów użytkowania energii, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, AGH, Kraków 1986, zeszyt 37.
 193. Urbanek T., Metalochłonność produkcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1982, w. XXV.
 194. U źródeł polskiego kryzysu, praca zbiorowa pod red. A. Miller, PWN, Warszawa 1985.
 195. Valaskakis K., Sindell P., Indystrial Strategy for the Information Economy, New York-Montreal 1980.
 196. Vondrau R., Mit Energie dre Weltbewerbsfähigkeit Stärken, "Cont. Stahmarkt" 1985, nr 12.
 197. Wandelt K., Istota i rodzaje postępu technicznego, PTPN, Poznań 1961.
 198. Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1981.
 199. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988.
 200. Wilczewski R., Środki trwałe w powojennym przemyśle polskim, PWE, Warszawa 1971.
 201. Wit Z., Podaż podstawowych paliw, surowców i materiałów w 1988 roku, "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 5.
 202. Wojciechowski T., Instrumenty materialnego stymulowania oszczędności materiałowych, "Gospodarka Materiałowa" 1984, nr 20.
 203. Wojciechowski T., Geneza i zakres interwencjonizmu państwowego, "Gospodarka Materiałowa" 1990, nr 13-14.
 204. Wojciechowski T., Sterowanie wykorzystaniem materiałów, PWE, Warszawa 1988.
 205. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria a praktyka, PWN, Warszawa 1990.
 206. World Demand for Raw Materials in 1985 to 2000. "Metal Bulletin Monthly" 1980, nr 12.
 207. Zarządzanie gospodarką materiałową, praca zbiorowa pod J. Kwejt, PWE, Warszawa 1975.
 208. Zawadzka A., Nowe spojrzenie na społeczeństwo przyszłości, "Gospodarka Planowa" 1990, nr 1.
 209. Zawadzki E., Biskup J., Zmiany strukturalne przemysłu japońskiego na tle kryzysy surowcowo-energetycznego, CINTE, "Biuletyn Informacyjny" 1983, nr 14.
 210. Zdżyłowski A., Ekonomiczne warunki racjonalnego gospodarowania materiałami w przedsiębiorstwach, "Gospodarka Materiałowa" 1989, nr 4.
 211. Zdżyłowski A., Stymulatory oszczędzania materiałów w sferze przedprodukcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, TNOiK, Lublin 1976.
 212. Ziemski D., Polityka strukturalna RFN w latach 1970-1982, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 2.
 213. Zusman L., Sniżenje matieriałojemkosti nacjonalnogo dochoda, "Woprosy Ekonomiki" 1986, nr 8.
 214. Zygmunt H., Jak wykorzystujemy surowce i materiały w przemyśle, "Kontrola Państwowa" 1988, nr 5.
 215. Żabowski Z., Badania ekonomiczne w procesie projektowania inwestycji, PWE, Warszawa 1973.
 216. Żurawlow S.N., Sowierszenstwowanije struktury obszczestwiennogo proizwodstwa, "Znanije" 1985, nr 12.
 217. Informacja statystyczna o działalności jednostek organizacyjnych przemysłu energetycznego resortu Górnictwa i Energetyki w 1986 roku, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Centrum Informacyjne Energetyki, Warszawa 1987.
 218. Informacja o wynikach gospodarczych branży hutnictwa żelaza i stali, CIBEH, Katowice 1988.
 219. Kierunki, modernizacji i rozwoju hutnictwa żelaza do 2000 roku, Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Warszawa, maj 1987 (maszynopis powielony).
 220. Koncepcja kompleksowego i długoterminowego programu racjonalizacji i użytkowania paliw i energii, GIGE, Warszawa maj 1984, s. 18 (maszynopis powielony).
 221. Koncepcja ograniczonego programu rzeczowego rozbudowy Huty Katowice do zdolności produkcyjnej 5,1 mln t stali na rok, Dąbrowa Górnicza, maj 1988 (maszynopis powielony).
 222. Narodowy Plan Społeczno-Gospodarczy na lata 1986-1990, "Rzeczpospolita", Dodatek Reforma Gospodarcza 1986, nr 93.
 223. Ocena efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych (zbiór przepisów), PWE, Warszawa 1974.
 224. Ocena stanu technicznego polskiego przemysłu i wniosek w sprawie zahamowania dekapitalizacji KP przy RM, Warszawa 1984 (maszynopis powielony).
 225. Perspektywy obniżenia do roku1995 zużycia energii i podstawowych paliw w użytkowaniu bezpośrednim, GIGE, Katowice 1983 (maszynopis powielony).
 226. Plan modernizacji Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, Bochnia, czerwiec 1989 (maszynopis powielony).
 227. Program działań na rzecz podniesienia efektywności wykorzystania zasobów materiałowych i paliwowo-energetycznych na lata 1986-1990, KP przy RM, Warszawa, kwiecień 1986 (maszynopis powielony).
 228. Program restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, MHiPM, maj 1987 (maszynopis powielony).
 229. Program rozwoju przemysłu metalurgicznego do 2000 roku. Komisja Planowania przy RM, Zespół Hutnictwa i Przemysły Maszynowego, Warszawa 1987 (maszynopis powielony).
 230. Ramowa metodyka oceny efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych KP przy RM, Warszawa 1988 (maszynopis powielony).
 231. Raport o stanie elektryki polskiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa wrzesień 1982 (maszynopis powielony).
 232. Raport o stanie wdrażania reformy gospodarczej w sferze gospodarki materiałowej, IGM, Warszawa, marzec 1989 (maszynopis powielony).
 233. Rozbudowa linii stali w Hucie Katowice do produkcji 6,5 mln ton rocznie w powiązaniu ze starym hutnictwem BPPH, "Biprohut" styczeń 1988 (maszynopis powielony).
 234. Strategia gospodarowania paliwami i energią w przemyśle chemicznym i lekkim do 2000 roku, MPChiL, listopad 1984 (maszynopis powielony).
 235. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne kopalń węgla kamiennego, Główne Biuro Studiów i Projektów Górnictwa, Katowice 1988 (maszynopis powielony).
 236. Wykonanie dostaw dla ważniejszych odbiorców za okres od 1987.01.01 do 1987.12.31, CZS "Centrostal" Katowice, luty 1988 (maszynopis powielony).
 237. Założenia techniczno-ekonomiczne II etapu budowy Huty Katowice, BPPH "Biprohut", Gliwice, czerwiec 1976.
 238. Zasady i narzędzia realizacji planów w 1989 roku, "Dodatek Reforma Gospodarcza" 1989, nr 157.
 239. Ustawa z dnia 26 lutego 1982 roku o planowaniu społeczno-gospodarczym, "Dziennik Ustaw" 1982, nr 7.
 240. Uchwała sejmu PRL z dnia 28 kwietnia 1983 roku w sprawie rzędowego programu działań antyinflacyjnych oraz programu oszczędnościowego, "Monitor Polski" 1983, nr 17.
 241. Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 roku w sprawie utworzenia Centralnego funduszu Oszczędnościowego, paliw, energii, surowców i materiałów, "Monitor Polski" 1983, nr 36, poz. 202.
 242. Zarządzenie nr 23 Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 października 1983 roku w sprawie ustalania i stosowania norm zużycia i normatywu zużycia surowców, materiałów, paliw i energii, "Dziennik Urzędowy" MGMiP 1984, nr 12.
 243. Uchwała Sejmu PRL z dnia 21 marca 1985 roku w sprawie kierunków działań zmierzających do zapewnienia gospodarce narodowej dostaw paliw i energii do 2000 roku, "Monitor Polski" 1985 , nr 6, poz. 41.
 244. Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1986 roku w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach systemu zachęt, materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii, "Monitor Polski" 1986, nr 3, poz. 17.
 245. Ustawa z dnia 23 października 1987 roku o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu, "Dziennik Ustaw" 1987, nr 33, poz. 172.
 246. Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 sierpnia 1988 roku w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych, "Monitor Polski" 1988, nr 77, poz. 240.
 247. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 roku w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych, dodatek do "Rzeczpospolitej" Reforma Gospodarcza 1989, nr 160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu