BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szustak Grażyna
Tytuł
Stan i perspektywy przebiegu procesów integracji nadzoru finansowego na obszarze UE w dobie światowego kryzysu finansowego i pogłębiających się procesów globalizacji rynku finansowego
The Current Status and Prospects of the Integration Process of Financial Supervision within the EU during the Global Financial Crisis and the Advancing Globalization of Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 141-161, tab., bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji
Słowa kluczowe
Nadzór bankowy, Bezpieczeństwo finansowe, Nadzór zintegrowany, Kryzys finansowy, Globalizacja rynków finansowych, Banki, Rynki finansowe
Bank supervision, Financial security, Integrated supervision, Financial crisis, Globalization of financial market, Banks, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Nadzór finansowy to bardzo ważny element sieci bezpieczeństwa finansowego. Jego podstawowym zadaniem jest monitorowanie ryzyka podejmowanego przez instytucje finansowe oraz eliminowanie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Działania instytucji nadzoru na rzecz ochrony stabilności rynku finansowego to: • opracowywanie regulacji ostrożnościowych oraz • sprawowanie nadzoru ostrożnościowego. Celem artykułu jest zatem, po pierwsze, analiza obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej nadzorczych norm ostrożnościowych narzuconych bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom inwestycyjnym i funduszom emerytalnym, oraz ocena przebiegu procesu ich harmonizacji; po drugie, prezentacja aktualnych rozwiązań w zakresie nadzoru instytucjonalnego (przyjętych w poszczególnych państwach unijnych) i dyskutowanych zmian w tym zakresie, spowodowanych trwającym globalnym kryzysem finansowym; po trzecie wreszcie, ocena podejmowanych na szczeblu unijnym działań na rzecz centralizacji wspólnotowego nadzoru finansowego, wymuszonych przez pogłębiające się procesy globalizacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

Financial supervision is a crucial element of the financial security network. Its basic responsibility is to monitor risks taken by financial institutions and eliminate any perceived irregularities. Financial supervision engages in activities concerned with the stability of the financial market, including primarily: • designing and proposing regulations implementing precautionary measures, and • supervising the observance of applicable regulations. The article aims to, in the first place, examine the relevant regulations imposed on banks, insurance companies, investment and pension funds across the EU, and to assess the process of their harmonization. Secondly, it offers an overview of respective solutions in the field of institutional supervision currently in force in EU member countries and their modifications being contemplated in response to the global financial crisis. Thirdly, the paper evaluates the initiatives urged by the increasing trend for financial globalization and aimed at centralizing financial supervision at the EU level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, art. 33 z późn. zm.
 3. Ustawa z 20 kwietna 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316.
 6. Uchwała nr 380/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 34 (zastąpiona Uchwałą nr 76/2010).
 7. Uchwała nr 381/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych, Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 35 z późn. zm.
 8. Uchwała nr 382/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, określenia zaangażowań, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaangażowań, wobec których wymagane jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na niestosowanie przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań, Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 36.
 9. Uchwała nr 384/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań, Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 38.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów, Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1571.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1572.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego, Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1579.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej, Dz. U. 2009r. Nr 204, poz. 1576.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1575.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego, Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1574.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1573.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, Dz. U. Nr 218, poz. 2144 z późn. zm.
 18. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz. Urz. UE L. 177 z 30.06.2006 r.
 19. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 4 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006 r.
 20. Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, L235/10, 23.09.2003 r.
 21. Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, Dz. U. UE seria L 25/23, z 29.01.2009 r.
 22. Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. Ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Dz. U. UE seria L 25/28, z 29.01.2009 r.
 23. Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych, Dz. U. UE seria L 25/18, z 29.01.2009 r.
 24. Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający komunikat Komisji: Europejski nadzór finansowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela dnia 27.5.2009 r., SEK (2009)716.
 25. Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, NBP, Departament Systemu Finansowego, Warszawa, 6 listopada 2009.
 26. www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.pl.html.
 27. www.knf.gov.pl/rynek ubezpieczen/ProjektWyplacalnosc/historia.html.
 28. www.knf.gov.pl/komisja_i_urzad komisji/unia europejska/wspolpracawramach/procedura lamfalussyego.html.
 29. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń wg stanu na dzień 30 września 2008 r. Publikacja KNF.
 30. Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 31. Dzieliński M., Jakie nadzorowanie, "Bank" 2007, nr 1(172).
 32. Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych - korzyści i zagrożenia, "Bank i Kredyt" 2008, nr 3.
 33. Matysek-Jędrych A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, "Bank i Kredyt" 2008, nr 1.
 34. Przybylska-Kapuścińska W.. Instytucjonalne podstawy nadzoru bankowego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
 35. Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego, red. J. Żabińska, cz. 11, AE, Katowice 2007.
 36. Rutkowska E., Zawadzka P., Zadania KNF a sytuacja prawna inwestora na rynku kapitałowym, "Prawo Bankowe" 2008, nr 5(129).
 37. Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 38. Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, "Bank i Kredyt" 2007, nr 8-9.
 39. Szpringer W., Europejskie regulacje bankowe, Biblioteka Bankowca, Warszawa 1997.
 40. Szustak G., Nadzór nad działalnością bankową, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
 41. Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, tom 1, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu