BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borucińska-Dereszkiewicz Izabela (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Multi-level Governance w procesie ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej
Multi-level Governance in the Process of Establishing the Northern Dimension of the European Union
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 29-40, bibliogr. 50 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
System polityczny, Współpraca regionalna, Podejmowanie decyzji
Political system, Regional cooperation, Decision making
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem rozważań były instytucjonalno-formalne elementy WP jako makroregionalnej inicjatywy w sferze polityki zagranicznej UE. Celem była próba identyfikacji cech charakterystycznych dla koncepcji MLG w procesie decyzyjnym ustanowienia WP w ujęciu wertykalnym. Sformułowano hipotezę, że proces decyzyjny powoływania Wymiaru Północnego ujawnił wertykalny transfer władzy, cechujący koncepcję MLG. Na etapie tworzenia inicjatywy do podejmowanie decyzji zaangażowane były kraje członkowskie UE, państwa kandydujące i sąsiednie nieaspirujące do akcesji w UE, organizacje subregionalne. Koncepcja MLG stała się trwałym elementem Wymiaru Północnego (WP) po ustanowieniu makroregionalnej strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. W analizie posłużono się głównie metodą decyzyjną, co wiązało się z wagą podejmowania decyzji w koncepcji MLG. Międzyrządowy charakter Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZPIB) wiąże się z określonymi ośrodkami decyzyjnymi i specyficznym procesem podejmowania decyzji. Uwzględniono wiele ośrodków decyzyjnych rozumianych jako różne, podmioty działania politycznego tzn. podmioty ponadnarodowe, międzynarodowe o zasięgu subregionalnym oraz narodowe. Wśród nich kluczową rolę odgrywają rządy i parlamenty państw członkowskich. Na poziomie ponadnarodowym uwzględniono Radę Europejską, Radę, KE i PE. (fragment tekstu)

The attempt to analyze the decision-making process to establish the Northern Dimension in the context of multi-level governance was focused on the institutional and procedural aspects of the vertical transfer of power. The results revealed the characteristics of multi-level governance in the phase of the appointment of the European Union external macro-regional initiative. It also allowed the inclusion in the debate about the possibilities of application of the concept in the study of foreign policy of the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Action Plan for the Northern Dimension in the External and Cross-Border Policies of the European Union 2000-2003, Council of the European Union, Brussels, 14 June 2000 [online], http://www.ndphs.org/internalfiles/File/Strategic%20political%20docs/1st_ND_Action_Plan.pdf, [dostęp: 30.05.2014].
 2. Basche I., Flinders M. (2004), Themes and Issues in Multi-Level Governence [w:] I. Basche, M. Flinders (eds.) Multi-Level Governence, University Press, Oxford.
 3. Bernard N. (2002), Multi-Level Governance in The European Union, Kluwer Law International, Hague.
 4. Brenner N. (2004), New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University Press, Oxford, New York.
 5. Benz A. (2004), Multilevel Governance-Governance in Mahrebenesystemen [w:] A. Benz, (ed.), Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 6. Komitet Regionów (2009), Biała Księga Komitetu Regionów w sprawie Wielopoziomowego Sprawowania Rządów, CONST-IV-020, Bruksela [online], http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/ cdr89-2009_/cdr89-2009_pl.pdf, [dostęp: 05.04.2014].
 7. Chodubski A. (2005), Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Cologne European Council, Conclusions Adopted by the Council on 31 May 1999 [online], http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/kolnen.htm, [dostęp: 23.05.2014].
 9. Communication from the Commission. A Northern Dimension for the Policies of the Union, Brussels [online], 25.11.1998, COM(1998) 589 final, http://aei.pitt. edu/3360/1/3360.pdf, [dostęp: 22.05.2014].
 10. Clarke J. (2004), Changing Welfare, Changing States: new directions in social policy, Sage, London.
 11. Economic and Social Committee (1997), Opinion of the Economic and Social Committee on Relations between the European Union and the countries bordering the Baltic Sea, Brussels [online], 10 December 1997, EXT/160, http:// www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home, [dostęp: 21.05.2014].
 12. Economic and Social Committee (1999), Opinion of the Economic and Social Committee on The EU's Northern dimension including relations with Russia, Brussels, 20 October 1999, REX/019 [online], http://www.eesc.europa. eu/?i=portal.pl.home, [dostęp: 22.05.2014].
 13. European Parliament (1999), Report on the Communication from the Commission -A Northern Dimension for the policies of the Union, (COM(98)0589 - C4- 0067/99, 22 April 1999 [online], http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?type=REPORT&mode=XML&reference=A4-1999-0209&language=EN, [dostęp: 24.05.2014].
 14. Gilpin R. (2001), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, University Press, Princeton.
 15. Hooghe, L. (1995), Subnational Mobilization in the European Union [w:] J. Hayward (ed.) The Crisis of Representation in Europe, Frank Cass, London.
 16. Hoogle L., Marks G. (2001), Multi-level Governance and European Integration, MD: Rowman and Littlefield Publishers Inc., Lanham.
 17. Hurrel A. (2005), The Regional Dimension In International Relations Theory [w:] Global Politics of regionalism: theory and practice, M. Farrel, B. Hettne, L. Van Langenhove (eds.), Pluto Press, London-Ann Arbor.
 18. Hurrel A. (2007), One World? Many Worlds? The place of regions in the study of international society, "International Affairs", nr 83.
 19. Jeffrey J. (ed.) (1996), The Regional Dimension of the European Union. Towards a Third Level in Europe?, "Regional and Federal Studies", special issue, nr 6.
 20. Jons M., Jons R., Woods M. (2004), An Introduction to Political Geography: space, place and politics, Routledge, London.
 21. Jonsson C., Bjurulf B., Elgstrom O., Sannerstedt A., Stromvik M. (1998), Negotiations in Networks in the European Union, "International Negotiation", nr 3.
 22. Kohler-Koch B. (1999), The Evolution and Transformation of European Governance [w:] B. Kohler-Koch (ed.), Transformation of Governance in the European Union, Roughth, London.
 23. Knodt M., Hüttman M.G. (2005), Der Milti-Level Governance Antsatz [w:] H.J. Bileing, M. Lerch (red.), Theorien der europäischen Integration, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 24. Marks G. (1993), Structural Policy and Multilevel Governance in the EC [w:] A.W. Cafruny & G. G. Rosenthal (eds.), The State of the European Community, v. 2, The Maastricht Debates and Beyond, Lynne Rienners Publishers, Longman.
 25. Marks G., Hooghe L., Blank K. (1996), European Integration from the 1980s: State Centric v. Multi-level Governance, "Journal of Common Market Studies", nr 3.
 26. Matusz-Protasiewicz P. (2014), Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce, Wrocław 2014, http://www. repozytorium.uni.wroc.pl/Content/45917/Wielopoziomowe_zarzadzanie_migracjami.pdf [dostęp: 04.04.2014].
 27. Murphy B. (2008), Rethinking Multi-level governance in a changing European Union why metageography and territoriality matter, "GeoJournal", nr 72.
 28. Nash K. (ed.) (2000), Readings in Contemporary Political Sociolog y, Blackwell, Oxford.
 29. Pietraś Z.J. (1998), Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa-Kraków.
 30. Rada Europejskiej w Luksemburgu, 12-13 grudnia 1997 r. Wnioski Prezydencji, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/F0E78B785D8 F134DC1256E750055FBFB/$file/ME5315A.pdf, [dostęp: 22.05.2014].
 31. Rada Europejska w Cardiff, 15-16 czerwca 1998 r., Wnioski Prezydencji, http:// archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/22198FA24A085FBA C1256E750056153E/$file/ME1909PL.pdf?Open, [dostęp: 22.05.2014].
 32. Rada Europejska w Wiedniu, 11-12 grudnia 1998 r. Wnioski Prezydencji, http:// archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/1DD76ADB9BA562 69C1256E750056082E/$file/ME5320A.pdf, [dostęp: 22.05.2014].
 33. Rada Europejska w Kolonii, 3-4 czerwca 1999 r., http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/D0B0347D5810AE42C1256E7500561073/ $file/ME5324A.pdf, [dostęp: 24.05.2014].
 34. Rada Europejska w Helsinkach, 10-11 grudnia 1999 r., Wnioski Prezydencji, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/84E5F6D23B 14B72FC1256E750055FE35/$file/ME2814PL.pdf?Open, [dostęp: 24.05.2014].
 35. Rada Europejska w Santa Maria da Feira, 19-20 czerwca 2000 r., Wnioski Prezydencji, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/feira200006.pdf, [dostęp: 30.05.2014].
 36. Ruszkowski J. (2007), Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa.
 37. Ruszkowski J. (2010a), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 38. Ruszkowski J. (2010b), Metoda fuzzy set w badaniach wielopoziomowego systemu politycznego Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski", nr 1.
 39. Schmitter P. (2004), Neo-functionalism [w:] A. Wiener, T. Diez (ed.), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford.
 40. Sielski J. L. (2004), Metoda decyzyjna, "Studia Politologiczne", nr 8.
 41. Stubbs P. (2005), Stretching Concepts Too Far? Multi-Level Governance, Policy Transfer and the Politics of Scale in South East Europe, "Southeast European Politics", Vol. 6, nr 2.
 42. Svedrup U., Kux S. (1997), Balancing Effectiveness and Legitimacy in European Integration, "ARENA Working Paper", Working Paper 97/31.
 43. Svensson B. (2000), The Scope and Potential of Multi-level Governance in EU External Relations -Lessons from the Euro-Arctic, Paper presented at the 40th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Barcelona, August 29 - September 1, 2000 [online], http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa00/pdf-ersa/pdf/54.pdf, [dostęp: 10.04.2014].
 44. Szczerski K. (2005), Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej - Przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa [online], http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_20.pdf, [dostęp: 12.05.2014].
 45. Szymański A. (2013), Zarządzanie wielopoziomowe - analiza przypadku polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, "Studia Politologiczne", Vol. 27.
 46. Tosiek P. (2013), Komitetowe ośrodki decyzyjne w Unii Europejskiej Doświadczenia polskiej administracji rządowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin [online], http://politologia.pl/fck_pliki/File/2013/Tosiek%20N%20 N%20116%20191139%20final.pdf, [dostęp: 16.05.2014].
 47. Tömmel I. (2008), Governance und Policy-Making im Mehrabenensystem der EU [w:] I. Tömmel (ed.), Die Europäische Union, Governance und Policy-Making, PVS "Politische Vierteljahresschrift", Sonderheft 40.
 48. Traktat z Maastricht, Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 191 z 29.7.1992r.
 49. Traktat z Amsterdamu, Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 340 z 10.11.1997r.
 50. Tsinisizelis M.J., Chryssochoou D.N. (1998), The European Union: trends in theory and reform [w:] A. Weale, M. Nentwich (eds.), Political theory and the European Union. Legitimacy, constitutional choice and citizenship, Routledge, London-New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu