BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Cultural Context of International Human Resources Management
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 1, s. 43-60, tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki personalnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Różnice kulturowe, Kompetencje kierownicze, Kariera menedżera
International management, Human Resources Management (HRM), Cultural differences, Managerial competencies, Manager career
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono kulturowe uwarunkowania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Ich prezentacja została poprzedzona analizą pojęcia oraz cech międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Wskazano również na najważniejsze różnice pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi w międzynarodowych i krajowych podmiotach gospodarczych. Dokonano analizy wpływu kultur narodowych na zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w różnych typach relacji kulturowych pomiędzy spółką nadrzędną (centrala korporacji) a spółkami podporządkowanymi (zagraniczne oddziały), zwłaszcza na strategie personalne tych grup. Przedstawiono także profil kompetencyjny międzynarodowego menedżera, zorientowany na wielokulturowy kontekst środowiska jego pracy, oraz modele karier menedżerskich w międzynarodowych grupach kapitałowych, wyodrębnione na bazie kultur narodowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents cultural conditions of international human resources management. At the beginning the analysis of meaning and attributes of such kind management has been conducted. Key differences between human resources management in global and local companies have been indicated as well. The influence of national cultures on human resources management in international holdings in the range of different types of cultural relations between corporation and its foreign subsidiaries, mainly on the shape of their personal strategies has been also presented. The last part of the paper portrays the profile of competencies of an international manager oriented on the intercultural context of his work and on models of managerial carriers within international holdings, distinguished on the framework of national cultures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beardwell, I. i L. Holden 2001. HRM: A Contemporary Approach, UK: Pearson Education.
 2. Bertagnoli, L. 2001. Culture Club: Executives Get BOOT From Diversity Recognition. Marketing News, January 29, s. 9.
 3. Bratnicki, M. 1993. Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego.
 4. Cartwright, S. i C.L. Cooper 2001. Kiedy firmy łączą się i są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania, Warszawa: Petit.
 5. Chełpa, S. 2004. Kwalifikacje kadr kierowniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych: kierunki i dynamika zmian, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 6. Child, J. Faulkner, D. i R Pitkethly 2001. The Management of International Acquisitions, New York: Oxford University Press.
 7. Chmielecki, M. 2010, Komunikacja międzykulturowa w procesie zarządzania negocjacjami, rozprawa doktorska, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 8. Fukuyama, F. 1997. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław: PWN.
 9. Gesteland, G. 2000. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Gilbert, J.A. i J.M. Ivanicevich 2000. Valuing Diversity: A Tale of Two Organizations. Academy of Management Executive, nr 1 (14).
 11. Grzeszczuk, E. 2003. Sukces: amerykańskie wzory, polskie realia, Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 12. Harris, P.R. i R.T. Morgan 1996. Managing Cultural Differences, Houston: Gulf.
 13. Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. i V. Gupta (red.) 2004. Culture Leadership, and Organizations, The GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks: Sage.
 15. Huntington, S.P. 2003. Zderzenie cywilizacji, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 16. Koźmiński, A.K. 1999. Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Lachiewicz, S. 2007. Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Listwan, T. 1995. Funkcja personalna w odniesieniu do menedżerów: porównanie międzynarodowe, w: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały na międzynarodową konferencję naukową 16-17XI1994 r., Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 19. Łucewicz, J. 1999. Menedżer i zarządzanie w perspektywie kulturowej, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 20. Marx, E. 2000. Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym Biznesie, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 21. Masłyk-Musiał, E. 2001. Zarządzanie personelem w firmie globalnej, w: Krupa T. (red.) Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 22. Morawski, M. 2006. Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 23. Murdoch, A. 1999. Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Warszawa: Poltext.
 24. Nowakowski, N.K. 1999. Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Warszawa: Difin.
 25. Olie, R. 1991. Culture and Integration Problems in International Mergers and Acquisitions. European Management Journal, nr 2 (6), s. 206-315.
 26. Paauwe, J. i Ch. Dewe 1995. Human Resource Management in Multinational Corporations: Theories and Models, w: International Resource Management, s. 78. London: Sage Publications.
 27. Perkins, S.J. 1997. Internationalization - The People Dimension. Human Resource Strategies for Global Expansion, London: Kogan Page.
 28. Pocztowski, A. (red.) 2002. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 29. Probst, G., Raub, S. i K. Romhardt 2004. Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 30. Przytuła, S. 2007. Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 31. Rozkwitalska, M. 2011. Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 32. Scullion, H. 2001. International Human Resource Management, w: J. Story (red.) Human Resource Management. A Critical Text. London: Thompson Learning.
 33. Spillan, J.E. 1997. Zarządzanie na styku kultur, w: M.K. Nowakowski (red.) Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, s. 49-51. Warszawa: Key Text.
 34. Stor, M. 2006. Międzynarodowe zarządzanie kadrami, w: T. Listwan (red.) Zarządzanie kadrami, s. 317-322. Warszawa: C.H. Beck.
 35. Stor, M. 2007. Strategie komunikacji w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Organizacja i Kierowanie, nr 3 (129).
 36. Urlich, D. 2001. Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi: nowe wyzwania, nowe role, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 37. Webster, F. 1992. The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, nr 56, s. 1-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu