BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kompetencyjne uwarunkowania nieetycznego zachowania pracowników
Competence as a Determinant of Employees' Unethical Behavior
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 1, s. 127-146, tab., rys., bibliogr. 61 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki personalnej
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Zachowania pracownika, Etyka pracy, Kompetencje pracownicze, Moralność, Wyniki badań
Organisational behaviour, Employee behaviours, Work ethics, Employees competencies, Morality, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza związków między kompetencyjnym wyposażeniem jednostki (kompetencja moralna i samokierowanie) a nieetycznymi zachowaniami pracowników. W artykule wskazano na teoretyczne przesłanki sugerujące, że poziom kompetencji moralnej i umiejętności samokierowania mogą stanowić ważny czynnik ograniczający przejawianie przez pracowników nieetycznych praktyk. W celu weryfikacji tych zależności przeprowadzono badania empiryczne na 206 pracownikach. Uzyskane wyniki ukazują, że osoby posiadające rozwiniętą kompetencję moralną rzadziej postępują nieetycznie (r=-0,380, p<0,01), natomiast samokierowanie nie koreluje z tym rodzajem zachowań (r=-0,023). W artykule wskazano również na praktyczne implikacje otrzymanych wyników i przyszłe perspektywy badawcze. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze connections between individual competencies (moral competence, self-leadership) and employees' unethical behavior. The article points to theoretical premises which suggest that the level of moral competence and self- leadership can be an important factor, which limits manifestation of employees' unethical practices. In order to verify these dependencies empirical research was conducted on a sample of 206 people. The results show that people with higher moral competence show less unethical behavior (r=-0,380; p p<0,01) but self-leadership does not correlate with this type of behavior (r=-0.023). The article also shows the practical implications of the results and future research perspectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilera, R.V., Krupp, D.E., Williams, C.A. i J. Ganapathi 2007. Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations. Academy of Management Review, nr 3 (32), s. 836-863.
 2. Akaah, LP. 1993. Organizational Culture and Ethical Research Behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 1 (21), s. 59-63.
 3. Appelbaum, S.H., Deguire, K.J. і M. Lay 2005. The Relationship of Ethical Climate to Deviant Workplace Behavior. Corporate Governance, nr 4 (5), s. 43-55.
 4. Arlow, P. 1991. Personal Characteristics in College Students Evaluations of Business Ethics and Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, nr 10, s. 63-69.
 5. Ashkanasy, N.M., Windsor, C.A. і L.K. Trevino 2006. Bad Apples in Bad Barrels Revisited: Cognitive Moral Development, Just World Beliefs, Rewards a Ethical Decision-Making. Business Ethics Quarterly, nr 4 (16), s. 449-473.
 6. Barlow, C.B., Jordan, M. i W.H. Hendrix 2003. Character Assessment: An Examination of Leadership Levels. Journal of Business and Psychology, nr 4 (17), s. 563-584.
 7. Bennett, R.J. i S.L. Robinson 2000. Development of Measure of Workplace Deviance. Journal of Applied Psychology, nr 3 (85), s. 349-360.
 8. Bernardi, R.A., Witek, M.B. i M.R. Melton 2009. A Four-Country Study of the Associations between Bribery and Unethical Actions. Journal of Business Ethics, nr 3 (84), s. 389-403.
 9. Brytting, Т. 2002. Moral Competence: A Non-relativistic, Non-rationalistic Definition, w: H. Von Weltzien Hoivik (red.) Moral Leadership in Action, s. 263-277. Northampton: Edward Elgar Publishing.
 10. Bush, V., Ferrell, L., Bush, А. і O.C. Ferrell 2003. Investigating the Relationship between Corporate Values and Practices of Marketing Organizations and Internet Ethics: An Exploratory Study. Marketing Management Journal, nr 2 (13).
 11. CBOS 2007. Etyka zawodowa - opinie społeczne i faktyczne zachowania pracowników. Raport z Badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_041_07.PDF.
 12. Cheetham, G. i G. Chivers 1996. Toward a Holistic Model of Professional Competence. Journal of European Industrial Training, nr 5 (20), s. 20-30.
 13. Colby, A., Kohlberg, L., Gibas, J., Candee, D., Speicher-Dubin, В. і A. Hewer 1987. The Measurement of Moral Judgment: Standard Issue Scoring Manual, Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Crow, S.M., Fok, L.Y., Hartman, S.J. і D.M. Payne 1991. Gender and Values: What Is the Impact on Decision Making? Sex-Roles, nr 3-4 (25), s. 255-268.
 15. Deshpande, S.P. 1997. Managers Perception of Proper Ethical Conduct: The Effect of Sex, Age, and Level of Education. Journal of Business Ethics, nr 1 (16), s. 79-85.
 16. Desplaces, D.E., Melchar, D.E., Beauvais L.L. i S.M. Bosco 2007. The Impact of Business Education on Moral Judgment Competence: An Empirical Study. Journal of Business Ethics, nr 74, s. 73-88.
 17. Euler Hermes 2010. http://www.egospodarka.pl/62288,Sprzeniewierzenia-a-polskie-firmy-2010,1,39,1.html.
 18. Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
 19. Galperin, B.L., Bennett, R.J. і К. Aquino 2011. Status Differentiation and the Protean Self: A Social-cognitive Model of Unethical Behavior in Organizations. Journal of Business Ethics, nr 100, s. 407-424.
 20. Global Retail Theft Barometer 2010. http://www.retailresearch.org/grtb_globaltrends. php.
 21. Greenberg, J. 2002. Who Stole the Money, and When? Individual and Situational Determinants of Employee Theft. Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 1 (89), s. 985-1003.
 22. Hagarty, W.H. і H.P. Sims Jr. 1979. Organizational Philosophy, Policies and Objectives Related to Unethical Decision Behavior: A Laboratory Experiment. Journal of Applied Psychology, nr 3 (64), s. 331-338.
 23. Houghton, J.D. i Ch.P. Neck 2002. The Revised Self-leadership Questionnaire. Testing a Hierarchical Factor Structure for Self-leadership. Journal Managerial Psycholog, nr 8 (17), s. 672-691.
 24. Houghton, J.D. i Ch.P. Neck 2006. Two Decades of Self-leadership Theory and Research. I Past Developments, Present Trends, and Future Possibilities. Journal of Managerial і Psychology, nr 4 (21), s. 270-295.
 25. Jaffe, E.D. і H. Pasternak 2006. Moral Intensity as a Predictor of Social Responsibility. j Business Ethics: A European Review, nr 15, s. 53-63.
 26. Jones, T.M. 1991. Ethical Decision Making by Individuals in Organizations: An Issue Contingent Model. Academy of Management Review, nr 16, s. 366-395.
 27. Kaptein, M. 2011. Toward Effective Codes: Testing the Relationship with Unethical Behavior. Journal of Business Ethics, nr 2 (99), s. 233-251.
 28. Kohlberg, L. 1964. Development of Moral Character and Moral Ideology, w: M. Hoffman i L. Hoffman (red.) Review of Child Development Research, nr I, s. 383-431. New York: Rüssel Sage Foundation.
 29. Lantos, G.P. 1999. Motivating Moral Corporate Behavior. Journal of Consumer Marketing, nr 3 (16), s. 222-233.
 30. Lennick, D. i F. Kiel 2008. Inteligencja moralna, Wrocław: Purana.
 31. Lind, G. 2008. The Meaning and Measurement of Moral Judgment Competence Revisited: A Dual Aspect Model, w: D. Fasko, Jr. i W. Willis (red.) Contemporary Philosophical and Psychological Perspectives on Moral Development and Education, s. 185-220. Cresskill: Hampton Press.
 32. Ma, H.K. 2006. Moral Competence as a Positive Youth Development Construct: Conceptual Bases and Implications for Curriculum Development. International Journal of Adolescent Medicine and Health, nr 3 (18), s. 371-378.
 33. Macko, M. 2009. Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników, Poznań: UAM.
 34. Manz, C.C. 1986. Self-leadership: Toward an Expanded Theory of Self-influence Processes in Organizations. Academy of Management Review, nr 3 (11), s. 585-600.
 35. Marnburg, E. 2001. The Questionable Use of Moral Development Theory in Studies of Business Ethics: Discussion and Empirical Findings. Journal of Business Ethics, nr 4 (32), s. 275-283.
 36. Martin, D.E. i B. Austin 2010. Validation of the Moral Competency Inventory Measurement Instrument. Content, Construct, Convergent and Discriminant Approaches. Management Research Review, nr 5 (33), s. 437-451.
 37. McDevitt R., Giapponi, C. i Ch. Tromley 2007. A Model of Ethical Decision Making: The Integration of Process and Content. Journal of Business Ethics, nr 73, s. 219-229.
 38. McMahon, J. i R. Harvey 2007. The Effect of Moral Intensity on Ethical Judgment. Journal of Business Ethics, nr 4 (72), s. 335-357.
 39. Mudrack, P.E. 2003. The Untapped Relevance of Moral Development Theory in the Study of Business Ethics. Journal of Business Ethics, nr 3 (42), s. 225-236.
 40. O'Leary-Kelly, A.M., Duffy, M.K. i R.W. Griffin 2000. Construct Confusion in the Study of Antisocial Work Behavior. Research in Personnel and Human Resources Management, nr 18, s. 275-303.
 41. Paul, J. i Ch.A. Strbiak 1997. The Ethics of Strategic Ambiguity. Journal of Business Communication, nr 2 (34), s. 149-159.
 42. Praca.pl 2010. http://www.egospodarka.pl/60175,Co-czwarty-polski-pracownik-jest-nie- uczciwy,1,39,1.html.
 43. Rest, J.R., Narvaez, D., Thoma, S.J. i M.J. Bebeau 1999. Postconventional Moral Thinking: A Neo-Kohlbergian Approach, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 44. Richard, F.D., Bond Jr., C.F. i J.J. Stokes-Zoota 2003. One Hundred Years of Social Psychology Quantitatively Described. Review of General Psychology, nr 7, s. 331-363.
 45. Robinson, S.L. i A.M. O'Leary-Kelly 1998. Monkey See, Monkey Do: The Influence of Work Groups on the Antisocial Behavior of Employees. Academy of Management Journal, nr 6 (41), s. 658-672.
 46. Robinson, S.L. i M.S. Kraatz 1998. Constructing the Reality of Normative Behavior: The Use of Neutralization Strategies by Organizational Deviants, w: R.W. Griffin i A. O'Leary-Kelly (red.) Dysfunctional Behavior in Organizations: Violent and Deviant Behavior, s. 203-220. Stanford: JAI Press.
 47. Singh, J.J., Vitell, S.J., Al-Khatib, J. i I. Clark 2007. The Role of Moral Intensity and Personal Moral Philosophies in the Ethical Decision Making of Marketers: A Cross- cultural Comparison of China and the United States. Journal of International Marketing, nr 15, s. 86-112.
 48. Singhapakdi, A. i S.J. Vitell 1990. Marketing Ethics: Factors Influencing Perceptions of Ethical Problems and Alternatives. Journal of Macromarketing, nr 1 (10), s. 4-18.
 49. Spector, P.E., Fox, S. i L.M. Penney 2006. The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal? Journal of Vocational Behavior, nr 3 (68), s. 446-460.
 50. Suar, D. i R. Khuntia 2010. Influence of Personal Values and Value Congruence on Unethical Practices and Work Behavior. Journal of Business Ethics, nr 3 (97), s. 443-460.
 51. The 5th Global Economic Crime Survey 2009. http://www.pwc.com/en_GX/gx/economic- -crime-survey/pdf/global-economic-crime-survey-2009.pdf.
 52. The National Retail Security Survey (NRSS) 2009. http://soccrim.clas.ufl.edu/criminol- ogy/srp/finalreport_2009.pdf.
 53. Trevino, L.K. 1986. Ethical Decision Making in Organizations: A Personal-situation Interactionist Model. Academy of Management Review, nr 3 (11), s. 601-617.
 54. Trevino, L.K., Weaver, G. i S.J. Reynolds 2006. Behavioral Ethics in Organizations: A Review. Journal of Management, nr 32, s. 951-990.
 55. Turek, D. 2010. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników. Badania empiryczne, w: D. Lewicka i L. Zbiegień-Maciąg (red.) Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, s. 221-242. Kraków: AGH.
 56. Turek, D. 2011a. Czy etyka w zarządzaniu może przeciwdziałać nieetycznemu postępowaniu pracowników? Organizacja i Kierowanie, nr 1 (144), s. 99-115.
 57. Turek, D. 2011b. Czy wartości organizacyjne przeciwdziałają nieetycznemu postępowaniu pracowników? MBA , (w druku).
 58. Turek, D. 2011c. Kompetencja moralna a zarządzanie sobą - analiza zależności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 34, s. 205-211.
 59. VanSandt, C.V. i C.P Neck 2003. Bridging Ethics and Self-leadership: Overcoming Ethical Discrepancies between Employee and Organizational Standards. Journal of Business Ethics, nr 43, s. 363-387.
 60. Ward, L. i J.P. Wilson 1980. Motivation and Moral Development as Determinants of Behavioral Acquiescence and Moral Action. Journal of Social Psychology, nr 112, s. 271-286.
 61. Weber, J. 1993. Assessing the Role of the Moral Issue and Its Intensity upon Managerial Decision Making. Proceedings of the International Association of Business and Society, nr 4, s. 390-394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu