BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Iwona
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego
The Coroprate Social Responsibility Relation Environmental
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.17, s. 277-292, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Środowisko przyrodnicze
Power, Natural environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie idei koncepcji społecznej odpowiedzialności sektora energetycznego wobec środowiska naturalnego. Ponadto w artykule podjęto próbę określenia zakresu przedsięwzięć proekologicznych realizowanych bezpośrednio przez te przedsiębiorstwa w myśl przedmiotowej koncepcji.(fragment tekstu)

In this article was introduced the problems of social responsibility to environmen-tal of energetic enterprises. From consideration on influence this sector of economy on environmental, the market condition in what these enterprises function and the current legal recipes, the real becomes the qualification of participation of these enterprises in the realization of social responsibility conception to environmental. The aim of article is presentation of idea of social responsibility conception of energetic sector to environ-mental. In this article moreover was attempt of qualification of range the eco-investments directly realized by these enterprises in thought of objective conception. The analysis of literature sources is the main method applied in this article. During the investigations was used the method of comparative analysis as well as the method of deduction and the induction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993. Davis I., The Biggest Contract, The Economist 26 May 2005.
 3. Górzycki J., Urbaniec K., Wytwarzanie i użytkowanie energii w przemyśle, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 5. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych. Raport końcowy, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 6(62) 3 listopada 2008.
 7. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Green Paper, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, July 2001, COM (2001) 336 final
 8. Raport z badań ankietowych - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energe-tycznych, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 3(77) z 30 września 2011.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegóło-wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU, nr 194, poz. 1291).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporzą-dzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-czeń w obrocie energią elektryczną (DzU, nr 0, poz. 535).
 11. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle badań ankieto-wych. Raport, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5(67) z 1 września 2009.
 12. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle drugich badań ankietowych. Raport, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 4 sierpnia 2010.
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (DzU, nr 54, poz. 348 ze zm.).
 14. Wąsikiewicz U., Ekologiczne konsekwencje rozwoju gospodarki energetycznej, Ekono-mia i Środowisko, Czasopismo SEŚiZN, Białystok 1995, nr 2(7).
 15. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 16. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PN-ISO 26000:2012P.
 17. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efek tywnej organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu