BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huczek Marian (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Organizational Culture a Company Crisis
Kultura organizacyjna a kryzys firmy
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 33-43, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Kryzys przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy, Kultura organizacji
Organisational culture, Enterprises crisis, Financial crisis, Corporate culture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule podkreślono, że kultura organizacyjna wywiera silny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu wpływa na powstawanie sytuacji kryzysowej lub może jej przeciwdziałać. Przedstawiono również podstawowe czynniki prowadzące do kryzysu firmy. Problematykę złożoności kultury organizacyjnej i jej wpływ na przeciwdziałanie kryzysom ujęto w warunkach zmiany kultury organizacyjnej danej firmy. Kształtowanie kultury organizacyjnej niesie ze sobą aspekty aksjologiczne, etyczne i moralne, a budowanie tożsamości firmy wokół określonych wartości stanowi konsekwencje dla wszystkich jej interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

The article emphasizes that the organizational culture has a strong influence on the functioning of a company and to a large extent has an impact on the development of a crisis situation or can counteract such a situation. The article presents basic factors leading to a crisis of a company. The complexity of the organizational culture and its influence on counteracting crises were included in the conditions of change of the organizational culture of a given company. Shaping the organizational culture carries axiological, ethic and moral aspects and building the company identity around particular values constitutes consequences for all its stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna. Model wartości konkurujących, Wyd. Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2003.
 3. Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004.
 4. Gadomska-Lila K., Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2013.
 5. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 7. Hopej-Kamińska M., Kamiński R., Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
 8. Huczek M., Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka", Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013, Nr 1(X).
 9. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 10. Kaplan R., Balanced Scorecard, IRR, Warszawa 2000
 11. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 12. Łukasik P., Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie w kryzysie, red. A. Stabryła, Wyd. Mfiles, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010.
 13. Smolarek M., Kształtowanie kultury organizacyjnej w małym przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS", Seria Zarządzanie, nr 2/2009
 14. Srokowski Ł., Zmienić myślenie o firmie, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.
 15. Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wyd. Szumacher, Kielce 2001.
 16. Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 17. Szczerba M., Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorców sądowych, [w:] Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Warszawa 2007.
 18. Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2011.
 19. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1989.
 20. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu