BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fleszer Dorota (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Bureaucracy and Public Management as Concepts of Management in Public Administration
Biurokracja i zarządzanie publiczne jako koncepcje zarządzania w administracji publicznej
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 361-371, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Biurokracja, Zarządzanie publiczne, Administracja publiczna, Sektor publiczny
Bureaucracy, Public governance, Public administration, Public sector
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przy definiowaniu administracji publicznej kładzie się akcent na fakt, że jest ona zjawiskiem społecznym i ma zajmować się sprawami wspólnoty i jej członkami. Mając świadomość tego, że są to elementy charakteryzujące się ciągłą zmianą, można wnosić z całą stanowczością, że także administracja musi ulegać zmianie. Zmiany obejmują nie tylko strukturę organizacyjną administracji, ale także dotyczą sfery zarządzania. Tylko bowiem zmieniająca się administracja jest zdolna do spełniania swojej roli w państwie, w społeczeństwie. Ewolucja modeli administracji następuje pod wpływem oczekiwań wysokiej efektywności działań z uwzględnieniem interesów publicznych i politycznej struktury kierowania, a także pod wpływem zmieniających się wyzwań, stojących przed sektorem publicznym. (abstrakt oryginalny)

Defining public administration, emphasis is placed on the fact that this is a social phenomenon and that it is expected to take care of the problems of the community and the members of this community. Being aware of the fact that these are elements characterized by constant change, one may conclude with absolute certainty that it also administration that has to be subjected to changes. These changes encompass not only the organizational structure of administration, but they are also relevant to the sphere of management, for it is only administration that changes itself that is capable of fulfilling its role in the state and in the society. The evolution of the models of administration occurs under the influence of combining the expectations in the field of the high effectiveness of actions with taking under consideration public interests and the political structure of managing, and also under the influence of changing challenges faced by the public sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 2. Czarnota A., Teorie nauki administracji od początków nowożytności do national choice theory, [w:] B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 3. Dolnicki B., Sprawność i demokratyzm w strukturze i działaniu polskiej administracji lokalnej, [w:] E. Uraz (red.), Sprawność działania administracji samorządowej, SEAP - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 5. Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego. Tom II, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 6. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 7. Ireisat J.E., The New Public Menagement and Reform, [w:] K.T. Liou, Marcel Dekker Inc (red.), Handbook of Public Management Practice and Reform, New York - Basel 2001.
 8. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
 9. Koźmiński A.K., Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa 1985.
 10. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 11. Leoński Z., Nauka administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 12. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Plawgo B., Zarządzanie publiczne, [w:] B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 14. Przeworski A., The State in a Market Economy, [w:] J.M. Nelson, Ch. Tilly and Lee Walker (eds), Transforming Post-Communist political Economies, National Academy Press, Washington, DC 1997.
 15. Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
 16. Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, New York, za: J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu