BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Internetowe Konto Pacjenta jako jeden z elementów systemu e-zdrowie
Electronic Patient Account as an Element of the eHealth System
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1766-1772, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
e-zdrowie, System ochrony zdrowia, Usługi informacyjne, System informacyjny
e-health, Health care system, Information services, Information system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Posiadanie adekwatnej informacji jest nieodzownym elementem podejmowania decyzji medycznych przez lekarzy, które mają swoje odbicie w ekonomicznych aspektach funkcjonowania podmiotów opieki zdrowotnej, co jest istotne tak dla danego podmiotu (skala mikro), jak i dla całego systemu ochrony zdrowia (skala makro). Jednym z warunków sprawnego działania systemu ochrony zdrowia w Polsce jest sprawnie działający system informacji, który od kilku lat zmierza w kierunku pełnej informatyzacji. W artykule zostanie przedstawiona istota systemu e-zdrowie (realizowanego w UE i w Polsce), jego cele i priorytety. Jednym z jego narzędzi jest Internetowe Konto Pacjenta, którego istotę oraz ograniczenia (uwaga zostanie skoncentrowana na braku dostępu do komputera/Internetu jako czynniku wpływającym na zagrożenie wykluczeniem społecznym) prezentuje niniejszy tekst. (abstrakt oryginalny)

Availability of adequate information is an indispensable element of making medical decisions by physicians, reflected in economic aspects of the functioning of healthcare entities, which is crucial for both a given entity (micro scale) and the entire healthcare system (macro scale). One of the conditions of effective healthcare system operation in Poland is an effective information system, which has been oriented towards full informatization for a few years now. The article presents the essence of the eHealth system (implemented in the EU and Poland), its objectives and priorities. Its tools include an electronic patient account whose essence and limitations (attention to be paid to the lack of access to a computer/the Internet as a factor affecting the risk of social exclusion) are presented in this text. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, www.diagnoza.com.
  2. Komisja Europejska, Ministerial Declaration Brussels 22 May 2003, eHealth convention, www.aehti.eu/Advances_vol_1.pdf.
  3. Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015; www.mz.gov.pl.
  4. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011r. nr 113, poz. 657 z późn. zm.).
  5. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008r. (Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 417).
  6. www.csioz.gov.pl.
  7. www.p1.csioz.gov.pl.
  8. www.e-zdrowie.gov.pl.
  9. www.wikipedia.wp.pl.
  10. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu