BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karbownik Lidia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Identyfikacja i ocena bezpieczeństwa finansowego beneficjentów funduszy UE świadczących usługi transportu miejskiego w Polsce
The Identification and Evaluation of Financial Security of EU Funds beneficiaries providing urban transport Services in Poland
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1880-1892, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Transport miejski, Fundusze unijne, Bezpieczeństwo finansowe
Transport services, City transport, EU funds, Financial security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Z chwilą przystąpienia Polski do UE rola funduszy Unii Europejskiej jako alternatywnej formy finansowania w zakresie powstawania, funkcjonowania, jak i rozwoju przedsiębiorstwa wyraźnie wzrosła. Wsparcie, jakie można uzyskać z tych funduszy, jest stymulatorem różnego rodzaju inwestycji oraz szeregu różnych proinnowacyjnych działań tworzących znaczący potencjał ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem opracowania jest analiza zróżnicowania poziomu bezpieczeństwa finansowego beneficjentów funduszy UE świadczących usługi transportu miejskiego w Polsce. Ta grupa beneficjentów obejmuje bowiem podmioty gospodarcze zróżnicowane pod względem wielkości, eksploatowanych środków przewozowych, czy też formy organizacyjno-prawnej, a ich oferta przewozowa uzależniona jest od administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

Upon accession of Poland to the EU, the role of the EU funds as an alternative form of financing of the formation, operation and development of the enterprise has significantly increased. The support which we can get from these funds is a stimulator of different types of investments as well as a number of different proinnovation actions constituting a significant potential of their competitive advantage in the market. The goal of this paper is analysis of differentiation in the level of financial security of EU funds beneficiaries providing urban transport services in Poland. This group of beneficiaries includes business entities which are varying in terms of size, fixed assets or legal and organizational form, and their shipping offer depends on the public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceny w gospodarce narodowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny - Departament Handlu i Usług, Urząd Statystyczny w Opolu, Warszawa 2013.
 2. Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. w Warszawie.
 3. Dziechciarz J., Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Discriminant Analysis In Polish Manufacturing Sector Performance Assessment, Management, 2004, Vol. 9, Nr 1.
 4. Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 20072013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012, wydanie III zmienione i uaktualnione.
 5. García-Teruel P. J., Martínez-Solano P., Effects of working capital management on SME profitability, International Journal of Managerial Finance, 2007, Vol. 3, Issue 2.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin Sp. z o.o., Warszawa 1996, Wykład 1.
 7. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 8. Karbownik L., Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa [w:] Duraj J., Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 9. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 10. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Ostasiewicz S., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 12. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 13. Noworol C., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Rozmyte modele hierarchiczne, PWN, Warszawa 1989.
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 15. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 16. Rucińska D., Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, PWE, Warszawa 2012.
 17. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 19. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 20. Śliwa J., Pawlicki R., Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 21. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
 22. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty.aspx (dostęp: 15.07.2014).
 23. www.infoveriti.pl (dostęp: 31.07.2014).
 24. www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx (dostęp: 15.01.2014).
 25. www.stat.gov.pl/regon (dostęp: 27.07.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu