BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierski Jan (Uniwersytet Łódzki), Kaźmierska Sylwana (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wspomaganie rozwoju klastrów logistycznych przez władze samorządowe miasta i regionu
The Support of Logistic Cluster Development Provided by Municipality
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1907-1916, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Logistyka, Rozwój regionalny
Business cluster, Logistics, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Klastry postrzegane są jako siła napędowa każdej gospodarki. Dlatego też stymulowanie ich rozwoju stało się istotnym elementem polityki w Unii Europejskiej. Również w Polsce. Głównie z tego względu struktury klastrowe stały się obiektem szczególnego zainteresowania władz publicznych różnego szczebla i swoistym paradygmatem współczesnej polityki rozwoju regionalnego. Stanowią one również przejaw rozwoju funkcji logistyki. Dokonująca się transformacja systemu gospodarczego wyznacza jednocześnie nową rolę i kompetencje jednostek samorządowych miasta czy regionu. Pomimo nadania temu problemowi wysokiej rangi, polska polityka w tym zakresie napotyka na wiele czynników ograniczających oraz barier. Celowość angażowania się administracji publicznej w rozwój inicjatyw klastrowych jest bezsporna. Powinna ona polegać głównie na stymulowaniu środowisk biznesowych do podejmowania różnorodnych form współpracy, kreowaniu odpowiednich instrumentów wsparcia. W polityce regionalnej jest to rola stricte jakościowa, wiążąca się z koniecznością redefiniowania roli samorządów terytorialnych. Cele postawione w niniejszym artykule mają dwojaki charakter: poznawczy oraz praktyczny, bazujący na przeprowadzonych badaniach empirycznych. Większość kluczowych wniosków może zostać odniesiona nie tylko do badanego regionu, ale także do innych regionów kraju. (abstrakt oryginalny)

Clusters are perceived as a driver for every economy. That is why the stimulation of their development has become an important element of European Union's politics and Poland's politics as well. For that reason, cluster structures have become the object of special interest for local authorities of different levels and a peculiar paradigm of modern regional development policy. The transformation of economic system which occurs sets simultaneously a new role and new competences of local authorities of both city and region level. Despite the high rank which has been given to this problem, Polish politics encounters a number of obstacles and barriers in this field. Purposefulness of public administration being involved in cluster initiatives development is indisputable. It should consist mainly in the stimulation of business environment to take a variety of forms of cooperation and create appropriate support instruments. In regional policy that role is strictly qualitative and is linked with the necessity of redefining the role of local government. The objectives set in this article serve a twofold purpose: cognitive and practical, which is based on empirical studies. The majority of the key conclusions can be referred not only to the studied region, but also to other regions of the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E., Clusters - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland [w:] Bojar E., Olesiński Z. (red.), The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warszawa 2007.
 2. Kaźmierski J., Pro-konkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych, "Logistyka" nr 4/2010.
 3. Kaźmierski J., Generatory innowacji, "Eurologistics" nr 3/2011.
 4. Kaźmierski J., Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region, "Scientific Journal - Service Management" vol. VI. 2010.
 5. Kaźmierski J., Pro-konkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych, "Logistyka" nr 4/2010.
 6. Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 7. Kaźmierski J., Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie, "Współczesne Zarządzanie" nr 3/2010.
 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010.
 9. Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011.
 10. Menzel M.-P. & Fornahl D., Cluster Life Cycles-dimensions and Rationales of Cluster Evolution. Industrial and Corporate Change, 2009.
 11. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 12. Pander W., Stawicki M., Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe Nr 47, Warszawa 2010.
 13. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 14. Porter M. E., Funkcjonowanie Gospodarki Regionów (The Economic Performance of Regions), Badania Regionalne, , tom 37, 6&7, 2003.
 15. Prusek A., Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych [w:] "Prace naukowe A.E. we Wrocławiu", Wrocław 2007.
 16. Raines P., The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy - making, "Regional and Industry Policy Research", nr 47, The University of Strathclyde and Glasgow, 2006.
 17. Stimson R. J., Stough R. R., Roberts R. H., Regional Economic Development. Analysis and Planning Strategy, Springer, Berlin 2006.
 18. Strategia Innowacyjności i efektywności gospodarki (projekt), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, luty 2011.
 19. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej [w:] De la Mothe J., Paquet G., (red), "Local and Regional Systems of Innovation", Londyn 2009.
 20. Szołtysek J., Miasto jako nowy obszar stosowania logistyki, [w:] Z teorii logistyki, (red.) Sołtysik M., AE w Katowicach, Katowice 2006.
 21. Witek J., Samorząd terytorialny w Polsce [w:] Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego (wybrane problemy), red. J. Karwowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 22. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia;: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 23. Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej technologicznej państwa, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu