BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Szczepański Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gaweł Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ograniczenia i możliwości zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Rokietnica
Limitation and Possibilities of Forestation Growth in the Poznań Agglomeration on the Example of the Rokietnica Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 387-393, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Lasy, Gmina, Leśnictwo, Gospodarka leśna
Forests, District, Forestry, Forest economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było opracowanie koncepcji zalesień dla obszaru gminy Rokietnica oraz wskazanie ograniczeń i możliwości zwiększania lesistości. Zaprojektowanie nowych obszarów leśnych było możliwe dzięki rozpoznaniu uwarunkowań na terenie gminy, takich jak uwarunkowania przyrodnicze, hydrograficzne, glebowe oraz wybrane antropogeniczne. Kolejnym etapem pracy był dobór obszarów do zalesienia, zgodnych z zasadami opracowania nowych kompleksów leśnych zawartych w Wytycznych dotyczących ustalania granicy rolno- -leśnej. Aktualna lesistość gminy Rokietnica wynosi 7,6%, co jest wynikiem dużo gorszym od średniej lesistości kraju, która wynosi 29,2%. Koncepcja zalesień zakłada zwiększenie lesistości podmiotu badań do 23,76%, co daje wynik zbliżony do średniej powiatu poznańskiego - 22,2%. Nowe kompleksy leśne przyczyniają się do poprawy walorów krajobrazowych i polepszenia bioróżnorodności na terenie gminy. Niniejsza koncepcja w znacznym stopniu realizuje założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości i Polityki Leśnej Państwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to develop an afforestation concept for the area of the Rokietnica commune. It was possible for the new forest areas to be designed owing to the fact that the factors present in the commune were determined, namely, environmental, hydrographic, soil as well as selected anthropogenic factors. A further stage of the study was the selection of soil for afforestation, in conformity with the rules of new forest complexes design, which constitute a part of guidelines for rural-forest boundary creation. The current forestation of the Rokietnica commune accounts for 7.6%. Within the afforestation concept, it is targeted to increase the forestation of the research subject to 23.76%, which gives a result that is similar to an average in Poznań district, which is 22.2(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajerowski T., Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wyd. UWM, Olsztyn 2008.
 2. Cymerman R. (red)., Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wyd. UWM, Olsztyn 2011.
 3. Gawron K., Sadowski P., Wpływ renaturalizacji środowiska przyrodniczego na zmiany granicy rolno-leśnej w gminie Pcim, ,,Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" 2005, t. 51.
 4. Krajowy Program Zwiększania Lesistości - Aktualizacja 2003, Warszawa, maj 2003 r.
 5. Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Konstantynowo na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r., Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Poznań 2008.
 6. Polna M., Zróżnicowanie procesu zalesień gruntów rolnych na obszarach górskich Polski, ,,Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2008, t. 8.
 7. Program Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego, Warszawa, grudzień 2007.
 8. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica, 2011.
 9. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444.
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627.
 11. Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z dnia 8 czerwca 2001 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 764.
 12. Wytyczne dotyczące ustalania granicy rolno-leśnej, 2003.
 13. Zydroń A., Bober Ł., Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne, ,,Rocznik Ochrona Środowiska" 2013, t. 15.
 14. Zydroń A., Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski, ,,Rocznik Ochrona Środowiska" 2011, t. 13.
 15. Zydroń A., Hausa P., Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski, ,,Rocznik Ochrona Środowiska" 2010, t. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu