BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - zmiany w finansowaniu priorytetowych obszarów Unii Europejskiej oraz nowe instrumenty wsparcia
The Multiannual Financial Framework 2014-2020 - New Rules and Instruments of the Financing of Priority Areas of the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 108, s. 486-494, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kryzys finansowy państwa, Źródła finansowania, System finansowania, Polityka finansowa
Financial crisis, State financial crisis, Source of financing, System of financing, Financial policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych kryzys ekonomiczny dotknął także Europę, powodując między innymi kaskadowy wzrost deficytu budżetowego w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Sytuacja ta nie pozostaje bez znaczenia dla przygotowywanych obecnie unijnych ram finansowych na lata 2014-2020. Skutki owego kryzysu wpływają na plany finansowe Unii dwojako: z jednej strony determinują kształt i kierunki wydatków ponoszonych na finansowanie priorytetowych dla UE i integrujących się państw obszarów oraz polityk, z drugiej strony mają odzwierciedlenie w wielkości wpływów do wspólnego budżetu. Przygotowanie siedmioletniego planu finansowego spełniającego oczekiwania zarówno Unii, jak i poszczególnych 27 państw członkowskich jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, szczególnie mając na uwadze wyzwania, w obliczu których stoi obecnie Unia i jej członkowie, w tym nie tylko światowy kryzys ekonomiczny, ale także szybki rozwój gospodarek wschodzących, niekorzystne tendencje demograficzne, walka z ubóstwem, a także zagrożenie katastrofami naturalnymi spowodowanymi przez człowieka oraz terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Przygotowując nowe ramy finansowe, unijne instytucje dążą do opracowania "inteligentnego budżetu europejskiego", który pozwoli UE sprostać jej ambicjom, osiągnąć cele wskazane w traktatach i strategiach, wypełnić wszystkie zobowiązania wobec krajów członkowskich, a jednocześnie nie generować dodatkowych obciążeń podatkowych dla obywateli i przedsiębiorstw. Poniżej przedstawione zostaną wybrane propozycje zmian w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Zmiany te są jeszcze w fazie konsultacji i uzgodnień, a ich ostateczny kształt na kolejnych siedem lat powinien być znany pod koniec 2012 roku. (fragment tekstu)

Nowadays, a short-term priority of the European Union is a successful recovery from the economic crisis which has not only slowed the European economy and ravaged the public budgets, but revealed also the basic problems and irregularities of integrating Europe. EU institutions as well as member countries noted the need to redraft the EU's priorities to enable it to face current and future challenges of the global market. New strategy Europe 2020 will be financed by funds included in the multiannual financial framework which was presented by the European Commission in June 2011. Those proposals have concerned the negative consequences of global crisis as well as the EU experience based on four previous financial perspectives. The paper presents the structures of new MFF and some basic changes relating to the European funds and policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet Unii Europejskiej w pigułce. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010. Wydawnictwa ciągłe
  2. A Budget For Europe 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels 29.06.2011.
  3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 2010.
  4. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej. "Przegląd budżetu UE", COM(2010)/700, Bruksela 2011.
  5. Remarks by President Barroso on the Commission's proposals for the 2014-2020 Multi- Annual Financial Framework. Speech/11/487, Brussels 29.06.2011.
  6. Silniejsza pozycja Europy na świecie dzięki budżetowi zewnętrznemu na lata 2014-2020. Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 7.12.2011.
  7. Wieloletnie ramy finansowe: pytania i odpowiedzi. European Commission Press Releases, ME-MO/11/468, Bruksela 29.06.2011.
  8. Decyzja Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Bruksela 29.06.2011.
  9. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.Urz. UE, C 83 z 30.03.2010.
  10. Witryna internetowa magazynu "Forbes": www.forbes.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu