BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłka Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przywileje związane z pracą w górnictwie na tle innych grup zawodowych
Privileges Connected with Work in Mining to other Professional Groups
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 196, s. 196-207, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Górnictwo, Wynagrodzenia
Mining sector, Remuneration
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce istnieje znaczna liczba zawodów, których wykonywanie łączy się poza płacą z innymi przywilejami niedostępnymi pozostałym grupom zawodowym. Prócz wynagrodzeń przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych są w szczególności: - różnego rodzaju dodatki, - nagrody, - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, - świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia1. Te świadczenia pozapłacowe to domena przede wszystkim wielkich przedsiębiorstw z państwowym rodowodem i silnymi związkami zawodowymi. To jednak nie górnicy są współcześnie najbardziej uprzywilejowaną grupą zawodową. Przywileje tej grupy zawodowej można tłumaczyć jednak nie tylko wielowiekową tradycją, ale i niebezpieczeństwem pracy górniczej. Artykuł ma na celu omówienie niektórych przywilejów wybranych grup zawodowych. (fragment tekstu)

The article discusses the advantages of selected professional groups in Poland. As shown, contrary to popular belief this is not a group of miners are the most privileged. Other professionals often have more of the other non-wage benefits. It should be noted that the privilege of working in the mining industry are centuries-old traditions, but much of other professional groups acquired them in recent decades. Nowadays, many of these do not exist and those which remain are nothing unusual against the privileges of other professional groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrodziej E.: Pozapłacowe świadczenia pracownicze. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2003.
 2. http://praca.wp.pl/title,Praca-w-sluzbach-mundurowych-Niezle-zarobki-iprzywileje, wid,15391897,wiadomosc.html?ticaid=110fa6 [10.06.2013].
 3. Karta Górnika. "Kalendarz Górniczy" 1988.
 4. Korolewska M., Szpringer Z.: Finansowanie działalności poselskiej w Polsce. W: Świadczenia poselskie w różnych krajach. Red. Z. Szpringer. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 5. Przybyłka A.: Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 roku w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika. Dz. U. 1982 r. Nr 2, poz. 13 z późn. zm.
 7. Styczyński R.: Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych. Difin, Warszawa 2011.
 8. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz. U. 2009 r. Nr 153, poz. 1227.
 9. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Dz. U. 2013, poz. 667.
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674.
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dz. U. 2013, poz. 427.
 12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz. U. 2011 r. Nr 287, poz. 1687.
 13. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. 2000 r. Nr 84, poz. 948.
 14. Ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dz. U. 2011 r. Nr 7, poz. 29.
 15. www.bibliotekako.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu