BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus-Ostrowska Dorota (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Alternatywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce
Alternative Forms of Support Disabledpeople on the Labour Market in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 196, s. 83-91, rys.,tab.,bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Rynek pracy
Disabled people, Labour market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
,
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie dostępnych w Polsce form wsparcia dla osób niepełnosprawnych wchodzących lub powracających na rynek pracy. Szczególny akcent został położony na prezentację możliwości stworzonych dla osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą pozyskać środki na jej rozpoczęcie. Dla wielu z nich to ogromna szansa na opuszczenie grona bezrobotnych oraz znalezienie swojego miejsca w rzeczywistości gospodarczej1. Obecnie osoby niepełnosprawne, które chcą powrócić na rynek pracy lub wejść na niego po raz pierwszy są objęte szczególną ochroną2. Istotne uregulowania w tym zakresie zawiera Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Obowiązujące przepisy umożliwiają osobie niepełnosprawnej uzyskanie pomocy finansowej w celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej bądź dają jej szanse na skorzystanie ze wsparcia w ramach aktywnych instrumentów rynku pracy.(fragment tekstu)

The paper presents the types of support available to disabled people entering or returning to labour market. The special emphasis was put for presentation abilities which were created for disabled people who starts his own business or intend to do this. Seems that funds for economic activity becomes important factor creating entrepreneurship in times of crisis. Currently, people who wants to start a business may apply for funds from one of the following sources: the grant from the PFRON, the European Social Fund under the Human Capital Operational Programme, and the Labour Fund. For many of them these are a huge chance of leaving the circle of the unemployed and finding one's place in the economic reality. The text is enriched with information about active instruments of labour market available for disabled.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boylan A., Burchardt T.: Barriers to Self-employment for Disabled People. Report to the Small Business Service, January 2003, URN 03/588, www.sbs.gov.uk/research[17.09.2013]
  2. Garbat M.: Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych § czynniki, bariery i uwarunkowania. "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" 2007, nr 2-3 http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/200787 [13.07.2013]
  3. Kwartalne dane GUS, BAEL za lata 2010-2012, www.niepelnosprawni.gov.pl [27.09.2013]
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z dnia 7 stycznia 2009 r. Dz. U. 2009, nr 5, poz. 25
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z 20 sierpnia 2009 r. Dz. U. 2009,nr 142, poz. 1160
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012, poz. 456
  7. Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej. Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 12, http://wup.mazowsze.pl/ new/images/warszawa/WRPRP/partlok/Partnerstwo/Spoldzielnie_socjalne_-_broszura.pdf [27.04.2012]
  8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415, z późn. zm. Waszczak S.: Psychospołeczne bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" 2006, nr 1-2
  9. Woźniak A.: Uwarunkowania przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w teorii i w praktyce "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 39
  10. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę, projekt Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II. PFRON 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu