BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Barbara (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych
The Specificity of Personnel Management in Family Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 2, s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Przedsiębiorstwo rodzinne, Szkolenie pracowników, Rozwój zawodowy pracownika
Personnel management, Family-owned business, Manpower training, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że najważniejszy element rozwoju tkwiący wewnątrz każdego przedsiębiorstwa to personel firmy. Uznaje się, że jego rozwój jest obszarem zarządzania, który najmocniej wiąże się z ogólnie pojętym rozwojem przedsiębiorstwa. Dlatego też w dobie wzrastającej konkurencji za najważniejsze przyjmuje się wzmocnienie potencjału ludzkiego poprzez rozwijanie jego kompetencji. Przed tym wyzwaniem stoją również przedsiębiorstwa rodzinne. Liczne wyniki badań pokazują, że szkolenia nie są ich mocną stroną. Oprócz przeszkód natury praktycznej lub organizacyjnej, do których najczęściej zalicza się: wysokie koszty szkoleń, brak planów w odniesieniu do zasobów ludzkich, sposoby postrzegania potrzeb szkoleniowych przez właścicieli i personel czy też niedopasowanie programów, borykają się one z wewnętrznymi przeszkodami wynikającymi z ich specyfiki, jak np. władza w rękach jednej osoby (przeważnie seniora), nepotyzm w sferze polityki personalnej i kultury organizacyjnej oraz wiele innych. Są przykłady, kiedy uwarunkowania rodzinne doprowadziły do upadku niejednej firmy mającej zdrowe podstawy gospodarcze. W artykule ukazano różne problemy funkcjonowania firm rodzinnych, między innymi problem rozwoju zawodowego pracowników. Podjęto też próbę wskazania pewnych rozwiązań, które dają możliwość podniesienia aktywności w zakresie doskonalenia personelu. (abstrakt oryginalny)

Beyond all question, the most important element of development residing inside a company is its staff. It is acknowledged that the staff development constitutes a management area which is strongly combined with a broadly defined development of a company. Therefore, within the context of an increasing competition, the workforce strengthening by means of competence development, seems to be the most vital. Family businesses also face this challenge. The numerous research results show that trainings are not their strengths. Apart from practical or organizational obstacles, including mainly: a high cost of a training, the lack of plans concerning human resources, different ways of perceiving the training needs by the owners and the staff or unsuitable programs, the companies struggle with inner obstacles coming from their specifics such as: power in the hands of one person (mainly a senior), nepotism in the sphere of personal politics and organizational culture as well as many others. There are examples, when the family conditionings have lead to the bankruptcy of quite a few companies with sound economic footing. The article shows different functional problems of family businesses, among others, a problem with professional development of the employees. It also takes an attempt to indicate some solutions, which give a possibility to raise activity in the scope of staff development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 2. Kamińska B., Management of human resources in the direction of knowledge development in small- and medium-sized enterprises sector, "Actual Problems of Economics" 2012, nr 10 (Vol. 2).
 3. Klincewicz K., Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1.
 4. Konieczny O., Schmidtke R., Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. WYG International Sp. z o.o., Kraków 2007.
 5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.
 6. Kubiak M.J., Wirtualna edukacja, Wydawnictwo "MIKOM", Warszawa 2000.
 7. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia - procesy - metody, PWE, Warszawa 2008.
 9. Raport końcowy - Badanie firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2009.
 10. Różański J., Sokołowski J., Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2010.
 11. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 12. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Polcex, Warszawa 2009.
 13. Sułkowski Ł., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń 2005.
 14. Zawadka M., Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu