BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grottel Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polska Służba Celna w realizacji innowacyjnego systemu obsługi podmiotów gospodarczych
Polish Customs Authority in the Implementation of Innovative System of Services for Entrepreneurs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 369, t.1, s. 219-229, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1
Słowa kluczowe
Innowacje, System celny, Administracja celna
Innovations, Customs system, Customs administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyzwania XXI w., tj. stały wzrost obrotu towarowego, dążenie przedsiębiorstw do osiągnięcia sukcesu gospodarczego w skali globalnej, postęp technologiczny i innowacyjne rozwiązania w każdym obszarze działalności gospodarczej, wyznaczają nowe kierunki rozwoju działalności usługowej organów celnych. Analiza innowacyjnych rozwiązań w systemie obsługi celnej oraz wskazanie na korzyści wynikające dla podmiotów gospodarczych z oferowanych w ramach tych innowacji uproszczeń ma dowieść ewolucji roli Służby Celnej, która z administracji o charakterze fiskalno-kontrolnym, przekształca się w administrację kontrolno-promocyjną. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania w procesie obsługi celnej, Służba Celna w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych realizujących obrót towarowy na rynku międzynarodowym. Metoda badawcza wykorzystana w opracowaniu obejmuje analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz analizę danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)

Challenges of the XXI century, such as steady growth of international trade, the desire of companies to achieve economic success on a global scale, technological advances and innovative solutions in every area of business, set new directions for the development of service activities of the customs authorities. The author analyzed the innovative solutions in the customs system and defined benefits for operators offered under these innovations simplifications, which allowed to prove the evolution of the role of the Customs Service. Using modern solutions in the process of customs clearance, Customs Service contributes significantly to the competitiveness of business entities on the international market. Research method used in the study includes an analysis of domestic and foreign literature sources and the analysis of statistical data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Czerkawski P., 2008, Świadectwo AEO - nowa jakość w wymianie towarowej z zagranicą, http://spedycje. pl/wiadomosci/_wiadomosci/14146/swiadectwo_aeo_nowa_jakosc_w_wymianie_towarowej_ z_zagranica.html (10.03.2013).
 3. Departament Polityki Celnej MF, 2013a, Elastyczność dokonywania odpraw celnych, http://www.sluzbacelna. gov.pl (20.02.2014).
 4. Departament Polityki Celnej MF, 2013b, Upoważniony przedsiębiorca AEO - informacja dla przedsiębiorców dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o wydanie świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1189850/ 10042013_inf-AEO-weryfikacja_formalna (12.04.2013).
 5. Gruszewska K., 2013, Ułatwienia wprowadzone w latach 2012-2013, obraz w pigułce, "Wiadomości Celne" nr 6-7.
 6. Komisja Europejska, 2006, Upoważnione podmioty gospodarcze. Model AEO Compact, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Dokument roboczy, TAXUD/2006/1452, Bruksela.
 7. Kumpiałowska A., 2011, Skuteczna zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Ministerstwo Finansów, 2012, Służba Celna 3i, od modernizacji do innowacji, http://www.mf.gov.pl/ documents/764034/928139/inicjatywa_3i_od_modernizacji_do_innowacji.pdf (21.01.2014).
 9. Ministerstwo Finansów, 2013, Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020, Załącznik do zarządzenia nr 50 ministra finansów z 13 grudnia 2013 r., http://www.mf.gov.pl/documents/ 764034/1161637/strategia+dzia%C5%82ania+SC+na+lata+2014_2020.pdf (14.01.2014).
 10. Mystkowska S., 2012, Program e-Cło dobrą praktyką, "Wiadomości Celne" nr 8-9.
 11. OECD/Wspólnoty Europejskie, 2005, Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, http://www.sourceoecd.org/scienceIT/9264013083 (15.02.1014).
 12. Raczkowski K., 2010, Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa.
 13. Ręgowski A., 2012, Informatyzacja działalności Służby Celnej, "Wiadomości Celne" nr 8-9.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, L 269/1.
 15. Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
 16. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny.
 17. Sobieski J., 2006, Światowy Dzień Celnictwa, "Wiadomości Celne" nr 2/3.
 18. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. nr 168, poz. 1323.
 19. World Customs Organization, 2007, WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_ security/normes_wco_en.pdf (05.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.1.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu