BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Igor (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Problemy polityki personalnej w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
The Problems of Personnel Policy in Polish State Owned Companies' Supervisory Boards
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 1, s. 226-246, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki personalnej
Słowa kluczowe
Polityka personalna, Rada nadzorcza spółki, Spółki Skarbu Państwa
Personnel policy, Supervisory board of the company, State Treasury company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest polityka personalna w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (JSSP). Badania przeprowadzone przez autora mają na celu rozstrzygnięcie, czy polityka personalna gwarantuje, iż nadzór sprawowany przez rady nadzorcze JSSP zabezpiecza interesy tych spółek. Aby zrealizować główny cel badań, autor rozstrzygnął kilka problemów szczegółowych. W artykule wykazano, czy polityka personalna w radach nadzorczych JSSP sprzyja zabezpieczeniu interesów tylko Skarbu Państwa jako jedynego akcjonariusza, czy także innych interesariuszy spółek, tj. zwłaszcza ich pracowników. Kolejnym szczegółowym celem badawczym jest rozstrzygnięcie, czy obowiązujące regulacje prawne gwarantują, iż w skład rad nadzorczych JSSP wchodzą osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie dla członka rady nadzorczej spółki kapitałowej. Autor rozstrzyga także kwestię, czy polityka personalna sprzyja realizacji przez JSSP obiektywnie rozumianego interesu publicznego, czy też generuje niebezpieczeństwo wpływów politycznych na spółki. Badania mają charakter interdyscyplinarny i składają się z analizy przepisów prawnych oraz badań ankietowych wśród członków zarządów i rad nadzorczych JSSP. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the personnel policy in supervisory boards of Polish state owned companies' (SOCs). The aim of the research conducted by the author was to decide if the personnel policy guarantees that supervisory boards secure SOCs' interests. The accomplishment of this general aim demanded to solve three particular problems. Firstly, whose interests are supported by the personnel policy - only shareholders' or also other SOC' stakeholders', in particular their employees. Secondly, if legal rules guarantee that SOCs' supervisory boards members acquire appropriate skills and knowledge. Thirdly, if personnel policy promotes that SOCs operate according to public interest or stay under the political influence. The research consists of the analysis of regulations as well as large sample analysis conducted among SOCs' management and supervisory boards members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański, G. i M. Jagielska 2011. Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powołanie, kompetencje, funkcjonowanie-aspekty prawne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 2. Donaldson, T. i L.E. Preston 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, nr 1 (20), s. 65-91.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.Urz. WE L 80 z 23.03.2002; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 4, s. 219.
 4. Eisenhardt, K.M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy Management Review, nr 1 (14), s. 57-74.
 5. Freeman, R.E., Wicks, A.C. i B. Parmar 2004. Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited". Organization Science, nr 3 (15), s. 364-369.
 6. Jensen, M.C. i C.W. Smith Jr. 1985. Stockholder, manager and creditor interests: Applications of agency theory, w: E.I Altman i M.G. Subrahmanyam (red.) Recent Advances in Corporate Finance, s. 93-131. Homewood: Dow-Jones Irwin.
 7. Katner, W.J. 2006. Komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wydanie internetowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 8. Opalski, A. 2006. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa: C.H. Beck.
 9. Oplustil, K. 2010. Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa: C.H. Beck.
 10. Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów 2010. Narodowy Program Nadzoru Właścicielskiego - nowy ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, http://www. premier.gov.pl/premier/rada_gospodarcza/publikacje/narodowy_program_nadzoru_ wlasc,6049/, odczyt: 27.06.2011 r.
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Dz.U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1630.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038.
 13. Rudolf, S. 2011. Udział przedstawicieli załogi w organach spółki, w: D. Dobija і I. Koładkiewicz (red.) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, s. 357-386. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331.
 16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 23 grudnia 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstw państwowego, Dz.U. z 1981 г., Nr 24, poz. 123, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz.U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550.
 23. Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/177/Wykaz_ spolek_z_udzialem_SP.html.
 24. Wyrok SN z dnia 5 listopada 2009 r" 1 CSK 158/09, OSNC 2010/4/63, Biul. SN 2010/1/14.
 25. Zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, Dz.Urz. Ministra Skarbu Państwa z 2005r. Nr 1, poz. 1.
 26. Zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu państwa z 19 marca 2010 w sprawie Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, http://bip.msp.gov.pl/por- tal/bip/101/4291/Zarzadzenie_Nr_19_Ministra_Skarbu_Panstwa_z_dnia_19_marca_ 2010_r.html, odczyt: 27.06.2011 r.
 27. Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, Dz.Urz. MSP z 2007 r. Nr 2, poz. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu