BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), Marjański Andrzej (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych - wnioski z badań empirycznych
Specifics of Small Polish Family Businesses - Conclusions from Research Results
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 4 (30), s. 9-28, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość rodzinna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne, Wyniki badań
Family-owned business, Small business, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa rodzinne są bardzo zróżnicowane i nie stanowią jednolitej grupy podmiotów gospodarczych. Zróżnicowanie tego typu podmiotów związane jest przede wszystkim z ich wielkością i przynależnością do różnych sektorów.Wyodrębnianie family business przeprowadzane jest na podstawie szeregu kryteriów sprowadzających się do wskazania związków pomiędzy własnością lub zarządzaniem przedsiębiorstwem a rodziną sprawującą kontrolę. Problematyka przedsiębiorstwa rodzinnego w głównej mierze dotyczy podmiotów kontrolowanych przez jedną rodzinę, jednak zagadnienia zależności między więziami rodzinnymi a organizacjami mają szerszy charakter. Obejmują kwestie nepotyzmu, zaufania społecznego, dominujących wzorów władzy w małych grupach, ról społecznych, mechanizmów zdobywania władzy w organizacji, reguł sukcesji i wielu innych zagadnień związanych z rozwojem każdej organizacji gospodarczej. Przedsiębiorstwa rodzinne są interesującym przykładem wzorcowej zależności pomiędzy rodziną, która zdominowała przedsiębiorstwo, organizacją gospodarczą oraz społeczeństwem i gospodarką, które stanowią kontekst funkcjonowania danej organizacji. Artykuł poświęcony jest analizie specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych, która wskazuje na istotne zróżnicowanie tego typu podmiotów. Ukazane zostały kluczowe wyróżniki przedsiębiorstw rodzinnych w porównaniu z nierodzinnymi. Na podstawie najnowszych wyników badań dokonano próby scharakteryzowania szczególnych cech polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

Family enterprises are very diversified and do not constitute a uniform group of economic subjects. Diversifying subjects of this type is bound most of all with their size and their membership to different sectors. Distinguishing family business is being carried out based on a number of criteria, coming down to pointing out connections between the property or running a company and the family in control. Family enterprise issues concern subjects controlled by one family, but problems of dependencies between family bonds and organizations are broader. Issues of nepotism, public trust, power patterns dominant in small groups, social roles, mechanisms of gaining power in the organization, inheritance rules and many other problems, associated with the development of every economic organization. Family enterprises are an interesting example of the model dependencies between the family, which dominated the enterprise, the economic organization as well as the society and the economy, which make the context for functioning of the specific organization.
The article is devoted to an analysis of the specificity of family enterprises, which points out to significant differentiation of this kind of subjects. Crucial characteristics of family enterprises were portrayed as compared to the non-family ones. Based on the latest research results an attempt was made to characterize particular characteristics of Polish small and average family enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Donnelley, R.G. 2002. The Family Business, w: C.E. Aronoff, J.H. Astrachan i J.L. Ward (red.) Family Business Sourcebook, Georgia: Family Enterprise Publishers.
  2. Frishkoff, P.A. 1995. Understanding Family Business, Austin Business Family Program, 15 April.
  3. Handler, W. 1989. Methodological issues and considerations in studying family businesses. Family Business Review, nr 2, September.
  4. Heck, R.K.Z. i E.S. Trent 2002. The Prevalence of Family Business from a Household Sample, w: C.E. Aronoff, J.H. Astrachan і J.L. Ward (red.) Family Business Sourcebook, Georgia: Family Enterprise Publishers.
  5. Kowalewska, A., Szut, J., Lewandowska, В., Kwiatkowska, M., Sulkowski, Ł. i A. Mar- jański 2009. Badanie firm rodzinnych, raport końcowy. Warszawa: PARP.
  6. PARP 2009. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Warszawa: PARP.
  7. Shanker, M.C. i J.H. Astrachan 1996. Myths and Realities: Family Businesses' Contribution to the US Economy - A Framework for Assessing Family Business Statistics. Family Business Review, nr 2 (9).
  8. Sulkowski, Ł. і К Safin 2005. Problematyka przedsiębiorstw rodzinnych, w: Ł. Sulkowski (red.) Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27, Łódź-Toruń: TNOiK.
  9. Sulkowski, Ł. i A. Marjański 2009. Firmy rodzinne. Warszawa: Poltext.
  10. Ward, J.L. i C.E. Arnoff 2002. Just What is a Family Business, w: C.E. Aronoff, J.H. Astrachan і J.L. Ward (red.) Family Business Sourcebook, Georgia: Family Enterprise Publishers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu