BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowicz Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce
Sectoral Disparities of Labour Productivity in the Polish Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 160, s. 190-198, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Wydajność pracy, Sektorowa struktura zatrudnienia, Szeregi czasowe
National economy, Labour efficiency, Sectoral structure of employment, Time-series
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z głównych determinant zmian zachodzących w strukturze gospodarki narodowej są zmiany struktury popytu wewnętrznego i zewnętrznego na produkty i usługi, a także zmiany relatywnej konkurencyjności poszczególnych sektorów gospodarczych. Czynniki te są z kolei uwarunkowane relacjami zachodzącymi pomiędzy tempem zmian wydajności pracy i zatrudnienia, decydującymi o chłonności zatrudnieniowej poszczególnych sektorów. Analiza kształtowania się określonych zmiennych makroekonomicznych w układzie sektorów i sekcji gospodarczych jest obarczona, tak jak w przypadku wielu innych zagadnień badawczych, problemami z osiągalnością jednolitych szeregów czasowych. Źródłem danych statystycznych jest baza Eurostatu. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2004-2011. Wybór takiego okresu badawczego jest podyktowany dostępnością porównywalnych danych statystycznych. Szeregi czasowe zatrudnienia i wartości dodanej brutto w poszczególnych sektorach i sekcjach gospodarki zestawiono na podstawie rocznych danych statystycznych. Baza danych Eurostatu zawiera dane dotyczące tych dwóch zmiennych, w układzie kilku klasyfikacji sektorowych (m.in. w dziesięciu, dwudziestu jeden, trzydziestu ośmiu i sześćdziesięciu czterech sekcjach). W niektórych badaniach dotyczących przeobrażeń strukturalnych gospodarki dokonuje się jej umownego podziału na dwa główne sektory, tj. sektor przemysłowy (obejmujący rolnictwo, rybołówstwo, przemysł i budownictwo) i sektor usługowy. Dla potrzeb analizy w niniejszej pracy dokonano podziału gospodarki na trzy sektory, tj. sektor rolniczy, sektor przemysłowy, sektor usługowy i odpowiadające im łącznie dwadzieścia jeden sekcji. Wnioski z analizy materiału empirycznego eksponują dodatkowo przeobrażenia zachodzące wewnątrz sektora usług, z uwzględnieniem usług rynkowych i nierynkowych. Celem artykułu jest identyfikacja udziału poszczególnych sekcji polskiej gospodarki w produktywności globalnej, a także sektorowego zróżnicowania kierunków i dynamiki jej zmian. (fragment tekstu)

The paper focuses on the sectoral disparities of the link between changes in labour productivity and employment changes. It presents tendencies and features of the labour productivity dynamics in three sectors of the polish economy. Labour productivity is one of the type of productivity which is mostly used for evaluating economic performance. Labour productivity growth is computed as gross valued added at constant prices divided by thousands of hours worked (in terms of the number of employees in total economy). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dworak E., Malarska A.: Changes in Sectoral Structure of Employment in Poland in Comparison to the European Union. Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" 2010, nr 242.
  2. Kotlorz D.: Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice 2004.
  3. Appelbaum E., Schettkat R.: Are Prices Unimportant? The Changing Structure of the Industrialized Economies. "Journal of Post Keynesian Economics" 1999, Vol. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu