BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Safin Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pojęcie przedsiębiorstwo rodzinne - teoretyczne dylematy i praktyczne konsekwencje
The Family Business Term - Theoretical Dilemmas and Practical Consequences
Źródło
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 4 (30), s. 29-41, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość rodzinna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Terminologia naukowa, Przegląd literatury
Family-owned business, Terminology of science, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zadanie stawiane przez naukę językowi, aby każdy jego wyraz miał tylko jedno znaczenie, to znaczy aby było tylko jedno pojęcie tam, gdzie jest jeden wyraz, w przypadku pojęcia "przedsiębiorstwo rodzinne" jest trudne i na razie niewykonalne. Główne problemy nie są jednak językowej ani logicznej, ale raczej praktycznej natury. Trudność w stworzeniu zgrabnej definicji polega na konieczności przydania jej jednoznaczności pozwalającej na szacunki i ocenę skali zjawiska. Jak dowodzi J. Astrachan (Astrachan i Shanker 2003), wywołuje to określone skutki dla analiz na poziomie makro - nieznana jest skala zjawiska, lecz również na poziomie mikro - próbuje się badać i porównywać wyniki właściwie różnych podmiotów.Badacze stają przeto przed koniecznością stosowania różnych "autorskich" zabiegów eliminujących tę niedogodność. Wprowadzają kryteria pomocnicze lub uproszczone definicje robocze. Konsekwencje przyjęcia określonej definicji w przypadku badań empirycznych są istotne. Zbyt liberalne zakwalifikują większość przedsiębiorstw jako rodzinne, zbyt restrykcyjne zmarginalizują ich znaczenie.Próby budowania definicji opartych na walorach aplikacyjnych z jednej strony powinny iść w kierunku większego rygoryzmu (wąskiego definiowania), z drugiej zaś muszą uwzględniać zmieniające się pojęcie rodziny (szerokie definiowanie). (abstrakt oryginalny)

Giving the word just one meaning, that is ascribing one word to one term, is the task science has set for the language - in case of the family business term, it is rather difficult and has so far been impossible. However, the main problems originate neither in their linguistic nature nor the logical one, but rather in their practical disposition. The difficulty arising from an attempt to create one neat definition is that we need to make it unequivocal in order to assess and evaluate the scale of the phenomenon.
According to J. Astrachan (Astrachan J.H., Shanker M.C. 2003), the above situation generates specific results not only at macro level, as the scale of the phenomenon is not known. The results can also be found at micro level - we try to analyze and compare results of practically different subjects.
As a result researchers are confronted with the necessity of applying various "self-designed" measures to eliminate this drawback. They introduce auxiliary criteria or simplified working definitions. The consequences of adopting a specific definition are significant in case of empirical studies. If they are too liberal, they will categorize most enterprises as family businesses and if too restrictive, they will tend to marginalize their importance. The attempts to construct a definition which has application qualities should, on the one hand, move towards greater strictness (narrow definition) and, on the other hand, they should take into consideration the changing nature of the family term (broad definition). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan, J.H. i M.C. Shanker 2003. Family businesses' contribution to the U.S. economy: A closer look. Family Business Review, nr 3 (16).
 2. Bratnicki, M. 2007. Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship, Katowice-Warszawa: Monitor, http://www.fundacja. edu.pl/przedsiebiorczosc/index.php?DOC=program.
 3. Chua, J.H, Chrisman, J.J. i P. Sharma 1999. Defining the family business by behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, nr 4 (32).
 4. Dzierżanowski, W. i A. Tokaj-Krzewska (red.) 2002. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, Warszawa: PARP.
 5. Fueglistaller, U. i F. Halter 2005. Familienunternehmen in der Schweiz. Empirische Fakten zur Bedeutung und Kontinuität. L'expert comptable suisse, nr 1-2.
 6. Fukuyama, F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Górczak, K. 2008. Firma otrzymana w drodze dziedziczenia wymaga założenia nowych rejestrów. Gazeta Prawna, nr 180 z dnia 15.09.2008.
 8. Gruszecki, T. 1994. Przedsiębiorca, Cedor.
 9. GUS 2010. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2009 r., Warszawa: GUS.
 10. Jeżak, J., Winnicka-Popczyk, A. i W. Popczyk 2004. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Warszawa: Difin.
 11. Kinast, A. 2000. Międzynarodowy Raport Prac Badawczych PRIMA, Grant Thornton.
 12. Klein, S. 2000. Familienunternehmen. Theoretische und empirische Grundlagen, Wiesbaden: Gabler.
 13. Kowalewska, A. (red.) 2009. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Warszawa: PARP.
 14. Löwe, C. 1979. Die Familienuntemehmung Zukunftssicherung durch Führung, Bern-Stuttgart.
 15. Niedbała, E. 2002. Firmy rodzinne - obiekt badawczy. MBA, nr 5.
 16. PricewaterhouseCoopers 2009. Skuteczne działanie. Male i średnie przedsiębiorstwa, badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08.
 17. Safin, K 2007. Przedsiębiorstwa rodzinne. Istota i zachowania strategiczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 18. Schuttenbach von, L. 2000. Sektor MSP w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP.
 19. Shanker, M.C. i J.H. Astrachan 1996. Myths and Realities: Family Businesses' Contribution to the US Economy - A Framework for Assessing Family Business Statistics. Family Business Review, nr 2 (9).
 20. Żołnierski, A. 2009. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu