BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Bogdan (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Suwerenność : w poszukiwaniu (problematycznych) źródeł koncepcji
Sovereignty : in Search of the (Problematic) Origins of the Conception
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 14, s. 11-34, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Suwerenność
Słowa kluczowe
Suwerenność, Kościół a polityka, Władza
Sovereignty, Church and politics, Power
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach realizaqi projektu badawczego "Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00756 z dnia 7 grudnia 2012 r.
Abstrakt
W poszukiwaniu źródeł suwerenności czerpiemy z refleksji XI wieku, by zbadać, czy w projekcie papieża Grzegorza VII spełnione są dwa konieczne warunki zaistnienia suwerenności wskazane przez Hinslaya w jego, klasycznym już, dziele dotyczącym tejże koncepcji. W tej średniowiecznej refleksji, jak wskazuje choćby Berman, odnaleźć można uzasadnienie dla panowania czy sprawowania rządów za pośrednictwem prawa, a nawet dla "rządów prawa", a zatem związania władzy prawem; prawem, które gwarantowało jedność scentralizowanej struktury i pochodziło od władcy sprawującego swój urząd na mocy prawa i niezależnego od swoich poddanych. Po Grzegorzu VII hierarchiczny Kościół miał się stać suwerenną strukturą, odrębną od społeczeństwa świeckiego, z monopolem na stanowienie norm prawnych. (abstrakt oryginalny)

When searching for the sources of sovereignty derived from the reflections of the eleventh century, and to the conception of Pope St. Gregory VII, in an attempt to see whether the two conditions presented by Hinsley in his classical book on sovereignty exist. We see that in this medieval conception, presented by, for example, Berman, we can find the justification for power or authority by law and even the "rule of law," for the restriction of power by the law; the law guaranteed unity of the centralized structure and was the source of legitimation for the ruler, who was independent of his subjects. After Gregory VII the hierarchical Church was a sovereign structure, distinct from secular society with a monopoly to constitute legal norms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartelson, ]., 1995, A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Baszkiewicz, ]., 1964, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie, Książka i Wiedza, Warszawa.
 3. Berman, H.J., 1995, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, przekł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dictatus papae (Program Grzegorza VII, N. 1075); Registrum Gregorii VII, przekł. W. Semkowicz, w: Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej, zeszyt 15: Walka cesarstwa z papiestwem, Kraków 1924.
 5. Gajusz, Instytucje, przekł. P. Hoffman, s. 2, .
 6. Gilmore, M.P., 1941, Argument from Roman Law in Political Thought 12001600, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 7. Hinsley, F.H., 1986, Sovereignty, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Pennington, К., 2012, Władca i prawo (1200-1600). Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej, przekł. A. Pysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Perrin, J.W., 1972, Azo, Roman Law, and Sovereign European States, "Studia Gratiana", nr 15.
 10. Quaritsch, H., 1982, Souverânitât. Entstehung und Entwicklung des Begrijfs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jh. bis 1806, Duncker & Hum-blot, Berlin.
 11. Robinson, I.S., 1978, Authority and Resistance in the Investiture Contest. The Polemical Literature of the Late Eleventh Century, Manchester University Press, Manchester.
 12. Strayer, J., 1970, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, Princeton.
 13. Szlachta, В., 2001, Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 14. Szlachta, В., 2003, O pojęciu "suwerenność" (kilka uwag historyka doktryn politycznych), "Civitas. Studia z filozofii polityki", nr 7: Suwerenność, s. 9-70.
 15. Szlachta, В., 2009, Dualistyczny model relacji między zwierzchnictwem duchowym i świeckim (wprowadzenie do badań), w: Citkowska-Kimla, A., Kiwior-Filo, M., Szlachta, В., (red.), Doktryny-historia-władza. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 319-348.
 16. Szlachta, В., 2012, Monizm jurydyczny w formule dualistycznej? Kilka uwag o "rewolucji w prawie" dokonanej(?) w XI w. po Chr., w: Grodziski, S., Dziadzio, A., (red.), Regnare - gubernare - administrare. Prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, t. II: Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków, s. 173-180.
 17. Wies, E.W., 2000, Cesarz Henryk IV. Canossa i walka o panowanie nad światem, przekł. P. Kaczorowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 18. Wilks, M., 1964, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists, Cambridge University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu