BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieńdziora Joanna (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej
Selected Aspects of Personnel Selection in Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 36-47, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Decyzje personalne, Selekcja personalna, Administracja publiczna, Policja
Employee recruitment, Personal decisions, Personnel selection, Public administration, Police
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu ocenę procesu doboru kandydatów do służby w Policji. Przedstawiona została specyfika zawodu policjanta wraz z wymogami społecznymi dotyczącymi postawy i wizerunku funkcjonariusza Policji. Wszelkie kryteria doboru do służby w Policji są określone przez ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku z tym procedury kwalifikacyjne powinny być jasno określone, a ich rezultatem powinien być wybór najlepszych kandydatów. Problem badawczy ma na celu porównanie teoretycznych założeń z rzeczywistością, którego kwestie zostały rozwiązane przy pomocy przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji badań ankietowych. Celem analizy empirycznej procesu doboru kadr w Policji była ocena dostępności i jasności informacji dotyczących kwestii doboru do służby w Policji, a także całej procedury kwalifikacyjnej, z uwagi na fakt, że Policja jako jednostka administracji publicznej, gwarantuje jawność i dostępność wszelkich informacji dotyczących struktury i działań. Celem analizy była także ocena kryteriów selekcyjnych stosowanych w doborze do pracy w Policji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate the process of selecting candidates for service in the police. It presents the specificity of the profession of a police officer along with social requirements connected with the conduct and image of a police officer. All the selection criteria for the service in the police are laid down in the acts and orders of the Ministry of Internal Affairs and Administration so the qualification procedures should be clearly defined and their result should be the selection of the best candidates. The research problem is to compare the theoretical assumptions with the reality by means of questionnaire survey conducted among police officers. The aim of the empirical analysis of the process of staff selection in the police was: to evaluate the availability and clarity of the information related to the issues of the selection for the service in the police, as well as the whole qualification procedure due to the fact that the police as a public entity guarantees the transparency and accessibility of any information on the structure and activities; to evaluate the selection criteria used in selecting candidates for work in the police and to evaluate the procedure and stages of selecting the staff for work in the police. The analysis of the results of the survey conducted allowed to evaluate the process of recruitment and selection of candidates for the service in the police, as well as their effectiveness. The population surveyed positively evaluates the recruitment process, confirming that the information on the selection procedures is easily available, clear and comprehensible, and the candidates are exhaustively informed about the selection procedures. In the opinion of the police officers, the level of scoring criteria that have to be met in the selection process is too high. Therefore, it is postulated that it is necessary to lower the level of scoring criteria, particularly in a psychological test. The fitness criteria used in the fitness test should vary due to biological circumstances of the candidates of both genders. Although the qualification procedures require that high criteria are met, candidates have appropriate professional predispositions and required psychophysical features, in the opinion of the respondents, they do not result in the selection of the best candidates. Summarizing, based on the information gained from the survey conducted and the analysis of the conditions that have to be met during the recruitment and selection process one can state that it is not easy to become a police officer. The selection process for the service in the police requires improvement and changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 2. Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2006.
 3. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Jamka B., Dobór pracowników, [w:] Zasoby ludzkie w firmie - organizacja, kierowanie, ekonomia, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 5. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 6. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Diffin, Warszawa 2007.
 7. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 9. Marek J., Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Diffin, Warszawa 2008.
 10. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2007.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Dz.U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 z późn. zm.
 12. Szałkowski A. (red), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996.
 13. Ustawa o Policji, Dz.U. z 2007 r., Nr 43, art. 25, ust. 1 i 2.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, Dz.U. z 2007 r. Nr 170, poz. 1202.
 15. Wacławska P., Jak dobrać bezbłędnych pracowników, czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 16. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu