BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Potencjał ludzki a efektywność funkcjonowania szkoły
Personnel Potential versus Efficiency of School Functioning
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 387-394, bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Szkolnictwo państwowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Efektywność, Funkcja personalna, Jakość kadry nauczycielskiej
State education, Secondary education, Effectiveness, Personal function, Quality of the teaching staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał nauczycieli jest niezmiernie istotny dla efektywnej realizacji zadań postawionych przed szkołami, szczególnie w kontekście zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z definiowaniem oraz pomiarem efektywności funkcjonowania szkół, przy czym pojęcie efektywności powiązano bezpośrednio z potencjałem ludzkim. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 28 publicznych szkołach licealnych aglomeracji wrocławskiej dotyczące kształtowania potencjału nauczycielskiego analizowanych organizacji.(abstrakt oryginalny)

The teachers' potential is most important for the efficient realization of tasks given to schools especially in the context of creating high level of the educational services. The aim of the article is to present problems regarding defining and measurement of the efficiency of schools' activity. The concept of efficiency has been related with the personnel potential. In the empirical section there have been presented the results of own research, which had been carried out in 28 public state schools within Wroclaw agglomeration, regarding creating the teachers' potential in the analyzed organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dittman P., Dziechciarz J., Hasińska Z., Tausz К. (red.), Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy, AE, Wrocław 2006.
 2. Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, WN PWN, Warszawa 2006.
 3. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
 4. Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 1999.
 5. James Ch., Connolly M., Dunning G., Elliott Т., Bardzo efektywna szkoła. Co to znaczy?, "Dyrektor Szkoły" 2006a nr 2.
 6. James Ch., Connolly M., Dunning G., Elliott Т., Bardzo efektywna szkoła. Co to znaczy?, "Dyrektor szkoły" 2006b nr 3.
 7. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 8. Kobyliński W, Polska myśl organizacyjna w oświacie, WN PWN, Warszawa 2000.
 9. Kobyliński W., Bariery nowatorstwa i postępu pedagogicznego, WSRP, Siedlce 1992.
 10. Kotarbiński Т., Traktat o sprawnej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1965.
 11. Kotler Ph., Ferrel О., Lamb Ch., Casus and Readings for Marketingfor Nonprofit Organisations, Prentice Hall Inc., Englewood-CIiffs 1983.
 12. Kwiatkowska H., Pedeutologia - stan i kierunki rozwoju w latach 1995-2004, "Rocznik Pedagogiczny" 2004 nr 27.
 13. OECD, Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Wyd. ITE, Radom 2000.
 14. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 15. Penc J., Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 16. Piędel A J., Zarządzanie szkołą średnią. Stan i perspektywy rozwoju, Wyd. RCEZ, Nisko 2005.
 17. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1994.
 18. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Monografie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, AE, Kraków 1993.
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, DzU 2009 nr 123, poz. 1022.
 20. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, DzU 2004 nr 207, poz. 2110 z późn. zm.
 21. Sędziwy H., Pedagogiczne kierowanie szkołą ogólnokształcącą, WSiP, Warszawa 1976.
 22. Sobolewski К., O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, PK, Koszalin 1998.
 23. Tabaszewska E., Rodawski B. (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - wyniki badań, AE, Wrocław 2007.
 24. Witek S., Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne, WN PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 25. Wróbel J., Miejsce dla Sokratesa, "Newsweek" 2006 nr 26.
 26. Wrzosek S. (red.), Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1061, AE, Wrocław 2005.
 27. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie współpracy europejskiej przy ocenie jakości edukacji szkolnej (2001/166/WE), pkt. 3, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0166:PL:HTML (24.07.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu