BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fleszer Dorota (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Kontrola zarządcza instrumentem zarządzania jednostką finansów publicznych
Management Control as a Management Tool in Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013, nr 1, s. 141-158, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola, Kontrola zarządcza, Zarządzanie, Instrumenty zarządzania, Finanse publiczne
Control, Management control, Management, Management instruments, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczeństwo oczekuje od administracji publicznej, aby wzorem podmiotów działających w sferze prywatnej działała sprawnie, efektywnie, a świadczone przez nią usługi publiczne charakteryzowały się wysoką jakością. Sprostanie tym oczekiwaniom wymaga od administracji także stałego doskonalenia sposobu zarządzania swoimi jednostkami. Jednym z rezultatów tych działań jest chociażby wprowadzenie obowiązku przeprowadzania kontroli zarządczej. Błędnym byłoby utożsamianie jej wyłączne z takimi działaniami jak sprawdzanie, weryfikacja, porównywanie. Kontrola zarządcza ma przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której jednostka finansów publicznych nie będzie skupiona w swej działalności na gromadzeniu i wydatkowaniu środków finansowych, a bardziej na podejmowaniu wszechstronnych decyzji zarządczych przez jej kierownictwo nastawionych na realizację celów i zadań. (abstrakt oryginalny)

The society expects public administration to take example from entities operating in the private sphere and to work efficiently, effectively, and public services provided by it ought to be characterized by high quality. Meeting such specified requirements requires from administration also continuous improvement of the management manner of its units. One result of these actions is for example the introduction of the obligation of the management control effectuation. Its identification exclusive to such actions as checking, verification and comparison would be erroneous. Management control is primarily to lead to a situation in which public finance unit will not be focused in its activities on the collection and expenditure of funds, but more on making versatile management decisions by its management focused on the realisation of goals and tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojny-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" 2010, nr 1.
 2. Derdziuk Z., Niedzielski A., Koordynacyjna funkcja kontrolingu, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 6.
 3. Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 4. Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Kraków 2008.
 6. Hood Ch., A Public Managment for All Seasons? "Public Administration" 1991, Vol. 69 (1).
 7. Ireisat J.E., The New Public Management and Reform, [w:] K.T. Liou, M. Dekker Inc (red.), Handbook of Public Management Practice and Reform, New York - Basel 2001.
 8. Jaxa Dębicka A., Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Oficyna 2008.
 9. Koontz H., O'Donell C., Zasady zarządzania, PWN, Warszawa 1969.
 10. Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009, nr 12.
 11. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1995.
 12. Krysiak A.S., Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), "Kontrola Państwa" 2006, nr 1.
 13. Kuc B.R., Teoria i praktyka kontroli w zarządzaniu, [w:] Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, część II (praca zbior.), Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2002.
 14. Kurowski L. i in., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 15. Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 70 ustawy o finansach publicznych, Wydawnictwo ABC 2011, stan prawny na: 15.02.2011, LEX.
 16. Matysek M., Projektowanie modelu systemu kontroli zarządczej, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 2.
 17. Mazurek A., Knedler K., Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, Warszawa 2010.
 18. Mazurek A., Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 19. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Poznań 1992.
 20. Pakuła A., Planowanie i kontrolowanie w organizacji, [w:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 21. Płoskonka J., Zmiany w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzędziach, "Kontrola Państwowa" 2005, nr 1 (numer specjalny).
 22. Płaskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
 23. Przybyła M., Organizacja i zarządzanie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", Wrocław 2001.
 24. Schick A., Państwo sprawne - rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, "Służba Cywilna" 2004, nr 8 (wiosna-lato).
 25. Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 26. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 27. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1992.
 28. Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 5.
 29. Tokarski J., (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
 30. Witalec W., Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2012, nr 4.
 31. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 32. Zalewski A., Teoria a praktyka nowego zarządzania publicznego, [w:] W stronę teorii i praktyki finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 33. Zawicki M., New Public Menagement i Public Governace, [w:] J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 34. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa - Poznań 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu