BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańkowska Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instrumenty finansowe Unii Europejskiej jako narzędzie wspierania rozwoju polskich portów morskich na przykładzie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście
Financial Instruments of the European Union as a Instrument to Support the Development of Polish Seaports on the Example of Sea Ports in Szczecin and Świnoujście
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 28, s. 161-176, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Porty morskie, Instrumenty finansowe, Finansowanie infrastruktury portowej
Seaports, Financial instruments, Financing of port infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej stanowią jeden z najważniejszych składników systemu infrastruktury punktowej kraju. Sprawne funkcjonowanie, a w szczególności dążenie do wzrostu konkurencyjności polskich portów morskich zarówno w układzie europejskim, jak i globalnym wymaga podejmowania kapitałochłonnych działań inwestycyjnych mających na celu poprawę parametrów infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do portów od strony morza i lądu. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w celu rozwoju infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do portów od strony morza i lądu na przykładzie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.(fragment tekstu)

The biggest Polish sea ports are one of the most important components of the transport infrastructure of the country. The functioning, and in particular, striving to increase the competitiveness of Polish ports in the European and global transport system requires making capital-intensive investment activities aimed at improving the quality of port infrastructure and access to ports from sea and land. The aim of this article is to identify and indicate the possibility of using EU funds for 2014-2020 to develop port infrastructure and access to ports from the sea and land on the example of sea ports in Szczecin and Świnoujście.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, grudzień 2013.
 2. Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu, red. A.S. Grzelakowski, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005.
 3. http://ec.europa.eu (dostęp 9.02.2014).
 4. http://www.eib.org (dostęp 9.02.2014).
 5. http://eur-lex.europa.eu (dostęp 4.03.201).
 6. http://orka.sejm.gov.pl (dostęp 9.02.2014).
 7. http://www.margueritefund.eu (dostęp 9.02.2014).
 8. Informacja o wynikach kontroli NIK Warunki rozwoju portów morskich, NIK, Warszawa 2011.
 9. Kotowska I., Modele inwestowania w infrastrukturę portową, "Logistyka-Nauka" 2010, nr 2.
 10. Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2014.
 11. Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa 2013.
 12. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (projekt), MIR, Warszawa, 8 stycznia 2014 r., www.pois.gov.pl (dostęp 4.03.2014).
 13. Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński, opracowanie wykonane na zlecenie MTBIGM, Warszawa, lipiec 2013.
 14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (projekt 3 marca 2014), www.perspektywa2020.wzp.pl (dostęp 4.03.2014).
 15. Review of Maritime Transport 2012 and 2013, UNCTAD, New York - Geneva 2012, 2013.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.
 17. Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku, I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński, opracowanie wykonane na zlecenie Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu, Szczecin, marzec 2014 [materiał niepublikowany].
 18. TEN-T investment on EU and national levels: Burden or opportunity in times of crisis? Case of Poland, MTBIGM, prezentacja w ramach TEN-T Days, Tallin, 15-18.10.2013 r., http://cms.transport.gov.pl/files/0/1796590/prezentacjaEN- 18102013TENTDAYSv2.pdf (dostęp 9.02.2014).
 19. Założenia finansowania europejskiego dla sektora transportu, logistyki i infrastruktury w okresie 2014-2020, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych MIR, Warszawa, 5.12.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu