BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa
Relational Assets - Conceptualization of the Term in the Light of the Resource-Based View
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 11, s. 25-44, tab., bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Teoria przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Strategic management, Enterprise theory, Competitiveness, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie strategiczne - określane jako nowa teoria przedsiębiorstwa - to sfera działania przedsiębiorstwa, która w warunkach bardzo zmiennego i konkurencyjnego otoczenia nabiera szczególnego znaczenia. W ten obszar niepewności pewnego rodzaju stabilność wprowadza ukierunkowanie na budowanie relacji z otoczeniem, które z natury mają charakter trwalszy niż zwykłe kontakty transakcyjne. W ramach tzw. strategicznych szkół zarządzania podejściu relacyjnemu najwięcej uwagi poświęca się w ramach zasobowej teorii przedsiębiorstwa (resource based view - RBV). W artykule, oprócz zdefiniowania dojrzałości w stosowaniu podejścia relacyjnego przez przedsiębiorstwa, podjęto próbę konceptualizacji pojęcia zasobów relacyjnych, które w świetle przywołanej teorii umożliwiają przedsiębiorstwom osiąganie przewagi nad zorientowanymi na pojedyncze transakcje konkurentami.(abstrakt oryginalny)

Strategic management, called new theory of a company, is becoming increasingly important in the context of the turbulent and competitive business environment of our times. In these conditions building relationships seems to helpful in reducing the degree of uncertainty due to their more stable character compared to transactional contacts. The relational approach has attracted a great deal of attention within the Resource-Based View (RBV) - one of the modern so-called strategic schools. In addition to defining maturity in the use of the relational approach by companies, the article also attempts to conceptualize the notion of relational resources which, in the light of the cited theory, enable companies to achieve an advantage over competitors oriented towards individual transactions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk, P., 2003, Cele przedsiębiorstw w świetle wiedzy współczesnej i w poglądach klasyków, w: Banaszyk, P. (red.), Współczesne interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Baran, R.J., Galka, R.J., 2013, CRM, The Foundation of Contemporary Marketing Strategy, Routledge, New York.
 3. Barney, J.B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17.
 4. Benasou, B., 1999, Not by Partnerships Alone: Managing a Portfolio of Relationships, Sloan Management Review, 40(4).
 5. Bieniok, H. (red.), 1999, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Blattberg, C., Getz, G., Thomas, J.S., 2004, Klient jako kapitał: budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa.
 7. Bönte, W., Keilbach, M., 2005, Concubinage or Marriage? Informal and Formal Cooperations for Innovation, International Journal of Industrial Organization, vol. 23, iss. 3-4, April.
 8. Buchnowska, D., 2006, CRM Strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Christopher, M., Payne, A., Ballantyne, D., 1996, Relationship Marketing, Butterworth Heinemann, Oxford.
 10. Collins, J., 2007, Od dobrego do wielkiego, MT Biznes, Warszawa.
 11. Czakon, W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji.
 12. Dane, E., Pratt, M.G., 2007, Exploring Intuition and Its Role in Managerial Decision Making, Academy of Management Review, vol. 32, no. 1.
 13. Deszczyński, B., 2009, Customer Relationship Management w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 14. Deszczyński, B., 2013, Lead management jako źródło short-term wins w procesie zarządzania relacjami z klientami, Marketing i Rynek, nr 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa.
 15. Deszczyński, B., 2014, Globalne strategie zarządzania z klientami, w: Rudolf, S., Gorynia, M. (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 16. Deszczyński, B., Deszczyński, P., 2004, Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji, w: Deszczyński, P. (red.), Globalizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 17. Deszczyński, B., Fonfara K., 2014, Marketing partnerski (relationship marekting) na rynku międzynarodowym, w: Fonfara, K. (red.), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, PWN.
 18. Doney, Cannon, 1997, An Examination of Trust in Buyer-Seller Relationships, Journal of Marketing, vol. 61, no.2, April.
 19. Drucker, P.F., 2010, Classic Drucker, MT Biznes, Warszawa.
 20. Dyche, J., 2002a, CRM - Relacje z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 21. Dyche, J., 2002b, The CRM Handbook, A Business Guide to Customer Relationship Management, Addison-Wesley, Boston.
 22. Fonfara, K. (red.), 2012, The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 23. Fonfara, K., 2014, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 24. Galbreath, J., 2002, Success in the Relationship Age: Building Quality Relationship Assets for Market Value Creation, The TQM Magazine, vol. 14, iss. 1.
 25. Gallup Institute, 2013, http://businessjournal.gallup.com/content/112906/How--RitzCarlton-Manages-Mystique.aspx#4 [dostęp: 24.07.2013].
 26. Goodhue, D.L., Wixom, B.H., Watson, H.J., 2002, Realizing Business Benefits Through CRM: Hitting the Right Target in the Right Way, MIS Quarterly Executive, vol. 1, no. 2, June.
 27. Gordon, I.H., 2001, Relacje z klientem, marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 28. Gordon, I.H., 2013, Managing the New Customer Relationship, Strategies to Engage the Social Customer and Build Lasting Value, Wiley & Sons, Mississauga.
 29. Gorynia, M., 1998, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji - Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 30. Gummesson, E., 2008, Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 31. Hamel, G., 2002, Leading the Revolution, Harvard Business School Press.
 32. Hammel, G., Prahalad, C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra: Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.
 33. Kisielnicki, J., Turyna, J. (red.), 2012, Decyzyjne Systemy Zarządzania, Difin, Warszawa.
 34. Kotler, P. i in., 2002, Marketing - Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 35. Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., 2009, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 36. Kwiatek, P., 2012, Wartość relacji na rynku business-to-business w kontekście strukturyzacji, w: Leszczyński, G., Pilarczyk, B., Relacje na rynku Business-to--Business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 37. Lichtarski, J., 2010, Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, w: Jagoda, H., Lichtarski, J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 38. Macarenhas, O.A., Kesavan, R., Bernacchi, M., 2006, Lasting Customer Loyalty; a Total Customer Experience Approach, Journal of Consumer Marketing, 23/7.
 39. Maciocha, A., 2012, Zarządzanie wiedzą w DSZ, w: Kisielnicki, J., Turyna, J., Decyzyjne Systemy Zarządzania, Difin, Warszawa.
 40. Małys, Ł., 2013, Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 41. Maslow, A.H., 1964, Motivation and Personality, Harper & Row, New York.
 42. Mazurek-Łopacińska, K., 2002, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 43. Morgan, R.M., Hunt, S.D., 1994, The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, Journal of Marketing, vol. 58, no. 3, July.
 44. Noga, A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 45. Obłój, K., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 46. Osbert-Pociecha, G., 2012, Zarządzanie zdolnością do zmian w przedsiębiorstwie, w: Jagoda, H., Lichtarski, J. (red.), Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 47. Otto, J., 2001, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 48. Payne, A., Frow, P., 2013, Strategic Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM, Cambridge University Press.
 49. Peteraf, M.A., 1993, The Cornerstones of Competitive Advantage, A Resource-based View, Strategic Management Journal, vol. 14.
 50. Piercy, N., 2003, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa.
 51. Pyka, J., Brzóska, J. 2012, Zmiana modeli biznesowych współczesnych przedsiębiorstw, w: Jagoda, H., Lichtarski, J. (red.), Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 52. Ratajczak-Mrozek, M., 2010, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych | Business networks and competitive advantage of high-tech firms In foreign market, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 53. Ring, P.S., Van de Ven, A.H., 1994, Developmental Process of Cooperative Interorganizational Relationships, Academy of Management Review, vol. 19, no. 1.
 54. Rudawska, E., 2005, Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 55. Schüller, A.M., 2005, Zukunftstrend Kundenloyalität, Endlich erfolgreich - durch loyale Kunden, BusinessVillage, Göttingen.
 56. Shrivastava, R, Reibstein, D.J., Joshi, Y.V., 2006, Linking Marketing Metrix to Financial Performance, Emory University, Atlanta.
 57. Simply Measured, http://simplymeasured.com/blog/2014/02/19/facebook-engagement-rate/ [dostęp: 27.09.2014].
 58. Stachowicz-Stanuch, A., Stanusch, M., 2007, CRM, Przewodnik dla wdrażających, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 59. Stępień, B., Sulimowska-Formowicz, M., 2006, Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych - poszukiwanie źródeł przewagi, w: Schoreder, J. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe, nr 66, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 60. Storbacka, K., Lehtinen, J.R., 2001, Sztuka budowania trwałych związków z klientami - Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 61. Światowiec, J., 2002, Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych, Świat Marketingu, październik.
 62. Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 63. Zablah, A.R., Bellenger, D.N., Johnston, W.J., 2004, Customer Relationship Management Implementation Gaps, Journal of Personal Selling & Sales Management, 24, no. 4.
 64. Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., 1996, Services Marketing, McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu