BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechwar Małgorzata (University of Rzeszów, Poland), Kuźniar Wiesława (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
The Use of Renewable Energy Sources as a Chance for the Development of Bio-Economy
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na rozwój biogospodarki
Źródło
Economic and Regional Studies, 2014, vol. 7, nr 4, s. 65-72, rys., bibliogr. 4 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Biogospodarka, Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Społeczności lokalne, Badanie opinii, Wyniki badań
Bioeconomy, Sustainable development, Renewable energy sources, Local community, Opinion research, Research results
Uwagi
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Kraj/Region
Podregion krośnieńsko-przemyski
Abstrakt
Biogospodarka wymaga uczestnictwa angażującego społeczeństwa, w tym społeczności lokalne. W tym kontekście za cel badań przyjęto rozpoznanie opinii społeczności lokalnej odnośnie zasadności wykorzystania na poziomie lokalnym istniejącego potencjału energii odnawialnej, co pozwoli na podjęcie stosownych działań w obszarze OZE na rzecz pełnego wdrożenia założeń programu biogospodarka. W badaniach założono, iż znaczny stopień akceptacji odnawialnych źródeł energii może być mocnym argumentem służącym potwierdzeniu tezy, iż wskutek wzrostu dochodów i popytu konsumpcyjnego pojawi się efekt mnożnikowy wykorzystania OZE, przyczyniając się do rozwoju lokalnego. Badania przeprowadzono przy pomocy metod faktualnych. Badania wtórne, pośrednie (desk research), prowadzono w procesie poznawania problemu. Badania w terenie, tj. badania pierwotne, bezpośrednie (field research), pozwoliły na pozyskanie danych pierwotnych umożliwiających realizację przyjętego celu. Badając opinie mieszkańców gmin podregionu krośnieńsko-przemyskiego starano się określić stosunek społeczności lokalnej do możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym. Rozpoznane opinie pozwoliły określić, czy występuje aprobata, dezaprobata, bądź brak zdania na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zasadniczy wzrost udziału technologii OZE w badanych gminach podregionu krośnieńskiego i przemyskiego powinien być oparty na bazie biomasy rolniczej, biomasy leśnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej, jak również energetyki słonecznej. Badane społeczności lokalne mają różne często rozbieżne opinie co do zasadności wykorzystania OZE na poziomie lokalnym, niemniej jednak obserwuje się duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami OZE i źródłami ich finansowania. Społeczność lokalna w większości chce realizować przedsięwzięcia z zakresu energetyki odnawialnej, w tym głównie bazującej na energetyce solarnej i wiatrowej. Istnieje potrzeba dalszej identyfikacji i rozwijania lokalnych potencjałów, w tym społecznych w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. (abstrakt oryginalny)

Bio-economy requires the participation that engages societies, including the local communities. In this context, the aim of the study is to recognize the opinion of the local community regarding the legitimacy of the use of existing local renewable energy potential, which will take the appropriate actions in the field of RES for the full implementation of the bio-economy program. The study assumed that a considerable degree of acceptance of renewable energy sources can be a powerful argument in order to confirm the thesis that as a result of income growth and consumer demand the multiplier effect of the use of RES will appear, contributing to local development. The tests were performed using factual methods. Secondary research, indirect (desk research), carried out in the process of exploring the problem. Field research, direct primary research, enabled the acquisition of primary data to enable the implementation of the targets. In examining the opinions of the populations of krośnieńsko-przemyski area sought to determine the relationship between the local community to the possibility of the use of renewable energy sources at the local level. Recognized opinions allowed to determine whether there is approval, disapproval, or no opinion on the use of renewable energy sources. Substantial increase in the share of RES technologies in the surveyed communes of Przemysl and Krosno sub-regions should be based on agricultural biomass, forest biomass, wind energy, geothermal energy, and solar energy. Tested communities have different often divergent opinions as to the validity of the use of RES on the local level, nevertheless a large interest in modern technologies and renewable sources of their funding is observed. The local community in the majority wants to pursue undertakings in the field of renewable energy, mainly based on solar and wind energy. There is a need to further identify and develop local potentials, including the use of social energy from renewable sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, Strategia "Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy", Bruksela 2012, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf, http:// biogospodarka.ochrona-srodowiska.eu/innowacje-w-sluzbie-zrownowazonego-wzrostu-biogospodar- ka-dla-europy-cz-ii/.
  2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Dla Województwa Podkarpackiego, T. Nowicki (koordynator oprac.), Zał. nr 1 do uchwały NR XLIII/874/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r., http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/1020/874_4.pdf.
  3. Sprawozdanie w sprawie innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (2012/2295(INI)), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Parlament Europejski 14.06.2013, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu- bRef=-//EP//N0NSGML+REP0RT+A7-2013-0201+0+D0C+W0RD+V0//PL.
  4. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2013, Zał. nr 1 do uchwały NR XLIII/874/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r., http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/1020/874_1.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu