BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Us Anna (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Florkowski Wojciech J. (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Klepacka Anna M. (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Knowledge about Renewable Energy and Household Attitudes Toward Solar Collector Installation
Wiedza o odnawialnych źródłach energii (OZE) i skłonność do instalowania kolektora słonecznego przez gospodarstwa domowe
Źródło
Economic and Regional Studies, 2014, vol. 7, nr 4, s. 86-98, rys., bibliogr. 22 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Inwestycje, Gospodarstwa domowe, Wyniki badań
Renewable energy sources, Renewable energy, Investment, Households, Research results
Uwagi
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Zwiększenie roli OZE jest celem polityki UE i Polski i wspomagane jest przez programy zachęcające do instalowania kolektorów słonecznych. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki wstępnych badań o wiedzy na temat OZE, dofinansowania do kolektorów słonecznych i czynników wpływających na decyzje o instalacji kolektora w gospodarstwach domowych wśród mieszkańców pięciu wsi Województwa Lubelskiego, które ma najlepsze warunki w kraju do wykorzystania energii słonecznej. Wyniki sumaryczne odpowiedzi 93 respondentów wskazują, iż respondenci uważają, że posiadają średnią lub dobrą wiedzę na temat energii słonecznej, w większości nie wiedzą o systemie dopłat to instalacji kolektorów słonecznych, a obniżka kosztów zużycia energii, zwrotu na inwestycji i cena kolektora należą do stosunkowo najważniejszych czynników wpływających na decyzję zakupu i montażu kolektora. Wstępny charakter badania sugeruje, że należy ostrożnie traktować uogólnienia oparte o stwierdzone tendencje. (abstrakt oryginalny)

The European Uniona and Poland aim to increase the role of renewbale energy sources and suppport it through programs encouraging the installation of solar colectors. This study presents preliminary results regarding knowledge about the renewable energy sources, subsidies for solar colectors and factors influencing such decision to install colectors among residents of five villages in Lubelskie Voivodship, the region with the most suitable natural conditions for solar energy utilization. Summary of responses from 93 respondetns shows that they have an average or good knowledge about solar energy, but the majority is not familiar with the solar colector subsidy program, while the lower energy costs, return on investment and colector prices are the most imnportant factors influencing the decision to purchase and install colectors. The preliminary nature of the study suggests that general inferences based on the observed tendencies ave to be treated with caution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodkowska-Miszczuk, J. (2012), Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej. Studia Ekonomiczne i Regionalne t. V, nr 2, s. 112-118.
 2. Jeager-Waldau, A., Szabo, M., Scarlat, N., Monforti-Ferrario, F. (2011), Renewable electricity in Europe. W: Renewable and Sustainable energy Reviews, t. 15, s. 3703-3716.
 3. Jeager-Waldau, A., Ossenbrink, H (2004), Progress of electricity from biomass, wind and photovoltaics in the European Union. W: Renewable and Sustainable Energy Reviews, t. 8, s. 157-182.
 4. Paska, J., Sałek, M., Surma T. (2009), Current status and perspectives of renewable Energy in Poland. W: Renewable and Sustainable Energy Reviews, t. 13, s. 142-154.
 5. Tytko R. (2009), Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa.
 6. Więcka A. (2009), Rynek kolektorów słonecznych w Polsce i UE, Zielone światło, Magazyn Instalatora, nr 10 (134).
 7. ConQuest Consulting, Rynek energii słonecznej w Polsce 2011, http://seo.org.pl/pliki/Raport-ConQu- est-Consulting-Rynek-energii-slonecznej-w-Polsce.pdf, dostęp: 16.06.2014.
 8. ESTIF. (2013). Solar thermal markets in Europe. Trends and marke
 9. t statistics 2012, June, p. 20. http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/market_data/downloads/ Solar_Thermal_M%20arkets%202012.pdf, dostęp: 16.06.2014.
 10. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32001L0077:PL:PDF, http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:283:0025:0036:PL:PDF,
 11. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:FULL:PL:PDF (legislacja): Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 283/33, dostęp: 03.09.2013.
 12. http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,- da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=679805:cs. 2013. Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Renewable Energy: A Major Player in the European Energy Market, dostęp: 03.09.2013.
 13. http://bookshop.europa.eu/pl/energia-odnawialna-zmienia-wiat pbMJ3210459/?CatalogCategoryID=E- hEKABstLQkAAAEjyZAY4e5L, dostęp: 11.09.2013.
 14. www.enis/energia-sloneczna.html, dostęp: 04.09.2013.
 15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0271:FIN:PL:PDF: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia Odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, Bruksela 6.6.2012 COM(2012) 271 final, dostęp: 03.09.2013.
 16. http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/548-instytut-energetyki-odnawialnej-opublikowa-raport-rynek-kolektorow-sonecznych-w-polsce.html, dostęp: 16.06.2014.
 17. http://inzynierpv.pl/09/04/nowelizacja-prawa-energetycznego: Ustawa Prawo Energetyczne (nowelizacja ustawy z dnia 26.07.2013), dostęp: 03.09.2013.
 18. http://wisznice.pl/index.php/rpo-wl-2007-2013/972-czysta-energia-w-dolinie-zielawy, dostęp: 04.09.2013.
 19. http://www.cire.pl/publikacje/zalozenia.pdf. 2013. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 02.04.2002 roku, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, dostęp: 03.09.2013.
 20. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/polityka_energe- tyczna/polityka_energetyczna_ue/, dostęp: 03-09.2013.
 21. http://www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/akty_prawne/strategie/strategie/strategia_rozwoju_enodnawialnej.pdf. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.07.1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, Warszawa, sierpień 2001, dostęp: 03.09.2013.
 22. Wojtas, E. Przewodniczący konwentu marszałków województw RP, Stanowisko Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie polityki wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, Lublin 30.06.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu