BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopelko Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wartościowanie jako narzędzie racjonalizacji kierunków działań inwestycyjnych w gminach w warunkach kryzysu gospodarczego
Evaluation as an Instrument of the Rationalization of the Directions of Commune Investments in the Conditions of the Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 135-146, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Inwestycje, Gmina, Kryzys gospodarczy
Investment, District, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys wpływa na sytuację finansową gmin i społeczności lokalnych. Nieumiejętne zarządzanie procesami rozwoju lokalnego oraz brak strategicznego planowania działań inwestycyjnych powodują, że gminy w dobie kryzysu mogą się znaleźć w jeszcze trudniejszym położeniu, niż to było dotychczas. Niezbędna jest więc intensyfikacja działań gmin w zakresie korzystania z narzędzi profesjonalnego zarządzania gospodarką finansową. Dotyczy to szczególnie działań racjonalizujących w zakresie inwestycji, które powinny być jeszcze bardziej nasilone. Koncepcja wartościowania procesów inwestycyjnych wraz z miernikami ma służyć ocenie wpływu realizowanych projektów publicznych na stan gminy i jej otoczenie. (abstrakt autora)

The crisis influences the financial situation of communes and local communities. The incompetent management of the local development processes and lack of the strategic investments planning causes that in the day of crisis communes can find themselves in more difficult position than it was so far. The intensification of the communes' activity in the range of using the professional management tools in the financial economy is essential. This particularly relates to the process of rationalization of the commune investments. The aim of the conception of evaluating investment processes along with measuring instruments is to estimate the influence of the investments on the local development and functioning of the society. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Piotrowska-Marczak, Koincydencja finansów publicznych i  systemu bankowego w Polsce, w warunkach kryzysu na rynkach finansowych, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 65-66.
  2. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difi n, Warszawa 2003, s. 46- 47.
  3. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 164.
  4. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka- Krysiak, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 63.
  5. M. Gawrychowski, Samorządy tną wydatki na inwestycje, "Gazeta Prawna" 2009, nr 117, s. A2.
  6. K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 5.
  7. H. Brandenburg, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 10.
  8. L. Kurowski, Ocena projektów gospodarczych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego w Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 10-11.
  9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu