BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Frąś Józef (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie finansami w kołach łowieckich
Finance Management in Hunting Clubs in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 61-70, tab., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Prawo łowieckie, Organizacje pozarządowe
Financial management, Hunting law, Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Polski Związek Łowiecki
Abstrakt
Cel - Celem badań jest analiza zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem zarządzania finansami w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Temat ten jest niezwykle istotny ze względu na fakt, że nieodpowiednio przeprowadzane procesy zarządzania finansami koła prowadzą do problemów z realizacją statutowych jego zadań, a w ostateczności mogą skutkować jego rozwiązaniem. Metodologia badania - W pracy została przeprowadzona analiza warunków otoczenia (w tym również prawnych), w jakich działają koła łowieckie. Ponadto przeprowadzona została analiza zarządzania finansami konkretnego koła łowieckiego (studium przypadku). Wynik - W efekcie przeprowadzonych badań literaturowych, jak również badań praktycznych (zebranych materiałów źródłowych dotyczących wytypowanego koła łowieckiego) oraz w wyniku przeprowadzonej analizy została potwierdzona hipoteza badawcza. Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy przykładu, autorzy wyciągnęli wnioski i zalecenia końcowe. Dodatkowo, ze względu na pewną fragmentaryczność przeprowadzonych badań (wynikającą m.in. z ograniczeń finansowych) autorzy wytypowali dalsze kierunki i płaszczyzny badań, których przyszłe przeprowadzenie doprowadzi do pełniejszego zrozumienia zachodzących w tym specyficznym obszarze zarządzania finansowego procesów czy też nawet starych i nowo tworzących się trendów. Oryginalność/wartość - Ze względu na swoistą oryginalność, której należy upatrywać m.in. w niszowym charakterze przedmiotu badań, stanowią one oryginalne dopełnienie obrazu gospodarki rynkowej w naszym kraju w XXI wieku. Praca może stanowić przyczynek do dalszych badań, mających na celu pełniejsze spenetrowanie tego niezwykle ciekawego ze względu na uwarunkowania prawne zakresu zarządzania. Co więcej, istnieją wyraźne przesłanki co do konieczności ich dalszego przeprowadzenia - przemawia za tym m.in. ogólna liczba kół na poziomie ponad 2500 czy też ogólna liczba myśliwych kształtująca się na poziomie 113 178 (GUS 2012). (abstrakt oryginalny)

Purpose of the research - The aim of the paper is to analyse issues connected with a broadly understood process of finance management in Polish hunting clubs. This topic is very important as finance management processes carried out improperly impede the fulfilment of statutory tasks of hunting clubs which in turn may result in their liquidation. Research methodology - The analysis of financial and legal settings in which hunting clubs operate nowadays has been carried out. Furthermore, the case study analysis of the finance management of a selected hunting club has been presented. Results - As a result of literature analysis and field work (collected source materials related to the finance management of a selected hunting club) a research hypothesis has been put forward. Moreover, the authors have drawn conclusions and recommendations on the basis of obtained results. Additionally, due to the limited scope of the research (resulting among others from financial constraints) the authors have formulated future research directions which may help understand more comprehensively financial processes as well as old and new management trends in this specific sector of finance management. Originality/value - As the research deals with a niche aspect of finance management due to the specific nature of hunting clubs, the results constitute a fragmentary and supplementary image of the Polish market economy in 21st century. The work may be a modest contribution to future research aiming at more comprehensive investigation of that market niche. What is more, there are prerequisites suggesting the need to carry out more in-depth research into this issue as there are over 2500 hunting clubs and the number of hunters associated in the Polish Hunting Association is estimated to be 113 178 (data given by the Central Statistical Office for 2012). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wersja ujednolicona, DzU UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.
 2. Fayol H. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań, s. 37.
 3. Frąś J., Świekatowski R. (2013), Kooperacja, konkurencja, kompetycja - implikacje dla zarządzania, w: Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania finansowe i organizacyjne, red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 25-36.
 4. Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 6.
 5. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_lesnictwo_2012.pdf.
 6. Koźmiński A.K. (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 130.
 7. Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa, s. 16.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, DzU UE L z dnia 19 czerwca 2006 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców, DzU z dnia 26 lipca 2010 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, DzU z dnia 22 marca 2005 r.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, DzU z dnia 8 listopada 2011 r.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, DzU z dnia 25 marca 2005 r.
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich, DzU z dnia 2 czerwca 2005 r.
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej, DzU z dnia 29 czerwca 2005 r.
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, DzU z dnia 15 kwietnia 2005 r.
 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, DzU z dnia 13 stycznia 2010 r.
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych, DzU z dnia 8 października 2009 r.
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części, DzU z dnia 15 lutego 2005 r.
 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody -DzU z dnia 15 lutego 2005 r.
 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, DzU z dnia 24 marca 2010 r.
 25. Rutkowski A. (2006), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, s. 15.
 26. Stabryła A. (1986), Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania, w: Organizacja i zarządzanie, red. A. Stabryła, J. Trzecieniecki, PWN, Warszawa, s. 25.
 27. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, DzU 2013.1226; 2014.04.21 zm. DzU 2014.228, art. 1.
 28. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, DzU z dnia 2 lutego 2006 r.
 29. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 30. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
 31. Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, DzU z dnia 23 lutego 2000 r.
 32. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 33. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 34. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 35. www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=43&_CheckSum=-2097494307.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu