BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań
Corporate Social Responsibility and Financial Measures of Achievement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 137-151, tab., bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sprawozdawczość finansowa
Enterprise finance, Corporate Social Responsibility (CSR), Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zagadnienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w ostatnim czasie szeroko dyskutowane w literaturze i praktyce gospodarczej. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wadach i zaletach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przedstawiono również wyniki wybranych badań na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw prezentowane w zagranicznej i polskiej literaturze przedmiotu. Autorzy zaprezentowali również wyniki badań własnych dotyczących związku CSR z finansowymi miarami dokonań jednostki. Badanie przeprowadzono na próbie przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG30 w latach 2001-2012. Uzyskane wyniki badań wykazały słabą korelację pomiędzy zmiennymi finansowymi a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Uzyskano jedynie istotny statystycznie związek pomiędzy CSR a zmiennymi P/BV oraz rentownością operacyjną. Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza literatury przedmiotu oraz badania ilościowe - analiza korelacji i regresji. (abstrakt oryginalny)

The issue of corporate social responsibility is recently widely discussed in the literature and business practice. This article focuses on the advantages and disadvantages of corporate social responsibility. It also presents the results of selected studies on corporate social responsibility presented in Polish and foreign literature. The authors also presented the results of research on the relationship of CSR to financial measures achievements of the individual. The study was conducted on a sample of companies included in the stock index WIG30 in the years 2001-2012. The results showed a weak correlation between financial variables and social responsibility . Only achieved a statistically significant relationship between CSR and variables P/BV and operational profitability. Research methods used in the article is a literature analysis and quantitative research - analysis correlation and regression. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Asongu J.J. (2007), Strategic Corporate Social Responsibility in Practice, Greenview Publishing Company.
 3. Aupperle K.E., Carroll A.B., Hatfield J.D. (1985), An Empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability, "Academy of Management Journal", vol. 28, no. 2, s. 446-463.
 4. Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 5. Bartkowiak M., Janik B. (2012), Efektywność inwestycji w spółki z indeksu RESPECT oraz Funduszu Inwestycyjnego SKOK etyczny 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 242, s. 7-18.
 6. Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P. (2007), Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, Streszczenie i wnioski, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, www.iped.pl/artykuly. php?id=4&pobierz=114 (9.04.2013).
 7. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2012)., Społeczna odpowiedzialność na przykładzie Grupy LOTOS SA, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka, XIV międzynarodowa konferencja naukowa: 22-23 listopada, Kraków: materiały konferencyjne, dokument elektroniczny.
 8. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2013), Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki, w: Budżetowanie - dziś i jutro, red. A. Dura, AGH, Kraków, s. 30-46.
 9. Bevan S., Isles N., Emery P., Hoskins T. (2004), Achieving high performance, CSR at the heart of business, The Work Foundation.
 10. Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji - badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 156, s. 35-50.
 11. Brine M., Brown R, Hackett G. (2006), Corporate social responsibility and financial performance in the Australian context, Australian Treasury, http://epsa.treasury.gov.au/documents/1268/PDF/04_CSR.pdf.
 12. Carroll A.B., Business and society: ethics and stakeholder management (2nd ed.), Cincinatti, Ohio: South-western publishing.
 13. Cheng, Beiting; Ioannou, Ioannis; Serafeim, George (2014), Corporate social responsibility and access to finance, "Strategic Management Journal", January, vol. 35, issue 1, s. 1-23.
 14. CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce, Krajowy Program Reform Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, s. 2, www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf.
 15. Czerwińska T. (2012), Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji, "Problemy Zarządzania", vol. 10, nr 4 (39), t. 1, s. 129-140.
 16. Dziawgo L. (2011), Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku finansowym - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 37, s. 415-424.
 17. Fiori G., Donato F., Izzo M.F. (2007), Corporate social responsibility and firms performance: an analysis on Italian listed companies, SSRN working paper series, http://ssrn.com/abstract=1032851 (20.03.2014).
 18. Friedman M. (1962), Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press.
 19. Gagacka M. (2008), Społeczna odpowiedzialność małych firm w świetle badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5, s. 327-342.
 20. Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Hąbek P., Szewczyk P. (2010), Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 22. Hoinkis E. (2008), Pozytywne aspekty stosowania strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, w: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 23. Janik B. (2012a), Efektywność inwestycji w spółki z indeksu RESPECT oraz Funduszu Inwestycyjnego SKOK etyczny 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 242, s. 7-18.
 24. Janik B (2012b), Efficiency of Investment Strategy of Socially Responsible Funds Calvert, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 271, t. 1, s. 247-255.
 25. Jedynak T. (2012), Efektywność strategii w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 12, s. 161-172.
 26. Jeżak J. (2013), Orientacja społeczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 31-46.
 27. Kowalke K., Prochownik M. (2011), Analiza efektywności społecznie odpowiedzialnych inwestycji z wykorzystaniem indeksów giełdowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/7, s. 29-41.
 28. Lea. R. (2002), Corporate Social Responsibility, IoD Member Opinion Survey, Institute of Directors.
 29. Mittal R.K., Sinha N., Singh A. (2008), An analysis of linkage between economic value added and corporate social responsibility, "Management Decision", vol. 46, no. 9, s. 1437-1443.
 30. Ngwakwe C.C. (2009), Environmental responsibility and firm performance: evidence from Nigeria, "International Journal of Humanities and Social Sciences", vol. 3, s. 97-104, http://waset.org/publications/12811.
 31. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. (2011), Opracowanie na zlecenie PARP przez MillwardBrown SMG/KRC oraz PwC, Warszawa.
 32. Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003), Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis, "Organization Studies", 24 (3), s. 403-441, SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA & New Delhi).
 33. Porada-Rochoń M., Patynowski M. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu - wiedza i świadomość wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców w czasach kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 55, s. 421-434.
 34. Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 35. Rybak M. (2004), Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Rymkiewicz B. (2013), Metody pomiaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - dylemat praktyków rachunkowości, w: Dylematy teorii rachunkowości a wyzwania praktyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 65-76.
 37. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 148-170.
 38. Sudoł S., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - koncepcja i jej realizacja, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21-30.
 39. Sun L., Rakhman F. (2013), CFO financial expertise and corporate social responsibility Evidence from S&P 500 companies, "International Journal of Law and Management", vol. 55, no. 3, s. 161-172.
 40. Tang Z., Eiríkur Hull C., Rothenber S. (2012), How Corporate Social Responsibility Engagement Strategy Moderates the CSR - Financial Performance Relationship, "Journal of Management Studies", 49 (7), s. 1274-1303.
 41. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (2010), red. G.K. Świderska, SGH, Warszawa.
 42. www.msci.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu