BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kreowanie regionu konkurencyjnego na przykładzie Euroregionu Pomerania
The Creating of Competitive Region on the Example of Euroregion Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 39-50, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Słowa kluczowe
Euroregiony, Konkurencyjność regionów
Euroregions, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły na obszarach przygranicznych w kontekście globalizacji i rosnącej konkurencji regionalnej. Budowa konkurencyjnego regionu jest jedną z konsekwencji zmian w postrzeganiu roli, jaką odgrywają obszary przygraniczne. Dawniej obszary te były postrzegane jako peryferyjne, dzięki swoim niepowtarzalnym zasobom stają się dzisiaj obszarami rdzeniowymi. Tworzenie konkurencyjnego regionu jest głównym celem regionalnej polityki prowadzonej przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Współcześnie coraz częściej wskazuje się, że konkurencyjność globalna w rzeczywistości budowana jest w skali lokalnej. Specjalną rolę w polityce budowania regionalnej konkurencyjności odgrywają regiony przygraniczne. Przez lata były one postrzegane jako skazane na marginalizację. Działania samorządów lokalnych zmierzają do zmiany tej sytuacji przez tworzenie trwałych podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów. Przyszłość obszarów euroregionalnych w gospodarce światowej zależy od ich zdolności do tworzenia konkurencyjnego produktu. Produktu, który przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w ujęciu regionalnym, narodowym i międzynarodowym.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to show the changes in how border areas are perceivedin the context of globalization and the growing interregional competition. Building a competitive region is one of the consequences of changed roles that are assigned to border regions. Formerly perceived as peripheral, thanks to their unique resources these areas now have a potential of becoming core regions. Creating a region's competitiveness is the main objective of regional policy pursued by all government administration levels. Presently, competitiveness on the global scale is built on the local and regional scale. A special role in the policy of building regional competitiveness is played by border regions. For years they have been perceived as declining and doomed to be marginalized. Actions undertaken by local governments aim to change this image and create the bases for sustainable socio-economic development. Euroregions' future in the world economy is largely dependent on their ability to create an integrated competitive product. This product needs to be properly marketed, which will contribute to a growth in competitiveness on a regional, national and international scale. Building a competitive region is a brand new philosophy in terms of regions achieving their own targets. This is possible through using resources, opportunities and capacities that are often unique, which allows for satisfying the current and future needs of the region's inhabitants. A competitive region is a spatial unit that creates a characteristic product combining material and human resources as well as structural and infrastructural factors, and which meets the expectations of the internal and external recipient.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission, Sixth periodic report on the social and economic situation of regions in the UE, 1999.
 2. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego w turystyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 3. Goodball B., The dictionary of human geography, Penguin, London 1987, s. 350, za: T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1 (27).
 4. Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice 2001.
 5. Kotler Ph., Haider D.H., Rein I., Marketing places - attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations, The Free Press, New York 1993.
 6. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 7. Markowski T., Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, t. CXVI, red. T. Markowski, PAN Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Warszawa 2006.
 8. OECD, Industrial structure statistics 1994, Paris 1996.
 9. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 10. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 11. Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Romański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 12. Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, t. CXVI, red. T. Markowski, PAN, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Warszawa 2006.
 13. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu