BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kreatywne partnerstwa w kontekście rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie
Creative Partnerships in the Scope of the Development of Creative Industries in szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 51-65, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Słowa kluczowe
Przemysł kreatywny, Kreatywność, Klastry, Interesariusze, Polityka
Creative industry, Creativity, Business cluster, Stakeholders, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono szeroką perspektywę oddziaływania przemysłów kreatywnych, zarówno w kontekście ekonomicznym, socjologicznym, jak i geograficznym. Analiza bazująca na multidyscyplinarnym podejściu oraz szerokim ujęciu grup interesariuszy umożliwiła wypracowanie uniwersalnej koncepcji kreatywnego partnerstwa. Przenosząc założenia modelowe na konkretny przykład, wskazano Klaster Przemysłów Kreatywnych w Szczecinie jako trzon kreatywnego partnerstwa w mieście. Klaster ma oddziaływać na pozostałych interesariuszy, a tym samym odegrać istotną rolę w rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim. Dodatkowo zaproponowano wstępne wytyczne dla polityki rozwoju przemysłów kreatywnych.(fragment tekstu)

The article presents the broad perspective of creative industries in the scope of economic, social and geographical phenomenon. The analysis of the multidisciplinary approach and various groups of stakeholders enabled to develop a universal concept of creative partnership based on cluster and stakeholders' relations. Moreover, it was also underlined that existing Creative Industries Cluster should be perceived as the core of creative partnership in Szczecin that can influence other stakeholders and this way play significant role in the development of creative industries in Szczecin and the region. The policy guidelines in the scope of creative industries at a national, regional and local level were proposed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU, Brussels, 26.09.2012, COM(2012) 537 final.
 2. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. 2010 European Competitiveness Report, Commission Staff Working Document SEC(2010) 1276, European Commission.
 4. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 5. Freeman R.E., Strategic management. A stakeholder approach, Boston 1984.
 6. Green paper. Unlocking the potential of cultural and creative industries, http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:EN:PDF,Brussels, 27.04.2010, COM/2010/0183 final (dostęp: 7.11.2012).
 7. Hollanders H., Cruysen van A., Design, creativity and innovation. A scoreboard approach, INNO Metrics, Maastricht 2009.
 8. Howkins J., The creative economy, Allen Lane, The Pengiun Press, New York 2001.
 9. http://www.creative-partnerships.com.
 10. Innovation Union Scoreboard 2011, INNO Metrics, European Union 2012.
 11. Kreatywne partnerstwa w Polsce. Raport końcowy z badania, Fundacja Pro Cultura, Warszawa 2011.
 12. Niewłęgowski M., Przemysły kreatywne szansą dla miast. Także dla Szczecina, "Zachodniopomorski Przedsiębiorca" 2011, nr 2.
 13. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa 2011.^6 Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 14. Regulamin prac Klastra Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej przyjęty przez Radę Północnej Izby Gospodarczej 30.10.2012 r.
 15. Rocznik statystyczny Szczecina, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin 2011.
 16. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin 2011.
 17. Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert D.R, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 18. Szczecin dla Ciebie. Strategia rozwoju Szczecina 2025, Szczecin 2011.
 19. The economy of culture in Europe. Study prepared for the European Commission, KEA 2006.
 20. Thorsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu