BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Postawy finansowe Polaków w procesie gospodarowania finansami osobistymi
Financial Attitudes of Poles in Personal Financial Management Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 837-848, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Świadomość ekonomiczna, Finanse, Zarządzanie finansami, Finanse osobiste
Economic awareness, Finance, Financial management, Personal finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Przedstawienie wybranych aspektów dotyczących postaw finansowych Polaków oraz wskazanie potrzeby kreowania poprawnych postaw finansowych w celu zmiany określonych zachowań finansowych w wybranych obszarach gospodarowania finansami osobistymi. Metodologia badania - Artykuł oparty jest na krytycznej analizie literatury przedmiotu, zarówno ekonomicznej, jak i socjologicznej) oraz przeglądzie kilkunastu raportów różnych autorów poświęconych postawom finansowym Polaków. Wynik - Istnieje potrzeba dogłębnej i holistycznej analizy postaw finansowych w wybranych obszarach gospodarowania finansami osobistymi (tj. wydatkowanie i uzyskiwanie dochodu, oszczędzanie, inwestowanie, pożyczanie, zabezpieczanie się, podatki czy planowanie emerytalne), a także zbadania zależności pomiędzy konkretnymi postawami a odpowiadającymi im zachowaniami finansowymi w celu wskazania istotnych obszarów kształtowania odpowiednich postaw finansowych społeczeństwa, mających wpływać na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostek i kraju. Oryginalność/wartość - Artykuł poświęcony jest istotnemu z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej zagadnieniu postaw finansowych - składowej świadomości finansowej, którą obecnie stara się podnieść wśród obywateli m.in. Polski. Obecnie działania mające na celu wzrost świadomości finansowej społeczeństwa opierają się na działaniach podnoszących wiedzę i umiejętności finansowe, czyli dwa pierwsze elementy świadomości. Aby wskazać odpowiednie narzędzia długotrwałego wzrostu świadomości finansowej należy określić, jakie postawy finansowe chcemy kształtować i jak je kształtować. Niniejszy artykuł jest niewielkim krokiem w tym kierunku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of selected aspects of the financial attitudes of Poles and demonstration of the need for creating proper financial attitudes in order to change certain behaviors in selected areas of financial management of personal finances. Design/Methodology/approach - The article is based on a critical analysis of the literature on the subject, (both economic and sociological) and the review of several reports by various authors devoted to the financial attitudes of Poles. Findings - There is a need of in-depth and holistic analysis of the attitudes of financial management in selected areas of personal finances (i.e. disbursement and getting income, saving, investing, borrowing, hedging, taxation and retirement planning), and to investigate the relationship between specific attitudes, and the corresponding financial behavior in order to identify significant areas of shaping appropriate financial attitudes affecting society aimed at improving socio-economic situation of individuals and the country. Originality/value - This article is substantially seen from the point of view of European Union policy on issue of financial attitudes - financial awareness component, which European Union is currently trying to raise among citizens, and among others Polish ones too. Currently, efforts to increase financial awareness of society are based on knowledge-raising activities and financial skills, that is, the first two elements of consciousness. To indicate the tools of long-term growth of financial awareness we should specify what we want to shape about financial attitudes, and how to shape it. This article is a small step in this direction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Finanse osobiste, zachowania - produkty - strategie (2012), red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Garbarski L. (1998), Zachowanie nabywców, PWE, Warszawa.
 3. Garman E.T., Forgue R. (2008), Personal Finance, Houghton Mifflin Company, USA.
 4. Gąsiorowska A. (2008), Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy (rozprawa doktorska), Warszawa, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42684/2/MPRA_paper_42684.pdf (20.03.2014).
 5. Gąsiorowska A. (2013), Skala postaw wobec pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego, Psychologia ekonomiczna, nr 3, s. 20-39.
 6. Grupa KRUK (2011), Postawy Polaków, Czechów i Rumunów wobec zadłużania się, http://redaktor24.pl/2012/03/ kruk-zbadal-postawy-zadluzenia-polakow-czechow-i-rumunow (20.03.2014).
 7. Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J. (2004), Personal finance, McGraw-Hill, New York.
 8. KNF (2013), Postawy społeczeństwa polskiego wobec ubezpieczeń, TNS, www.knf.gov.pl/Images/Badanie_ TNS_2013_tcm75-36686.pdf (20.03.2014).
 9. Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszwawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 10. Kronenberg (2013), Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy City Handlowy, TNS Polska, www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2013.pdf (20.03.2014).
 11. Maison D. (2012), Postawy i zachowania finansowe osób powyżej 55 roku życia z uwzględnieniem płatności bezgotówkowych, NBP, www.nbp.pl/badania/seminaria_files/12x2012.pdf (20.03.2014).
 12. Maison D. (2013), Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy - analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa.
 14. Money Track 2010 - Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych (2010), Dom badawczy Maison, www.slideshare.net/press123/prezentacja-money-track (20.03.2014).
 15. Mundy S. (2011), Financial capability: Why is it important and how can it be improved? Perspective report, CfBT Education Trust.
 16. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M. (1994), Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 17. Pasternak-Malicka M. (2013), Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy, "Modern Management Review", vol. XVIII, 20, s. 87-98.
 18. Swart N. (2007), Personal Financial Management, Creda Communication.
 19. Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych, przyczyny-skutki-przeciwskazania, Difin, Warszawa.
 20. Świecka B. (2014), Finanse osobiste jako subdyscyplina nauk o finansach, w: Współczesne problemy finansów osobistych, red. B. Świecka, Difin, Warszawa, s. 26-31.
 21. Thomas W.J., Znaniecki F. (1918-1920), Polish Peasant in Europe and America, t. 1, Boston.
 22. Waliszewski K. (2011), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 23. Wąsowicz-Kiryło G. (2008), Psychologia finansowa - o pieniądzach w życiu człowieka, Difin, Warszawa.
 24. Yamauchi K., Templer D. (1982), The development of a Money attitudes scale, "Journal of Personality Assessment", nr 46, s. 522-528.
 25. Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Zdanowska M. (2012), Financial capability - zdolność zarządzania finansami osobistymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 680, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 21, Szczecin, s. 251-260.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu