BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazojć Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar, kontrola i ograniczanie skutków ryzyka finansowego
Measurement, Control and Limitation of Financial Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 231-240, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Pomiar ryzyka, Ryzyko finansowe
Risk management, Risk, Risk measures, Financial risk
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja problematyki pomiaru, kontroli i ograniczania ryzyka finansowego w kontekście szczególnego znaczenia tych zagadnień wynikającego z zauważalnych w przedsiębiorstwach problemów, będących skutkiem zaniedbań w zakresie zarządzania ryzykiem. W artykule przedstawione zostały wybrane metody pomiaru ryzyka finansowego, których wykorzystanie pozwala wstępnie ocenić sytuację i przejść do kolejnych etapów zarządzania ryzykiem finansowym. Zaprezentowane zostały także sposoby kontroli i sterowania ryzykiem, które mają za zadanie ograniczać jego skutki. Zagadnienia zawarte w artykule są podstawą do uświadomienia sobie potrzeby i możliwości zarządzania ryzykiem finansowym. Niektóre ze wskazanych narzędzi czy metod mogą być stosowane prewencyjnie i nie wymagają skomplikowanych procedur. Inne znajdą swoje zastosowanie w sytuacji oddziaływania wielu różnych czynników lub jako wsparcie decyzji inwestycyjnych. Praca ma charakter teoretyczny i powstała w oparciu o literaturę przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the problems concerning measurement, control and limitation of financial risk in the context of particular importance of these issues resulting from the noticeable problems being the consequence of enterprises' negligence in the risk management. The article gives an overview of selected methods of financial risk management allowing the author to preassess the situation and proceed to the next stages of financial risk management. Presented are also the methods of risk control aiming at limiting its effects. The issues discussed in this study are the basis to comprehend the need and ability to manage financial risk. Some of the tools or methods can be used preventively and do not require complicated procedures. Others will have an application in a situation of interaction of many factors, or as a support of investment decisions. The article is theoretical in nature and is based on the selected literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein P.L., Damodaran A. (1999), Zarządzanie inwestycjami, Wyd. Liber, Warszawa.
 2. Crawford G., Sen B. (2002), Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Wyd. Liber, Warszawa.
 3. Davis E.W., Pointon J. (1997), Finanse i firma, PWE, Warszawa.
 4. Dec P. (2009), Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 5. Fierla A. (2009), Instrumenty pochodne jako narzędzia ograniczania ryzyka przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 6. Gwizdała J. (2011), Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku, w: Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Szczecin.
 7. Holliwell J. (2001), Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Wyd. Liber, Warszawa.
 8. Jajuga K., Jajuga T. (1999), Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Janasz K. (2010), Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa.
 10. Janasz K. (2013), Dylematy ryzyka w zarządzaniu projektami, w: Zarządzanie projektami w organizacji, red. K. Janasz, J. Wiśniewska, Difin, Warszawa.
 11. Mączyńska E. (2009), Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Pluta W. (1999), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 13. Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 14. Sierpińska M., Wędzki D. (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Szczepankowski P.J. (1999), Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Tom II, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 16. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 17. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 18. Tuczko J. (2001), Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu