BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwonka Leszek (Uniwersytet Gdański), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001-2010
Investments of Polish Economic Entities in Fixed Assets and their Financing Sources in Years 2001-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 279-293, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Aktywa, Środki trwałe, Inwestycje przedsiębiorstw
Assets, Fixed assets, Enterprises investments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - głównym celem opracowania jako części szerszego cyklu publikacji jest rozpoznanie struktury i dynamiki inwestycji polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe oraz źródeł ich finansowania w latach 2001-2010. Metodologia badania - badanie przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób. W badaniu wykorzystano obliczone wskaźniki struktury odchyleń i dynamiki ujawnionych przez GUS pozycji. Analizę poprzedzono omówieniem pojęć wykorzystanych w badaniu dotyczących inwestycji, środków trwałych oraz źródeł ich finansowania. Wynik - badanie pozwoliło na sformułowanie wniosków dotyczących znaczenia inwestycji w środki trwałe dla podmiotów gospodarczych, ich udziału w strukturze inwestycji ogółem oraz ogólnych trendów rozwojowych w pierwszej dekadzie XXI wieku; na tej podstawie przedstawiono rekomendacje dalszych kierunków badań. Oryginalność/wartość - artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji poświęconych działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010. Cykl ten ma docelowo pozwolić na kompleksową ocenę struktury i dynamiki inwestycji polskich podmiotów gospodarczych, a tym samym rozwiązać problem badawczy polegający na ustaleniu głównych kierunków działalności inwestycyjnej tychże podmiotów u progu XXI wieku wraz ze wskazaniem kluczowych czynników jej dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main objective of this paper as part of a wider series of publications is to recognize the structure and dynamics of the investment Polish economic entities in the fixed assets and their financing in 2001-2010 . Design/Methodology/approach - the research was based on data from the Central Statistical Office for the economic entities employing more than 49 people. The study used indicators of the structure and dynamics positions revealed by the CSO. The analysis was preceded by a discussion about categories of investments, fixed assets and sources of financing used in the study. Findings - the study allowed Authors to draw conclusions concerning the importance of investment in fixed assets for businesses, their share in the total investment and general development trends in the first decade of the twenty-first century; on the basis of the research results, recommendations for further research directions were formulated. Originality/value - the paper is a continuation of a series of publications related to investing activities of Polish economic entities in the years 2001-2010. This cycle is to allow Authors for a comprehensive assessment of the structure and dynamics of the Polish economic entities' investment and thus solve the research problem associated with determining the main directions of investment activity of these entities at the beginning of the twenty-first century with an indication of the key factors for its further development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwonka L., Jaworski J. (2013), Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 59.
 2. Czerwonka L., Jaworski J. (2014), Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010 (w druku).
 3. Duda J. (2009), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48.
 4. Franc-Dąbrowska J. (2005), Ewolucja koncepcji finansowania przedsiębiorstw rolniczych w latach 1994-2003, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 7/1.
 5. Haus B. (2003), Inwestycje i dywestycje gospodarcze przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974.
 6. Karmańska A., Walińska E. (2006), Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym, A.D. Drągowski, Warszawa.
 7. Kłosiewicz-Górecka U. (2008), Inwestycje przedsiębiorstw handlowych - poziom, dynamika, struktura, "Marketing i Rynek", nr 1.
 8. Kotowicz-Jawor J. (2001), Szanse rozwojowe przedsiębiorstw, "Ekonomia", nr 1.
 9. Kuczowic K. (2002), Z badań nad finansowaniem nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych Polskich w latach 1991-1999, "Studia Ekonomiczne", nr 24.
 10. Kusz D. (2009), Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr XI.
 11. Mielczarek A. (2002), Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5.
 12. Myers S.C. (2001), Capital Structure, "Journal of Economic Perspectives", no. 2, vol. 15.
 13. Pojęcia stosowane w Rejestrze Urzędowym REGON, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (27.09.2012).
 14. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl, (27.09.2012).
 15. Szczepaniec M. (2006), Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 16. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, www.stat.gov. pl (23.11.2012).
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 76/2002, poz. 694, z późn. zm.
 18. Wolak-Tuzimek A. (2011), Działalność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 37.
 19. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, www.stat. gov.pl (12.01.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu