BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Letkowski Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Weryfikacja skuteczności wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej do przewidywania zmian kursów akcji
Discriminant Function Verification in Context of Shares Prices Prediction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 315-325, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Kurs akcji, Inwestycje finansowe, Analiza dyskryminacyjna, Efektywność
Share price, Financial investment, Discriminant analysis, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wybranych, najbardziej znanych i sprawdzonych modeli dyskryminacyjnych sytuacji finansowej przedsiębiorstw i wybór najbardziej optymalnego z punktu widzenia warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw oraz określenie możliwości wykorzystania modelu dyskryminacyjnego do przewidywania zmian kursów akcji przedsiębiorstw na rynku giełdowym w Polsce. Metodologia badania - W celu weryfikacji funkcji dyskryminacyjnej przeprowadzono badanie korelacji zmian wskaźnika dyskryminującego oraz zmian kursów akcji wybranych spółek giełdowych. Wynik - Wyniki weryfikacji potwierdzają istnienie pewnej zależności, jednak wyniki są zróżnicowane między badanymi jednostkami, co ogranicza uogólnianie wniosków. Kursy poszczególnych aktywów zależne są od większej liczby czynników niż wskazane w analizowanym modelu oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Stąd, zalecane jest badanie zmian kursów akcji na podstawie bardziej fundamentalnych analiz. Oryginalność/wartość - Artykuł posiada walory praktyczne, a oryginalność i wartość artykułu wynika z weryfikacji przydatności modeli dyskryminacyjnych upadłości przedsiębiorstw w kontekście analizy inwestycji giełdowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present widely known and used in practice discriminant models of financial bankruptcy, selection of the most proper model for polish market conditions and verification of the model in context of investment selection and changes of polish companies market price. Design/methodology/approach - Verification of the discriminant function was carried out by correlation analysis of calculated indicator and changes in market value of selected shares. Findings - The results vary between companies, which constraints any general conclusions. Market quotes depend on wide range of fundamental and specific factors, that are not considered by any of prediction model. Hence, fundamental analysis is recommended as a completion of investment analysis. Originality/value - The article has practical aspects. Its originality and value result from context of discriminant function usage in investment practice - selection of shares and monitoring of companies market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bancruptcy, "Journal of Finance" 4, s. 589-609.
 2. Brycz B., Dudycz T. (2007), Weryfikacja praktycznej przydatności tradycyjnego mierzenia rentowności względem liczenia jej w stosunku do kapitału zainwestowanego do prognozowania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 25.
 3. Dash J.W. (2004), Quantitative Finance and Risk Management, World Scientific Publishing, London, s. 8-9.
 4. Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 59-63.
 5. Gierałtowska U. (2004), Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część II, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 272-276.
 6. Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa, s. 159-160.
 7. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 133-140.
 8. Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 5, s. 306-310.
 9. Janc A., Kraska M. (2001), Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, s. 65.
 10. Lando D. (2004), Credit Risk Modeling. Theory and applications, Princeton University Press, Princeton, s. 1-6.
 11. Lewandowski A. (2004), Dynamiczna taksonomiczna analiza fundamentalna jako element systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom IV Rynki finansowe, red. J. Czekaj, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 65.
 12. Madura J. (2001), Financial Markets and Institutions, South-Western College Publishing, Cincinnati, s. 7-16.
 13. Matuszyk A. (2004), Credit scoring. Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa, s. 107.
 14. Mayo H. B. (1997), Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa, s. 389-390.
 15. Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2, s. 5, 7-9, 22.
 16. Mishkin F.S., Eakins S.G. (1998), Financial Markets and Institutions, Addison-Wesley, New York, s. 507-509.
 17. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 173-182.
 18. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 555.
 19. Starzyńska W. (2005), Statystyka praktyczna, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 293.
 20. Stępień O., Strąk T. (2004), Weryfikacja skuteczności wybranych modeli oceny zagrożenia bankructwem, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część II, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin , s. 92-93
 21. Sukiennik M. (2007), Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny stanu finansowego przedsiębiorstw, Krakowska Konfederacja Młodych Uczonych, Kraków, s. 494.
 22. Trzaskalik T. (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 95-166.
 23. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 130.
 24. Wypych M. (1998), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Łódź, s. 224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu