BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW
The Intellectual Capital of Enterprises Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 479-488, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Ekonomiczna wartość dodana, Wartości niematerialne, Współczynnik intelektualnej wartości dodanej
Intellectual capital, Economic Value Added (EVA), Intangible asset, Value Added Intellectual Coeficient (VAIC)
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, będących częścią projektu badawczego pt. "Kształtowanie zasobów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036. Metodologia badania - Niniejszy artykuł wraz z zaprezentowanymi wynikami stanowi fragment szerszych badań prowadzonych przez autorkę. Zaprezentowane w artykule badanie obejmuje pomiar kapitału intelektualnego przy użyciu wskaźnika intelektualnej wartości dodanej - VAIC w okresie 2009-2012. Wynik - W artykule dokonano pomiaru kapitału intelektualnego miarą VAIC w 60 największych przedsiębiorstwach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksów WIG20 i mWIG40. Zaprezentowane zostały wyniki zbiorcze w ujęciu sektorowym. Oryginalność/wartość - Pomiar wskaźnikiem VAIC pozwala zaobserwować, w jakim stopniu efektywność badanych przedsiębiorstwach generowana jest przez efektywność kapitału ludzkiego, kapitału strukturalnego oraz kapitału własnego. W polskiej praktyce gospodarczej badania wskaźnikiem intelektualnej wartości dodanej nie są wykonywane, natomiast wyniki takiego badania dają duży potencjał w kontekście zarządzania najważniejszym współcześnie zasobem przedsiębiorstwa, jakim jest kapitał intelektualny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present results being a part of research project entitled "Shaping the resources of intellectual capital in enterprises" which was founded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036. Design/Methodology/approach - This article, together with the presented results constitutes a part of a broader research conducted by the author. This paper involves measuring of intellectual capital using the Value Added Intellectual Coefficient - VAIC in the period 2009-2012. Findings - This paper present results of conducted measurement with VAIC in 60 major enterprises listed on Warsaw Stock Exchange under indexes such as WIG20 and mWIG40. Article presents results using sectorial approach. Originality/value - The measurement with VAIC allows to observe the extent to which the effectiveness of the surveyed companies is generated by the efficiency of human capital, structural capital and equity. In Polish business practice the Value Added Intellectual Coefficient is not executed, while the results of such research offers a great potential in the context of the management of the most important resource in company, which is intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyer K. (2009), Kapitał intelektualny - istota i ewolucja koncepcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 578, Szczecin.
 2. Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Głuszek E. (2001), Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916, Wrocław.
 4. Kaplan R., Norton D. (2001), The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston.
 5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Pulic A. (2000), VAIC™ - An Accounting Tool for IC Management, "International Journal of Technology Management", vol. 20, no. 5-8.
 7. Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa.
 9. Sopińska A. (2008), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 10. Stańczyk J., Kryński Z. (2007), Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 10, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 11. Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu