BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwaśny Sylwia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Obciążenie podatkowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wypłaty dywidendy oraz sposoby jego minimalizacji
Load of Tax Company With Limited Liability From Title of Payment of Dividend and Manners of its Minimizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 169-178
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Podatki, Dywidenda
Taxes, Dividend
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł w sposób selektywny przedstawia wpływ podatków dochodowych na decyzje finansowe przedsiębiorstw. W szczególności analizie zostały poddane dywidendy, jako główna kategoria dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. Scharakteryzowano zasady opodatkowania oraz zwolnienia z tytułu wypłaty dywidend z punktu widzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podjęto próbę wskazania przewidzianych prawem możliwości minimalizacji obciążenia fiskalnego z tego tytułu. (abstrakt autora)

This article describes the income tax influence on financial decisions of enterprises. Both rateable taxation, discharge of dividend and possibilities of minimizations of fiscal loads from title of payment of dividend have been characterized. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 13.
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 5. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 172.
 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 300.
 7. Art. 192 i 348 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
 8. M. Biskupski, K. Dominiak, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie dywidend, System Informacji Prawnej LEX.
 9. Art. 193 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
 10. Art. 349 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
 11. E. Mazur, G. Mazur, Funkcjonowanie i opodatkowanie spółki z  o.o., A.D. Drągowski SA, Warszawa 2006, s. 53.
 12. Art. 195 cyt. ustawy Kodeks spółek handlowych.
 13. D. Strzelec, Opodatkowanie dywidend na poziomie wspólników spółki kapitałowej, System Informacji Prawnej LEX.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 72 i kolejne.
 15. Art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 16. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowe w  Polsce, Difi n, Warszawa 1998, s. 31.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) określa grupę kapitałową, przez którą rozumie się jednostkę dominującą oraz jednostkę zależną, a także pojęcie podmiotu stojącego w pozycji tzw. znaczącego inwestora.
 18. M. Trocki, Zarządzanie grupą kapitałową, Difi n, Warszawa 2000, s. 128.
 19. E. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu Sp. z  o.o., Warszawa 2007, s. 25
 20. W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 306.
 21. Pojęcie "holding" zostało wykorzystane tylko w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 704).
 23. J. Toborek-Mazur, Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i  podatkowym, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 94.
 24. Art. 22 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 25. D. Gajewski, Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2005, s. 116.
 26. Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) zmieniła brzmienie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonała wdrożenia do systemu prawa krajowego dyrektywy 2003/123/WE z 22 grudnia 2003 r., zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w  przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich oraz dyrektywy 2004/76/WE z 29 kwietnia 2004 r., zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez nie które państwa członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich.
 27. M. Chudzik, Komentarz do art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, System Informacji Prawnej LEX.
 28. Art. 22 ust. 4a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 29. S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 190.
 30. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, System Informacji Prawnej LEX.
 31. Art. 15 ust.1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 32. Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 38 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833 z późn. zm.).
 34. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami, SGH w Warszawie, Warszawa 2008, s. 149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu