BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańkowska-Wróbel Luiza (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Tytuł
Międzynarodowe uwarunkowania wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno-ściekowej
International Conditions of Implementation of Sustainable Development of Water and Waste Water Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 197-209, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarka wodno-ściekowa
Sustainable development, Water and wastewater management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględniać interesy wszystkich sektorów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano wybrane międzynarodowe uwarunkowania formalnoprawne wpływające na Polską gospodarkę wodno-ściekową. Szczególną uwagę poświęcono nadrzędnym strategiom i konwencjom międzynarodowym oraz regulacjom Unii Europejskiej w zakresie polityki wodnej - dyrektywie wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. (abstrakt autora)

Appropriate usage of water resources should take into consideration interests of all economy, social and environmental sectors in line with sustainable development principle. In article was described selected international legal and formal conditions having influence on Polish water and waste water economy. Special attention was paid to supervisory strategies and international conventions but also European Community water regulations (Water Directive 2000/60/WE and Waste Water Treatment Directive 91/271/ EWG). (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Miłaszewski, Polityka ochrony wód w Polsce, [w:] S. Kozłowski (red.), Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, s. 328.
 2. B. Poskrobko, Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998, s. 75.
 3. E. Kośmicki, Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 148.
 4. Word Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford and New York (Raport Brundtland), 1987, s. 12.
 5. M. Adamowicz, Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe" SERiA, t. II, z. 1, Koszalin 2000, s. 69.
 6. P. Gradziuk, Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Problemy Integracji Rolnictwa" 2000, nr 4, s. 32.
 7. E. Lorek, Zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym w  procesie integracji europejskiej, [w:] A. Klasik, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych o konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 113.
 8. A. Woś, Rozwój zrównoważony, w: tegoż (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 740.
 9. Strategia Gospodarki Wodnej, Rada Ministrów, Warszawa 2005, s.  18.
 10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008 (raport wstępny), Warszawa 2009, http://www.kzgw.gov.pl, (maj 2009), s. 67.
 11. Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), Proeko CDM, http://www.kzgw.gov.pl (listopad 2008), s. 32.
 12. Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, s. 1-73.
 13. http://www.rdw.org.pl (maj 2009).
 14. Z. Kaczmarek, Gospodarka wodna w Polsce u progu XXI wieku, w: Materiały Konferencyjne II Kongres Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2005.
 15. A. Puszkarewicz, Wybrane uwarunkowania prawne związane z  gospodarką wodno-ściekową, "Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego", nr 9, Rzeszów, 2007, s. 81.
 16. Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991, s. 40-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu