BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło-Gwadera Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Leasing pracowniczy Jako forma zatrudnienia w dobie kryzysu
Labour Leasing As A Form Of Employment At The Time Of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 377-382, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Leasing, Leasing pracowniczy, Kryzys gospodarczy
Leasing, Employee leasing, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zastosowania tzw. elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem leasingu pracowniczego jako instrumentu umożliwiającego dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w jego otoczeniu, a zwłaszcza do zmian w popycie na produkty przedsiębiorstwa, bez konieczności wiązania się z pracownikami stosunkiem pracy oraz bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. Uelastycznienie zatrudnienia jest rozwiązaniem pożądanym w warunkach kryzysu oraz wysokiego stopnia ryzyka gospodarczego. (abstrakt autora)

This article concerns application of forms of so-called flexible employment with particular consideration of labour leasing as an instrument enabling for adjusting the company to changes happening in its surrounding, particularly to changes in demand for the company products, with no need to be bound by employment relation and with no need to bear employment related costs. Making employment flexible is a desirable solution at the time of crisis and a high economic risk. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPISS, Warszawa 2003, s. 53.
  2. K. Walczak, Etat czy zlecenie?, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 5, s. 71.
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
  4. E. Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 27.
  5. M. Moszyński, Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, TNOiK, Toruń 2004, s. 20.
  6. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 130.
  7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608).
  9. http:// www.saz.org.pl (lipiec 2009).
  10. Ł. Prasołek, Wyjście awaryjne, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 5, s. 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu