BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osuch Wiktor (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Przykłady innowacji w liceum : wstępna ocena programu nauczania przyrody w ramach projektu "Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW"
The Examples of Innovation in Upper Secondary School : Initial Assessment of the Natural Science Teaching Syllabus as Part of "Education Full of Imagination" Project
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2014, t. 6, s 230-241, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym
Słowa kluczowe
System edukacji, Szkolnictwo średnie, Geografia, Innowacyjność
Educational system, Secondary education, Geography, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez długie lata edukacja była tą dziedziną, w której obawiano się działań nowych, spontanicznych, a same przykłady innowacji zdarzały się niezbyt często. Niniejszy artykuł przedstawia wstępną ocenę programu nauczania przedmiotu uzupełniającego "Przyroda" do liceum i powstał jako efekt Projektu "Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW". Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Celem głównym tego projektu jest podniesienie jakości kształcenia w czterech pilotażowych liceach ogólnokształcących woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych programów nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych wraz z upowszechnieniem opracowanych programów i materiałów dydaktycznych w skali całego kraju. Istotną cechą programu nauczania przyrody jest przedstawienie zagadnień w sposób interdyscyplinarny, aby uczniowie w sposób kompleksowy dostrzegali prezentowaną tematykę, jak również jego praktyczne (utylitarne) wykorzystanie (bez nadmiernego teoretyzowania) i aktualność poruszanych w nim zagadnień. Taka koncepcja nauczania przyrody pozwoli uczniom na rozwinięcie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi oraz zrozumienie i wykorzystanie nowoczesnych metod i osiągnięć badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych.(abstrakt oryginalny)

For a long time education was a discipline in which spontaneous and not well-tested activities were feared and the attempts to introduce innovations were very rare. However, in recent years innovation in education has acquired a new meaning. Despite many critical remarks and debates on the process of introducing changes in education, the accepted solutions have contributed to the quality of didactic process. This paper presents the initial assessment of the syllabus of a supplementary subject - Natural Science - in upper secondary school. It stems from the project entitled Education full of Imagination, undertaken by the Tischner European University in Krakow. The main aim of the project is to improve the quality of education in four pilot upper secondary schools in the Lesser Poland Voivodeship (Kraków) and Silesian Voivodeship (Katowice) implementing two innovative syllabuses in the fields of Science and Humanities. This project also aims at promoting the designed syllabuses and teaching materials in the whole country. The important feature of this syllabus is its interdisciplinary nature. Pupils should perceive the presented topics in a comprehensive manner. They should see its practical (utilitarian) application (without excessive theorizing) and its relevance to the latest achievements in science. Such a concept of teaching Natural Science will allow pupils to develop their interests in Natural Science subjects. They will understand and use modern methods and research achievements applied in Natural Science.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angiel, J. (2003). Kryteria wyboru programów i podręczników - zaproszenie do dyskusji. Geografia w Szkole, 1, 47-50.
  2. Ćwioro, E., Fryt, Z., Słowiak, P., Ślósarz, J. (2012). Program nauczania. Przedmiot uzupełniający: Przyroda. IV etap edukacyjny. Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Kraków. Program dostępny na stronie internetowej: http://www.wse.krakow.pl.
  3. Jaworska, E. (2011). Innowacyjne elementy programu międzynarodowej matury z geografii. W: M. Tracz, E. Szkurłat (red.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1. Warszawa-Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 36-45.
  4. Osuch, W. (2012), Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 122-137.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., nr 0 poz. 977).
  6. www.kpw.edu.pl/mod/page/view.php?id=190
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu