BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Samorząd województwa jako podmiot regionalnej polityki społeczno-gospodarczej
Voivodship Self-Government as a Subject of the Regional Socio-Economic Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 21-31, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Samorządność, Polityka regionalna, Polityka społeczno-gospodarcza, Województwo
Self-government, Regional policy, Socio-economic policy, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorząd województwa prowadzi regionalną politykę społeczno-gospodarczą i określa strategię rozwoju regionu. Znaczenie samorządu terytorialnego współcześnie rośnie w związku z dążeniem do realizacji konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy, która oznacza przekazywanie władzy (kompetencji, uprawnień, zadań) podmiotom innym niż administracja państwowa, zwłaszcza podmiotom władzy samorządowej, autonomicznym w stosunku do administracji rządowej. Celem pracy jest wskazanie na samorząd województwa jako podmiot regionalnej polityki społeczno-gospodarczej(fragment tekstu)

In the paper the voivodship self-government is shown as a subject of the regional socioeconomic policy. The issues concerning the essence of voivodship self-government and regional socio-economic policy are presented. The voivodship self-government position in a political and government system as well as its relations with government administration are introduced. Also the agencies and tasks of voivodship self-government are described(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnicki B., Koncepcja województwa samorządowego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6.
 2. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K., Kierunki polityki regionalnej Polski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 3. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 4. Jaźwiński I., Dziedziny polityki regionalnej - wprowadzenie do problematyki, "Polityka Gospodarcza" 2008 nr 15-16, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 5. Jaźwiński I., Polityka interregionalna w obszarze kapitału ludzkiego w Polsce - wybrane aspekty i uwarunkowania, w: Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, red. A. Ignasiak-Szulc, W. Kosiedowski, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2008.
 6. Kosiedowski W., Między rynkiem a interwencją państwa. Niektóre dylematy polityki regionalnej w okresie transformacji, w: Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, red. S. Bagdziński, M. Marszałkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998
 7. Niewiadomski Z., Miejsce samorządu wojewódzkiego w systemie ustrojowym państwa - doświadczenia i perspektywy, referat na konferencję "10 lat funkcjonowania samorządu województwa - dokonania i perspektywy", Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pułtusk, listopad 2008.
 8. Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 9. Wierzbowski M., Wiktorowska A., Decentralizacja i centralizacja administracji, w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 10. Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (DzU 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU 2001 nr 55 poz. 577 ze zm.).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (DzU 2001 nr 142 poz. 1590 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU 2004 nr 116 poz. 1206 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DzU 2009 nr 31 poz. 206).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2009 nr 84 poz. 712).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu