BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Aneta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój niematerialnych zasobów w regionie Pomorza Zachodniego
The Business Environment Institutions' Impact on the Development of Non-material Resources in the Region of Western Pomerania (Pomorze Zachodnie)
Źródło
Problemy Zarządzania, 2009, vol. 7, nr 2 (24), s. 101-116, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość technologiczna
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Instytucje otoczenia biznesu, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Intangible assets, Business environment institutions, Regional development, Regions competitiveness, Small business, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Współczesny rozwój gospodarczy jest uwarunkowany rozwojem regionów. Polityka ekonomiczna wielu krajów skoncentrowana jest na wyrównywaniu szans rozwojowych poszczególnych obszarów terytorialnych w ramach makro- i mikrostruktur. Zgodnie z przyjętym założeniem, ekspansja terytorialna zależy od konkurencyjności regionów, których główną determinantą rozwoju są wiedza i innowacje. Obecnie paradygmat rozwoju zakłada wykorzystanie zasobów niematerialnych w aspekcie tworzenia systemów kooperacji podmiotów. Dlatego zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce często wskazuje się, że znaczącą rolę w kreowaniu takiej współpracy mają instytucje otoczenia biznesu, które stały się przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. w województwie zachodniopomorskim, wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na temat wpływu instytucji otoczenia biznesu na rozwój niematerialnych zasobów w regionie. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania posłużyły do wskazania obszarów polityki centralnej i samorządowej, które powinny ulec modyfikacji, by dany obszar terytorialny mógł stawać się efektywny innowacyjnie, oraz pożądanych kierunków zmian. (abstrakt oryginalny)

Economic development is nowadays determined by regional development. The economic policy of many countries is currently concentrated on the equalization of development chances of individual territorial areas within the macro- and micro-structures. In accordance with the adopted assumption territorial expansion depends on the regions' competitiveness, with the main determinants of their development being knowledge and innovations. At present, the development paradigm envisages the use of non-material resources for the purpose of creating systems of the entities' co-operation. Therefore, both in scientific literature and in practice, it is often being stressed that an important role in the creation of such co-operation belongs to institutions of the business surroundings, which have become the subject of considerations of the article's author. The article presents the results of research carried out in 2008 among entrepreneurs from the SME sector in the Western Pomerania voivodeship, which concerned the influence of institutions from the business surroundings on the development of non-material resources in the region. The suggestions formulated on the basis of results of the conducted research have been used to indicate the areas of the central and local government policy that ought to be changed in order to ensure innovation efficiency to a given territorial area, and to define the desirable direction of changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagińska, A. 2007. Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, w: Piech, K. i E. Skrzypek (red.) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 2. Commision of the European Communities. 2001. Commission Staff Working Paper Creating Top-Class Business Support Services, Brussels: Commision of the European Communities.
 3. Departament Analiz i Prognoz MG. 2008. Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r., Warszawa: Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.
 4. EurActiv.pl. 2009. Badania i rozwój: UE wciąż w tyle za USA i Japonią, http://www.eura- ctiv.pl/gospodarka/artykul/badania-i-rozwoj-ue-wci-w-tyle-za-usa-i-japoni-000710.
 5. Fundacja Innowacji i Rozwoju. 2007. Współpraca B+R (badania i rozwój), http://www. fiir.org.pl/text/7-6_pl.php.
 6. Gardowski, J. 1999. Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Warszawa: PWN.
 7. GUS. 2005. Nauka i technika w 2004 roku, Warszawa: GUS.
 8. Handyniak, В. i J. Monkiewicz. 1975. Elementy teorii międzynarodowego transferu techniki i organizacji, Prace INES PW, nr 5, s. 48-49
 9. Janasz, W. і I. Leśkiewicz. 1995. Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Kukliński, A. 2001. Gospodarka oparta na wiedzy, Wyzwanie dla Polski XX wieku, Warszawa: KBN.
 11. Marczak, R. 2007. Bariery innowacyjności - sonda: BCC, KIG, http://www.pi.gov.pl/page.php?cat=22&item=10923.
 12. Markiewicz, J. 2008. Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim, maszynopis, s. 102. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Matusiak, K.B. 2004. Raport z badań niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu w województwie dolnośląskim, http://www.bwdsi .dolnyslask.pl/images/stories/mosdl/raportzbadanniekomercyj nych.pdf.
 14. Matusiak, K.B. 2006. Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, Radom-Łódź: Instytut Technologii Eksploatacji - РІВ.
 15. Matusiak, K.B. 2007. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Łódź-Kielce-Poznań: SOOIPP.
 16. MG. 2007. Kierunki zwiększania wzrostu innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 17. Różańska, H. 1997. Rozwój gospodarki polskiej a niektóre problemy jej restrukturyzacji w okresie transformacji. Gospodarka w Okresie Transformacji, nr 1, s. 43-44.
 18. Skrzypek, E. 2009. Wiedza jako czynnik sukcesu w nowoczesnej gospodarce, w: Piech, K. i E. Skrzypek (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce wiedzy, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 19. Sobczyk, G. 1995. Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Lublin: UMCS.
 20. Sokół, A. 2007. Wiedza jako determinanta aktywizacji zawodowej społeczności wiejskiej, w: Piech, K. i E. Skrzypek (red.) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 21. Sokół, A. 2009. Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. V Konferencja Naukowa pt. "Ochrona wiedzy i innowacji", Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji (w druku).
 22. Sokół, A. i A.O. Surmacz. 2007. Conditioning of development in knowledge and innovations among small and medium-sized enterprises in Poland. X International Scientific Conference on: "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka", Kraków: AGH.
 23. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. 2008. Stan i kierunki rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2007 roku, http://www.sooipp.org.pl/pliki/osrodki/l_ogolny.pdf.
 24. Toffler, A. 2003. Trzecia fala. Warszawa: PIW.
 25. Wykrętowicz, S. 2004. Samorząd w Polsce. Istota, formy zadania, Poznań: WSB.
 26. Wykrętowicz, S. 2005a. Powstanie i rozwój samorządu gospodarczego w Europie i w Polsce, Poznań: WSB.
 27. Wykrętowicz, S. 2005b. Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań: WSB.
 28. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. 2005. Regionalna strategia innowacji w województwie zachodniopomorskim, Szczecin: ZARR SA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu